Test

Test

Her kan du laste ned mer informasjon om LOfavør Kollektiv hjemforsikring:

Under følger et utdrag fra de fullstendige vilkårene av 01.01.2017. Du kan laste ned vilkåret i sin helhet på linken over. 

Forsikringsvilkår - LOfavør Kollektiv hjem

1. Hvem forsikringen gjelder for

 • Medlemmet som er nevnt i forsikringsbeviset.
 • Medlemmets ektefelle og registrerte partner. Samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med medlemmet i Folkeregisteret (for studentmedlemmer er det ikke krav til at samboer har felles adresse i Folkeregistret).
 • Barn som tilhører medlemmets husstand.
 • Barn som bor borte på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret.
 • Egne barn som ikke bor hos medlemmet, omfattes av forsikringen inntil fylte 20 år.

Bokollektiv og lignende regnes ikke som en husstand.

En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

Ved faktisk separasjon/samlivsbrudd gjelder forsikringen inntil ny forsikring er avtalt, men ikke lenger enn 2 måneder etter at partene flyttet fra hverandre.

Ved dødsfall gjelder bestemmelsene i punkt 10.

Forsikringen gjelder også for yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden når disse midlertidig oppholder seg i Norden.

Forsikringen gjelder ikke til fordel for innehaver av panterett i løsøre.

Opphører medlemskapet, gjelder forsikringen inntil ny forsikring er avtalt, men ikke lenger enn 14 dager etter at det er sendt/gitt melding til vedkommende om at forsikringen trer ut av kraft. Under alle omstendigheter bortfaller forsikringen senest 2 måneder etter at medlemskapet opphørte.

2. Hvor forsikringen gjelder

2.1 Forsikringsstedet

 • På medlemmets faste bosted i Norden.
 • I annen bolig som bebos av sikrede innen Norden i forbindelse med yrke eller utdanning.
 • I inntil 3 år for ting som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet innen Norden.
 • På nytt bosted etter flytting i Norden.
 • På eksternt lager i Norden.

Forsikringen gjelder ikke

 • For fritidsbolig.
 • Bolig som er utleid.

2.2 Spesielle gyldighetsområder

 • Ansvarsforsikringen gjelder i Norden.
 • Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden.
 • ID tyveriforsikringen gjelder i Norden.
 • Yrkesskadeforsikringen gjelder der lov om yrkesskadeforsikring bestemmer.
 • Naturskader som inntreffer i Norge.

3.  Hva forsikringen omfatter

3.1 Innbo og løsøre

Omfattes Omfattes ikke
 • Innbo og løsøre i hjemmet uten øvre forsikringssum.
 • Innbo og løsøre på eksternt lager med inntil 75 000 kroner.
 • For yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden med inntil 300 000 kroner for eiendeler de har i Norden.
 • Smykker og gull erstattes med inntil 300 000 kroner.
 • Annet edelt metall erstattes med inntil 300 000 kroner.
 • Enkeltgjenstander og samlinger erstattes med inntil 300 000 kroner.

Med samlinger menes for eksempel frimerker, mynter og andre samleobjekter, men ikke gjenstander som er i bruk for sitt opprinnelige formål.

Gjenstander kjøpt i utlandet er begrenset til det beløp for tollfri innførsel som er fastsatt i henhold til tolloven med forskrifter, for tiden 6 000 kroner. Begrensningen gjelder pr innreise. Dette gjelder ikke dersom gjenstanden er deklarert.

Innenfor forsikringssummen omfattes også løsøre som eies av andre, og som sikrede ved lov eller skriftlig avtale har overtatt risikoen for eller har plikt til å forsikre.

 

3.1.1 I tillegg omfattes

Omfattes Omfattes ikke
 • Penger og verdipapirer med til sammen inntil 30 000 kroner.
 • Kano, kajakk og seilbrett.
 • Hobbyveksthus.
 • Gressklipper, snø- og jordfreser og lignende som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t.
 • Løst tilbehør og løse deler til privat motorkjøretøy med til sammen inntil 30 000 kroner.
 • Løst tilbehør og løse deler til fritidsbåt med til sammen inntil 30 000 kroner.
 • Bil-, vare-, båttilhenger til person- og varebil med til sammen inntil 30 000 kroner.
 • Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet med inntil 100 000 kroner, samt yrkesløsøre på sikredes arbeidsplass med inntil
  • 50 000 kroner i bygning/container, eller
  • 10 000 kroner i låsbart garderobeskap.
 • Motorkjøretøy med fastmontert tilbehør
 • Dekk og felger til motorkjøretøy.
 • Yrkesløsøre og varer for selvstendig næringsdrivende med fast virksomhet utenfor bostedet.

3.1.2 Tillegg for leid/sameiet leilighet (bolig) og borettslag

Omfattes Omfattes ikke
 • Varmepumper (luft-luft) og fastmontert kjøleaggregat.
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede når
  • innredningen ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller
  • innredningen ikke blir reparert som en del av bygningsskaden.
 • Skade på rom i forbindelse ved tyveri og hærverk i henhold til punkt 4.3.1 med inntil 40 000 kroner.
 • Skade på platetopper til komfyrer for innbygging ved annen skade i henhold til punkt 4.10.
 • Skade på bygningsglass og sanitær- porselen ved annen skade i henhold til punkt 4.10.
 

3.2 Merutgifter og tap som følge av erstatningsmessig skade på forsikret bygning 

Omfattes Omfattes ikke
 • Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av erstatningsmessig skade på bygning, begrenset til normal reparasjonstid. Opphold skal godkjennes av selskapet på forhånd.
 • Nødvendige flytting- og lagringsutgifter.
 • Utgifter til rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester.
 • Nødvendige utgifter til rekonstruksjon av notater, tegninger, fotografier, data og dataprogrammer med til sammen inntil 50 000 kroner. Rekonstruksjonen og utgiftene til dette skal dokumenteres.
 • Tap av gass og vann/annen væske ved brudd, og lekkasje med inntil 30 000 kroner.
 • Utgifter til reise og opphold i forbindelse med rekonstruksjon erstattes ikke.
 • Utgifter til rekonstruksjon for skader etter bestemmelsen i punkt 4.10 erstattes ikke.

 3.3 Ansvar

Omfattes Omfattes ikke
 • Forsikringen omfatter privatansvar. Se nærmere bestemmelser i punkt 7.
 

3.4 Rettshjelp

Omfattes Omfattes ikke
 • Forsikringen omfatter rettshjelp. Se nærmere bestemmelser i punkt 8.
 

3.5 Yrkesskadeforsikring

Omfattes Omfattes ikke
 • Forsikringen omfatter yrkesskadeforsikring. Se nærmere bestemmelser i punkt 9.
 

3.6 Naturskade

Omfattes Omfattes ikke

Forsikringen omfatter naturskade. Se nærmere bestemmelser i eget vilkår.

 • Utover dette erstattes naturskade som rammer antenner og markiser alene når de er ferdig montert og fastskrudd/boltet fast til bygning eller fundament på bakken.
 

4. Hvilke skader som erstattes

Selskapet erstatter tilfeldige og plutselige skader som framgår under, og utgifter som følge av slike skader.

 • Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer erstattes ikke.

4.1 Brann

Dekkes Dekkes ikke
 • Brann.
 • Lynnedslag og annet elektrisk fenomen.
 • Eksplosjon.
 • Nedsoting.
 • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
 • Heksesot/kjemisk sverting.

4.2 Vann og annen væske

Dekkes Dekkes ikke
 • Utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra
  • bygningens rørledning med tilknyttet utstyr
  • akvarium
 • Vann som trenger inn over terreng gjennom utettheter i bygning.
 • Vann som trenger inn gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet i en slik mengde at det blir stående vann over gulvet.
 • Skade ved vanlig bruk, søl eller kondens.
 • Skade ved sopp eller råte.

4.3 Tyveri og hærverk

4.3.1 Tyveri og hærverk fra bygning på sikredes bosted

Dekkes Dekkes ikke
 • Tyveri fra bygning samt hærverk ved tyveri eller ved ulovlig inntrengning i bygning.
 • Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft eller garasje er erstatningen begrenset til 75 000 kroner.
 

4.3.2 Tyveri fra bygning utenfor sikredes bosted

Dekkes Dekkes ikke
 • Tyveri fra bygning er erstatningen begrenset til 75 000 kroner.
 • Sykkel, se punkt 4.3.4

4.3.3 Tyveri fra privatboligens uteareal

Dekkes Dekkes ikke
 • Tyveri, samt hærverk ved tyveri fra privatboligs uteareal på forsikringsstedet som ikke er fellesareal, erstattes med inntil 30 000 kroner.
 • Penger og verdipapirer.

4.3.4 Tyveri av barnevogn og sykkel

Dekkes Dekkes ikke
 • Tyveri av barnevogn.
 • Tyveri av sykkel og sykkelhenger fra privat- boligs uteareal, fellesrom, samt utenfor sikredes bosted erstattes med inntil 30 000 kroner.
 

4.3.5 Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass 

Omfattes Dekkes ikke
 • Tyveri av personlige eiendeler fra oppbevaringsenhet erstattes med inntil 30 000 kroner.
 • Tyveri av yrkesløsøre og varer fra container og låsbart garderobeskap, se punkt 3.1.1.
 • Penger og verdipapirer.

4.4 Ran og overfall

Dekkes Dekkes ikke
 • Skade ved ran og overfall.
 • Napping av eller napping fra veske som sikrede bærer på seg erstattes med inntil 30 000 kroner.
 

4.5 Tyveri fra privat motorkjøretøy og fritidsbåt

Dekkes Dekkes ikke
 • Tyveri av løsøre og yrkesløsøre fra bil, motorsykkel, fritidsbåt og påmontert låsbar bagasjeboks. Samlet erstatning er inntil 30 000 kroner.
 • Komponenter for lydanlegg til bruk i bil, penger, verdipapirer, smykker og klokke mobiltelefon og lignende.

4.6 Matvarer i fryser/kjøleskap

Dekkes Dekkes ikke
 • Skade på matvarer som følge av utilsiktet temperaturendring.
 • Skade på fryser/kjøleskap som følge av erstatningsmessig skade på matvarer.

 Skaden må straks meldes til selskapet og skadde matvarer skal oppbevares for besiktigelse.

 

4.7 Skade om bord på luftfartøy, fartøy eller installasjon til havs

Omfattes Dekkes ikke
 • For sikrede som har fartøyet eller installasjonen som arbeidsplass, erstattes skade på personlige eiendeler ved forlis, havari og ved tyveri med inntil 30 000 kroner.
 • Det gjøres fradrag for beløp som sikred har krav på fra arbeidsgiver ifølge lov eller overenskomst.

4.8 Flytteforsikring

Dekkes Dekkes ikke
 • Forsikringen omfatter flytting til ny bolig innenfor Norden og erstatter tilfeldige og plutselige skader som oppstår på det forsikrede innbo og løsøre under
  • transport
  • ut- og innbæring mellom bolig og bil
  • Skade ved tyveri ved midlertidig lagring i forbindelse med flytting.
  • Skade ved tyveri under transport er inntil 500 000 kroner.
 • For enkeltgjenstander og samlinger er erstatningen inntil 100 000 kroner.
 • Tyveri i forbindelse med flytting utført av transportbyrå (firma).
 • Underslag eller bedrageri.      
 • Skade som består av riper, avskallinger, flekker og lignende.
 • Skade på tilhenger og hobbyveksthus.
 • Skade på eller tap av penger og verdipapirer.
 • Skade på piano eller flygel.
 • Skade på, eller tap av dyr eller planter.

4.9 Sanering av veggedyr

Dekkes Dekkes ikke

Utgifter til å sanere følgende insekter på medlemmets faste bosted i Norden.

 • Veggedyr
 • Kakerlakker
 • Skjeggkre

Samlet erstatning er begrenset inntil 50 000 kroner.

 • Sanering av øvrige insekter.

4.10 Annen skade

Dekkes Dekkes ikke

Annen tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander enn de som framgår av punktene over.

 For skader oppstått utenfor medlemmets bosted erstattes inntil 30 000 kroner.

 • Unntakene og begrensningene som framgår i punkt 4.1-4.9 gjelder også for dette punktet.
 • Sports- og fritidsutstyr når det brukes til sitt opprinnelige formål.
 • Fjernstyrte biler, modellfly og droner.
 • Hobbyveksthus med vekster.
 • Motorkjøretøy og tilhenger.
 • Frimerker, mynter, penger og verdipapirer.
 • Yrkesløsøre og varer.
 • Utleiet løsøre.
 • Ting som er gjenglemt/forlatt, eller når skadeårsaken er ukjent.
 • Skade som består av riper, avskallinger, flekker og lignende.
 • Skade som skyldes tingens egne mangler, feil eller svakheter, også dersom dette skyldes slitasje, bruk eller alder. 
 • Skade forårsaket av kjæledyr, som urinering, avføring, biting, gnaging, kloring og lignende.
 • Skade forårsaket av kondens/fukt.
 • Skade forårsaket av bakterier og insekter.
 • Underslag eller bedrageri.
 • Dyr. Likevel erstattes skade på innhold i akvarium som følge av bruddskade på akvarieglasset.
 • Utgifter til rekonstruksjon.
 • Vindskade på antenner, markiser og lignende.
 • Skade som består av at innfatning for isolerglass er utett/punktering uansett årsak.

4.11 Bygningsmessig endring for rullestolbruker

Dekkes Dekkes ikke

Dersom et medlem av husstanden er blitt varig
invalid som følge av ulykkesskade, erstattes nødvendige utgifter til bygningsmessige endringer tilpasset bruk av rullestol. Det samme gjelder dersom barn i husstanden blir født med handikap og har behov for rullestol.

Hvis det fysiske handikap først viser seg når barnet skal begynne å gå og da vil ha behov for rullestol, må det dokumenteres at barnet hadde dette handikapet ved fødselen.
Ovennevnte gjelder også adopterte barn hvis det kan legges fram dokumentasjon på at barnets handikap er medfødt.

Det er kun ombygningskostnader i den boligen som bebos ved forsikringstilfellets inntreden som erstattes. Selskapet skal gi en forhåndsgodkjennelse før ombygnings- arbeidene starter.

Erstatningen er inntil 300 000 kroner ved hvert skadetilfelle. Forsikringstilfellet må ha inntruffet i forsikringstiden og utgiftene må være påløpt innen 10 år fra ulykken eller fødselstidspunktet.

 

4.12 ID-tyveri

Dekkes Dekkes ikke

Forsikringen omfatter dekningene beskrevet
i punktene nedenfor i de tilfellene sikrede har vært utsatt for eller mistenker å ha vært utsatt for ID-tyveri. ID-tyveri må være oppstått og dokumentert i forsikringstiden.

Med ID-tyveri menes situasjoner der en tredjemann benytter seg av sikredes identifikasjonsbevis med den hensikt å begå svindel eller kriminell handling.

Som identifikasjonsbevis skal forstås identitetskort (pass, førerkort, bankkort), online pålogging, elektronisk signatur, personnummer, kontonummer, kortnummer, lønnsslipp, utbetalingsanvisning og annet materiale som er egnet til å identifisere sikrede.

Enhver handling, eller flere gjentatte sammenhengende handlinger, som oppstår som følge av ett identitetstyveri er å betrakte som ett skadetilfelle. For assistanse er det ingen egenandel.

 

4.12.1 Assistanse

Dekkes Dekkes ikke
 • Assistanse og rådgivning med sikte på å begrense skadeomfanget og forebygge økonomisk tap.
 • Hjelp til å avklare om økonomiske uregelmessigheter har funnet sted og omfanget av disse.
 • Anbefaling av mulige tiltak med formål om å forhindre ytterligere misbruk og bidra til at tap blir erstattet. Mulige tiltak er hjelp til å skaffe til veie kontoutdrag, anmeldelse av uregelmessigheter, avvise urettmessige pengekrav og sperre kredittvurderingstiltak eller fjerne urettmessige anmerkninger i kredittvurderingsbaser.
 • Identitetstyveri knyttet til sikredes yrke eller næringsvirksomhet.
 • Handlinger utført av sikredes ektefelle, samboer, partner, barn eller foreldre.

Identitetstyveri som har oppstått som følge av sikrede eller sikredes nærmeste familie straffbare eller uaktsomme handlinger. Med nærmeste familie menes ektefelle/ samboer, foreldre/steforeldre/fosterforeldre/ svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/ fosterbarn/barnebarn/samboers barn og disse personers ektefeller/samboere.

 • Sikredes økonomiske tap ut over kostnader til juridisk bistand.
 • Kostnader knyttet til tap av ansiennitet eller tap av rykte.
 • Indirekte kostnader og tap.

4.12.2 Juridisk bistand

Dekkes Dekkes ikke

Kostnader til juridisk bistand dekkes med inntil 1 000 000 kroner for å bistå sikrede i forbindelse med tvist ved de alminnelige domstoler som følge av ID-tyveri. Se pkt. 8.2 angående hvilke tvister som omfattes.

Juridisk bistand i forbindelse med tvist for å få endret betalingsanmerkninger som er en direkte følge av identitetstyveriet dekkes også med inntil kr 1 000 000 kroner. Kostnadene skal godkjennes av selskapet på forhånd.
Pkt. 8 angående rettshjelp gjelder også for juridisk bistand som følge av ID-tyveri.

 • Unntakene i punkt 4.12.1 gjelder også for dette punktet.

5. Erstatningsberegning

5.1 Oppgjørsmåter

Skaden kan erstattes på følgende måte:

 • reparasjon
 • gjenanskaffelse av tilsvarende, eller vesentlige tilsvarende, gjenstand
 • kontantoppgjør

Erstatningen kan ikke overstige det selskapet må betale for reparasjon eller gjenanskaffelse. Selskapet kan avgjøre hvilken oppgjørsform, reparatør eller leverandør som skal benyttes.

Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 75 prosent i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdi- avgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør.

5.2 Hvordan erstatningen blir beregnet

Skaden fastsettes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme, eller vesentlig samme, stand som umiddelbart før skaden inntraff, ut fra prisene på skadedagen. Gjenanskaffelseprisen kan ikke settes høyere enn det selskapet må betale for gjenstanden. Verdien av gjenstanden etter skade trekkes fra.

Der det er angitt summer i forsikringsbevis eller vilkår, erstattes skaden inntil de angitte summer.

5.3 Erstatningsregler for innbo

Fradrag i reparasjons- og gjenanskaffelseprisen vurderes på grunn av alder, slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet (verdiforringelse). Er verdiforringelsen mindre enn 1/3 av gjenanskaffelseprisen, gjøres det likevel ikke fradrag.

Gjenstander eieren har overtatt brukt, enten ved arv, gave eller kjøp erstattes etter sin omsetningsverdi som brukt.

Innbo og løsøre som har nedsatt anvendelighet og som ikke er i bruk erstattes etter sin omsetningsverdi som brukt.

5.3.1 Spesielle fradragsregler:

Gjenstander Fradragsfrie år Fradrag per påbegynte år, maks 80 %
Hvite-/brunevarer og andre elektriske maskiner/apparater 5 10 %
Mobiltelefon 1 20 %
Elektronisk utstyr med tilbehør, for eksempel datamaskin, spillkonsoll og lignende 1 10 %
Sykkel 5 20 %
Briller 1 10 %

5.3.2 Smykker og edelt metall

Smykker og andre gjenstander av edelt metall, erstattes med gjenanskaffelsespris.

5.3.3 Samleinteresse

Gjenstander med samleinteresse, som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamlinger og lignende, etter sin omsetningsverdi som brukt.

5.3.4 Totalskade

Blir minst 75 % av innboets samlede verdi totalskadet i en og samme hendelse gjøres det ikke fradrag etter reglene i punkt 5.3 første ledd eller punkt 5.3.1. Med totalskade menes at det ikke er mulig å reparere eller sette tilbake gjenstandene i samme eller vesentlig samme stand.

5.4 Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlaget og verdier, og beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Reglene om skjønn i Generelle vilkår legges til grunn.

5.5 Gjenstander som kommer til rette

Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra selskapet.

Erstatningen må i så fall tilbakebetales til selskapet.

5.6   Spesielt for ID-tyveri

Så snart sikrede oppdager at han/hun har vært utsatt for ID tyveri plikter sikrede:

 • Varsle alle sine bank- og kredittkortforbindelser og sperre alle kort.
 • Politianmelde  forholdet.
 • Skriftlig melde fra til selskapet.
  • Fremskaffe opplysninger og tilgjengelige dokumenter om forhold som har betydning i saken.

6. Egenandel

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på 3 000 kroner, hvis ikke annet fram- går av de spesielle egenandelsbestemmelsene nedenfor. Se også punkt 11.2 om egenandelsfordeler for husstander med flere medlemmer.

Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket. Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes bare en egenandel - den høyeste.

Når det gjøres fradrag for verdiforringelse i henhold til punkt 5 og dette fradraget over- stiger den avtalte egenandel, trekkes kun den del som overstiger egendandelen. Utgjør fradraget mindre enn den avtalte egenandel, trekkes kun egenandel.

6.1 Ved montert skadeforebyggende tiltak

Dersom FG*-godkjent sikkerhetstiltak er montert og i drift på skadetidspunktet, reduseres avtalt egenandel med inntil 3 000 kroner for

 • tyverialarm ved tyveriskader.
 • brannalarm ved brannskader.
 • gjennomført el-kontroll, NEK-405-2 ved brannskader.
 • vannalarm/automatisk vannstopper på hovedinntaket ved innvendige rørskader.
 • skade som alene rammer sikkerhetsutstyret som framgår over.

6.1 Spesielle egenandeler

Gjenstand/dekning Sum
Sykkel 3 000
Sykkel reistrert i FG-godkjent sykkelregister 1 500
Kun knust eller sprukket skjerm på mobiltelefon
(Andre skader på mobiltelefon se punkt 6)
500
Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen 1 500
Ansvar 3 000
Rettshjelp 3 000
pluss 20 % av overskytende utgifter
Juridisk bistand ved ID-tyveri 3 000
pluss 20 % av overskytende utgifter
Naturskade Egenandel fastsatt i henhold til lov om naturskadeforsikring, for tiden 8 000

6.2.1 Studentmedlemmer

For elever, studenter og lærlinger som omfattes av LO`s rammeavtale for student-/ elevmedlemskap er det ingen egenandel. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For naturskade og rettshjelp gjelder tabellen over.

* FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd

7. Ansvar

7.1 Hva forsikringen omfatter

Sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, i egenskap av privatperson. Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til 5 000 000 kroner for hvert skadetilfelle.

Forsikringen omfatter ikke
a) Ansvar som bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti.
b) Ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen annen på sikredes vegne tar hånd om for leie, lån, bruk og oppbevaring.
c) Ansvar for oppreisning etter skadeserstatningsloven, jf. §§ 3-5 og 3-6, bøter og lignende.
d) Ansvar overfor medlemmer av den sikredes familie, herunder ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn/ barnebarn/samboers barn og disse personers ektefeller/samboere.
e) Ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av sikrede, eller der sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse.
f) Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmotor, båt, vannjet, vannscooter, luftfartøy eller registrert trav- eller galopphest som trenes for eller deltar i løp.
Likevel erstattes ansvar som eier, fører eller bruker av
- rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser og lignende som ikke kan oppnå en hastighet over 25 km/t
- hangglider/paraglider uten motor
- fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 HK, kano, kajakk
- seilbrett/surfebrett
- modellfly
g) Ansvar for skade på ting oppstått ved maskingravings-, sprengnings-, pelings- eller rivingsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. Likevel erstattes sikredes ansvar i egenskap av byggherre for bygg under oppføring på den forsikrede eiendom.
h) Det objektive foreldreansvaret for barns skadeforvoldelse, jf. skadeserstatnings- lovens § 1-2, nr. 2.
i) Ansvar i yrke eller erverv.
j) Ansvar for skade som sikrede har voldt forsettlig, jf. forsikringsavtaleloven § 4-9 og 4-14.
k) Ansvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen ikke er tilfeldig og plutselig.
l) Ansvar ved overføring av smittsom sykdom.
m) Styreansvar.
n) Ansvar som eier av fast eiendom.

7.2 Hvilke skader som erstattes

 • Personskade, det vil si død, skade eller sykdom som er påført en person.
 • Tingskade, det vil si løsøre, dyr eller fast eiendom som er tapt eller påført fysisk skade.
 • Økonomisk tap som følge av den fysiske skaden.

Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme skade- voldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle, og relateres til det tidspunkt da første skade ble konstatert.

7.3 Sikredes plikter ved skadetilfelle

Blir det reist erstatningskrav mot sikrede, eller det kan ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes så raskt som mulig. Ved erstatningskrav mot sikrede eller direkte mot selskapet, plikter sikrede for egen regning

 • å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen
 • å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig
 • å møte ved forhandlinger eller rettergang

Uten selskapets godkjennelse må sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller for- handle om erstatningskrav.

7.4 Selskapets plikter ved skadetilfelle

Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger egenandelen, plikter selskapet

 • å utrede om det foreligger erstatningsansvar
 • å forhandle med skadelidte
 • å føre saken for domstolene om nødvendig

Selskapets egne kostnader i forbindelse med saken kommer i tillegg til forsikrings- summen.
Utgifter til ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand som er valgt eller godkjent betales av selskapet.

Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles kostnadene etter partenes økonomiske interesse i saken.

Er selskapet villig til å inngå forlik i saken eller betale kravet innenfor forsikringssummen, betaler selskapet ikke videre utgifter ved saken.

Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

Framsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede så raskt som mulig og holde sikrede underrettet om videre behandling av kravet.
Selskapets innrømmelse overfor skadelidte binder ikke sikrede.

8. Rettshjelp

8.1 Hva forsikringen omfatter

 • Nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere jf. domstolloven § 218, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson.
  • Rettshjelputgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelser og lignende erstattes ikke.
   Likevel erstattes sikredes andel av utgifter når nevnte juridiske personer representerer sikrede i den egenskap som er nevnt over.
 • Utgifter til rettsbehandling.
 • Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, erstattes når det er godkjent av selskapet på forhånd.
 • Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak.
 • Idømte saksomkostninger erstattes i første instans.
  • Idømte saksomkostninger erstattes ikke når sikrede er ankende part eller motanker.
 • Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.

Den samlede erstatning ved hver tvist er 100 000 kroner, se erstatningsberegning punkt 8.3.

8.2 Hvilke tvister som erstattes

Tvist som har oppstått mens forsikringen var i kraft. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler, jf. domstolloven § 1.

8.2.1 Definisjon av tvist

Med tvist menes at et krav er framsatt og bestridt. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist. Med saksanlegg menes utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning.

8.2.2 Tvist oppstått etter at boligen er solgt, eller ved kjøp av ny bolig

Dersom den forsikrede leilighet, se definisjon punkt 8.2.3 c), er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, erstattes rettshjelputgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier.
Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og avtalt egen forsikring på, erstattes rettshjelputgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig.

8.2.3 Tvister som ikke erstattes

a) Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv.
b) Tvist som gjelder fast eiendom utenfor Norden eller rene avtaletvister.
c) Tvist som gjelder annen fast eiendom enn leilighet som bebos av sikrede. Med leilighet menes her bolig hvor sikrede ikke selv kan kjøpe bygningsforsikring med rettshjelpdekning. Se likevel punkt 8.2.2 vedrørende tvist ved kjøp av ny bolig.
d) Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker.
e) Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til sikredes leilighet. Dette punktet gjelder ikke ved ID-tyveri.
f) Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjelds- forhandlingssak og sak som gjelder konkurseller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner.
g) Tvist som gjelder motorkjøretøy, arbeidsmaskin med egen framdriftsmotor, båt, vannjet, vannscooter, luftfartøy, registrert trav-/ galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik.
Likevel erstattes tvist som gjelder
- rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser og lignende, som ikke kan oppnå en hastighet over 25 km/t
- hangglider/paraglider uten motor
- fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 HK, kano, kajakk
- seilbrett/surfebrett
- modellfly
h) Straffesak og ærekrenkelsessak. Likevel erstattes sikredes utgifter når denne i slik sak krever erstatning av den som er mistenkt, siktet eller saksøkt.
i) Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å tilegne seg rettighet over annen eiendom.
j) Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. Utgifter til advokat under forvaltningsbehandlingen erstattes ikke.
k) Tvist i saker om personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å erstatte sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel erstattes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor saksomkostnings- spørsmålet avgjøres av retten i henhold til tvistelovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift.

8.3 Erstatningsregler for rettshjelp

Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til 100 000 kroner selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i flere forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpforsikring under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatnings- beregningen.

Selskapets ansvar er alltid begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd.

Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.

Tvist må snarest mulig meldes skriftlig til selskapet, senest ett år etter at tvisten er oppstått og advokat er engasjert. Dersom advokat benyttes under den offentlige for- valtningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet, eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

Sikrede velger selv den advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget.

Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp, og omkostninger forårsaket uten rimelig grunn må sikrede betale selv.

Før saksanlegg erstatter forsikringen rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg erstattes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til tvistelovens § 20-5.

Er det flere parter på samme side med tilsvarende interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand.

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves erstattet under forsikringen.

Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.

Ved krav om oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats.

Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandelen er betalt.

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening.

8.3.1 Saksomkostninger ved forlik

Har sikrede blitt tilkjent saksomkostninger i første instans og saken blir anket, skal selskapet godkjenne forliket dersom partene ønsker å bære hver sine omkostninger. Uten slik godkjennelse bærer sikrede omkostningene selv.

9. Yrkesskade

Dersom sikrede i egenskap av privatperson betraktes som arbeidsgiver i henhold til lov om yrkesskadeforsikring 16. juni 1989 nr. 65, § 2a, står selskapet ansvarlig over- for den skadelidte som er å betrakte som arbeidstaker, i henhold til samme lov.

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder ikke for
• ulønnet arbeid eller verv som utføres for privatpersoner eller for private organisasjoner, foreninger m v.
• enkeltstående arbeidsoppdrag som utføres for privatpersoner
• arbeid som utføres for privatpersoner når gjennomsnittlig arbeidstid utgjør mindre enn 10 timer pr uke

For yrkesskadeforsikring er det ingen sumbegrensning eller egenandel. Erstatningen beregnes etter gjeldende forskrifter om standardisert erstatning etter lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring.

10. Når medlemmet faller bort

Hvis medlemmet dør i tidsrommet 1. januar - 30. juni, utløper forsikringen 31. desember samme år. Hvis dødsfallet inntrer i tidsrommet 1. juli - 31. desember, utløper forsikringen 30. juni påfølgende kalenderår.

Gjenlevende ektefelle/samboer/registrert partner kan fortsette med den kollektive ordning ved å innbetale årspremien forskuddsvis til SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Den etterlatte inntrer da som forsikringstaker i stedet for "medlemmet" ifølge vilkårene.

11. Fordeler for husstander/bokollektiv med flere medlemmer

11.1 Forhøyede forsikringssummer

Når vilkårene begrenser erstatningssummene til faste kronebeløp, erstattes inntil det beløp som svarer til antall medlemmer. Dette gjelder når flere personer i samme husstand/bokollektiv har LOfavør Kollektiv hjemforsikring (medlem). Den forhøyede dekningen gjelder for punktene 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 og 4.11.

SpareBank 1 Skadeforsikrings samlede erstatningsplikt er begrenset til denne forhøyede erstatningsgrensen, selv om flere sikrede blir rammet av skade ved ett og samme tilfelle.

11.2 Egenandel

I de tilfeller flere personer i samme husstand/bokollektiv har LO Favør Kollektiv hjem- forsikring, fratrekkes ikke egenandel ved skader, bortsett fra ved rettshjelp, juridisk bistand ved ID-tyveri og naturskade se punkt 6.2.

Imidlertid vil det ved skade i henhold til punkt 4.10 kun erstattes skader som er større enn 1 000 kroner.

12. Fordeler for flere medlemmer på samme arbeidsplass

Ved skade på ting som brukes i fellesskap av flere sikrede, og som befinner seg på eller i tilknytning til arbeidsplassen, fratrekkes ingen egenandel.

Her kan du laste ned mer informasjon om LOfavør Kollektiv hjemforsikring:

Under følger et utdrag fra de fullstendige vilkårene av 01.05.2017. Du kan laste ned vilkåret i sin helhet på linken over. 

Forsikringsvilkår - LOfavør Kollektiv hjem

1. Hvem forsikringen gjelder for

 • Medlemmet som er nevnt i forsikringsbeviset.
 • Medlemmets ektefelle og registrerte partner. Samboer og andre medlemmer av den faste husstand som har felles adresse med medlemmet i Folkeregisteret (for studentmedlemmer er det ikke krav til at samboer har felles adresse i Folkeregistret).
 • Barn som tilhører medlemmets husstand.
 • Barn som bor borte på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste, og ikke har meldt adresseendring til Folkeregisteret.
 • Egne barn som ikke bor hos medlemmet, omfattes av forsikringen inntil fylte 20 år.

Bokollektiv og lignende regnes ikke som en husstand.

En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

Ved faktisk separasjon/samlivsbrudd gjelder forsikringen inntil ny forsikring er avtalt, men ikke lenger enn 2 måneder etter at partene flyttet fra hverandre.

Ved dødsfall gjelder bestemmelsene i punkt 10.

Forsikringen gjelder også for yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden når disse midlertidig oppholder seg i Norden.

Forsikringen gjelder ikke til fordel for innehaver av panterett i løsøre.

Opphører medlemskapet, gjelder forsikringen inntil ny forsikring er avtalt, men ikke lenger enn 14 dager etter at det er sendt/gitt melding til vedkommende om at forsikringen trer ut av kraft. Under alle omstendigheter bortfaller forsikringen senest 2 måneder etter at medlemskapet opphørte.

2. Hvor forsikringen gjelder

2.1 Forsikringsstedet

 • På medlemmets faste bosted i Norden.
 • I annen bolig som bebos av sikrede innen Norden i forbindelse med yrke eller utdanning.
 • I inntil 3 år for ting som midlertidig befinner seg utenfor forsikringsstedet innen Norden.
 • På nytt bosted etter flytting i Norden.
 • På eksternt lager i Norden.

Forsikringen gjelder ikke

 • For fritidsbolig.
 • Bolig som er utleid.

2.2 Spesielle gyldighetsområder

 • Ansvarsforsikringen gjelder i Norden.
 • Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden.
 • ID tyveriforsikringen gjelder i Norden.
 • Yrkesskadeforsikringen gjelder der lov om yrkesskadeforsikring bestemmer.
 • Naturskader som inntreffer i Norge.

3. Hva forsikringen omfatter

 3.1 Innbo og løsøre

 Omfattes  Omfattes ikke
 • Innbo og løsøre i hjemmet uten øvre forsikringssum.
 • Innbo og løsøre på eksternt lager med inntil 75 000 kroner.
 • For yrkesaktive medlemmer med fast bosted utenfor Norden med inntil 300 000 kroner for eiendeler de har i Norden.
 • Smykker og gull erstattes med inntil 300 000 kroner.
 • Annet edelt metall erstattes med inntil 300 000 kroner.
 • Enkeltgjenstander og samlinger erstattes med inntil 300 000 kroner.

 

Med samlinger menes for eksempel frimerker, mynter og andre samleobjekter, men ikke gjenstander som er i bruk for sitt opprinnelige formål.

 

Gjenstander kjøpt i utlandet er begrenset til det beløp for tollfri innførsel som er fastsatt i henhold til tolloven med forskrifter, for tiden 6 000 kroner. Begrensningen gjelder pr innreise. Dette gjelder ikke dersom gjenstanden er deklarert.

 

Innenfor forsikringssummen omfattes også løsøre som eies av andre, og som sikrede ved lov eller skriftlig avtale har overtatt risikoen for eller har plikt til å forsikre.

 
 3.1.1 I tillegg omfattes
 Omfattes  Omfattes ikke
 • Penger og verdipapirer med til sammen inntil 30 000 kroner.
 • Kano, kajakk og seilbrett.
 • Hobbyveksthus.
 • Gressklipper, snø- og jordfreser og lignende som ikke kan kjøres fortere enn 10 km/t.
 • Motorkjøretøy som ikke er registreringspliktig og som kun kan oppnå hastighet inntil 25 km/t.
 • Løst tilbehør og løse deler til privat motorkjøretøy med til sammen inntil 30 000 kroner.
 • Løst tilbehør og løse deler til fritidsbåt med til sammen inntil 30 000 kroner.
 • Bil-, vare-, båttilhenger til person- og varebil med til sammen inntil 30 000.
 • Yrkesløsøre og varer oppbevart på forsikringsstedet med inntil 100 000 kroner, samt yrkesløsøre på sikredes arbeidsplass med inntil
  • 50 000 kroner i bygning/container, eller
  • 10 000 kroner i låsbart garderobeskap.
 • Registreringspliktig motorkjøretøy med fastmontert tilbehør.
 • Dekk og felger til motorkjøretøy.
 • Yrkesløsøre og varer gjelder ikke for selvstendig næringsdrivende med fast virksomhet utenfor bostedet.
 3.1.2 Tillegg for leid/sameiet leilighet(bolig) og borettslag
 Omfattes  Omfattes ikke
 • Varmepumper (luft-luft) og fastmontert kjøleaggregat.
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede når
  Skade på rom i forbindelse ved tyveri og hærverk i henhold til punkt 4.3.1 med inntil 40 000 kroner.
  • innredningen ikke lenger kan utnyttes fordi leieforholdet opphører som følge av skade, eller
  • innredningen ikke blir reparert som en del av bygningsskaden
 • Skade på platetopper til komfyrer for innbygging ved annen skade i henhold til punkt 4.10.
 • Skade på bygningsglass og sanitærporselen ved annen skade i henhold til punkt 4.10.
 

 3.2 Merutgifter og tap som følge av erstatningsmessig skade

 Omfattes  Omfattes ikke
 • Nødvendige merutgifter til opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig som følge av erstatningsmessig skade på bygning, begrenset til normal reparasjonstid. Opphold skal godkjennes av selskapet på forhånd.
 • Nødvendige flyttings- og lagringsutgifter.
 • Utgifter til rydding, bortkjøring og deponering av verdiløse rester.
 • Nødvendige utgifter til rekonstruksjon av notater, tegninger, fotografier, data og dataprogrammer med til sammen inntil 50 000 kroner. Rekonstruksjonen og utgiftene til dette skal dokumenteres.
 • Tap av gass og vann/annen væske ved brudd, og lekkasje med inntil 30 000 kroner.
 • Utgifter til reise og opphold i forbindelse med rekonstruksjon erstattes ikke.
 • Utgifter til rekonstruksjon for skader etter bestemmelsen i punkt 4.10 erstattes ikke.

 3.3 Ansvar

 Omfattes  Omfattes ikke
 • Forsikringen omfatter privatansvar. Se nærmere bestemmelser i punkt 7.

 

 

 3.4 Rettshjelp

 Omfattes  Omfattes ikke
 • Forsikringen omfatter rettshjelp. Se nærmere bestemmelser i punkt 8.

 

 

 3.5 Yrkesskadeforsikring

 Omfattes  Omfattes ikke
 • Forsikringen omfatter yrkesskadeforsikring. Se nærmere bestemmelser i punkt 9
 

 3.6 Naturskade

 Omfattes  Omfattes ikke

Forsikringen omfatter naturskade. Se nærmere bestemmelser i eget vilkår.

 • Utover dette erstattes naturskade som rammer antenner og markiser alene når de er ferdig montert og fastskrudd/boltet fast til bygning eller fundament på bakken.
 
   

4. Hvilke skader som erstattes

Selskapet erstatter tilfeldige og plutselige skader som framgår under, og utgifter som følge av slike skader.

 • Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer erstattes ikke.

 4.1 Brann

 Dekkes  Dekkes ikke
 • Brann.
 • Lynnedslag og annet elektrisk fenomen.
 • Eksplosjon.
 • Nedsoting.
 • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
 • Heksesot – kjemisk sverting.

 4.2 Vann og annen væske

 Dekkes  Dekkes ikke
 • Utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra
  Vann som trenger inn over terreng gjennom utettheter i bygning.
  • bygningens rørledning med tilknyttet utstyr
  • akvarium
 • Vann som trenger inn gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet og i en slik mengde at det blir stående vann over gulvet.
 • Skade ved vanlig bruk, søl eller kondens.
 • Skade ved sopp eller råte.

 4.3 Tyveri og hærverk

4.3.1 Tyveri og hærverk fra bygning på sikredes bosted
 Dekkes  Dekkes ikke
 • Tyveri fra bygning samt hærverk ved tyveri eller ved ulovlig inntrengning i bygning.
 • Tyveri fra bod med adgang fra felles kjeller, loft eller garasje er erstatningen begrenset til 75 000 kroner.
 
 4.3.2 Tyveri fra bygning utenfor sikredes bosted
 Dekkes  Dekkes ikke
 • Tyveri fra bygning er erstatningen begrenset til 75 000 kroner.
 • Sykkel, se punkt 4.3.4
 4.3.3 Tyveri fra privatboligs uteareal
 Dekkes  Dekkes ikke
 • Tyveri, samt hærverk ved tyveri fra privatboligs uteareal på forsikringsstedet som ikke er fellesareal, erstattes med inntil 30 000 kroner.
 • Penger og verdipapirer.
 4.3.4 Tyveri av barnevogn og sykkel
 Dekkes  Dekkes ikke
 • Tyveri av barnevogn.
 • Tyveri av sykkel og sykkelhenger fra privatboligs uteareal, fellesrom, samt utenfor sikredes bosted erstattes med inntil 30 000 kroner.
 
 4.3.5 Tyveri av personlige eiendeler på sikredes arbeidsplass
 Dekkes  Dekkes ikke
 • Tyveri av personlige eiendeler fra oppbevaringsenhet erstattes med inntil 30 000 kroner.
 • Tyveri av yrkesløsøre og varer fra container og låsbart garderobeskap, se punkt 3.1.1.
 • Penger og verdipapirer.

 4.4 Ran og overfall

 Dekkes  Dekkes ikke
 • Skade ved ran og overfall.
 • Napping av eller napping fra veske som sikrede bærer på seg erstattes med inntil 30 000 kroner.
 

 

 4.5 Tyveri fra privat motorkjøretøy og fritidsbåt

 Dekkes  Dekkes ikke
 • Tyveri av løsøre og yrkesløsøre fra bil, motorsykkel, fritidsbåt, og påmontert låsbar bagasjeboks. Samlet erstatning er inntil til 30 000 kroner.
 • Skade på komponenter for lydanlegg til bruk i bil, penger, verdipapirer, smykker og klokker, mobiltelefon og lignende.

 

 4.6 Matvarer i fryser/kjøleskap

 Dekkes  Dekkes ikke
 • Skade på matvarer som følge av utilsiktet temperaturendring.
 • Skade på fryser/kjøleskap som følge av erstatningsmessig skade på matvarer.

Skaden må straks meldes til selskapet og skadde matvarer skal oppbevares for besiktigelse.

 

 

 4.7 Skade om bord på luftfartøy, fartøy eller installasjon til havs

 Dekkes  Dekkes ikke
 • For sikrede som har fartøyet eller installasjonen som arbeidsplass, erstattes skade på personlige eiendeler ved forlis, havari og ved tyveri, med inntil 30 000 kroner.
 • Det gjøres fradrag for beløp som sikrede har krav på fra arbeidsgiver ifølge lov eller overenskomst.

 

 4.8 Flytteforsikring

 Dekkes  Dekkes ikke
 • Forsikringen omfatter flytting til ny bolig innenfor Norden og erstatter tilfeldige og plutselige skader som oppstår på det forsikrede innbo og løsøre under
  For enkeltgjenstander og samlinger erstattes med inntil 100 000 kroner.
  • transport
  • ut- og innbæring mellom bolig og bil
  • Skade ved tyveri ved midlertidig lagring i forbindelse med flytting.
  • Skade ved tyveri under transport erstattes med inntil 500 000 kroner.
 • Tyveri i forbindelse med flytting utført av transportbyrå (firma).
 • Underslag eller bedrageri.      
 • Skade som består av riper, avskallinger, flekker og lignende.
 • Skade på tilhenger og hobbyveksthus.
 • Skade på eller tap av penger og verdipapirer.
 • Skade på piano eller flygel.
 • Skade på, eller tap av dyr eller planter.

 

 4.9 Sanering av insekter

 Dekkes  Dekkes ikke

Utgifter til å sanere følgende insekter på medlemmets faste bosted i Norden.

 • Veggedyr
 • Kakerlakker
 • Skjeggkre

Samlet erstatning er begrenset inntil 50 000 kroner.

 • Sanering av øvrige insekter.

 

 4.10 Annen skade på innbo

 Dekkes  Dekkes ikke

Annen tilfeldig og plutselig fysisk skade på de forsikrede gjenstander enn de som framgår av punktene over.

 

For skader oppstått utenfor medlemmets bosted er erstatningen inntil 30 000 kroner.

 • Unntakene og begrensningene som framgår i punkt 4.1-4.9 gjelder også for dette punktet.
 • Sports- og fritidsutstyr når det brukes til sitt opprinnelige formål.
 • Fjernstyrte biler, modellfly og droner.
 • Hobbyveksthus med vekster.
 • Motorkjøretøy og tilhenger.
 • Frimerker, mynter, penger og verdipapirer.
 • Yrkesløsøre og varer.
 • Utleiet løsøre.
 • Ting som er gjenglemt/forlatt, eller når skadeårsaken er ukjent.
 • Skade som består av riper, avskallinger, flekker og lignende.
 • Skade som skyldes tingens egne mangler, feil eller svakheter, også dersom dette skyldes slitasje, bruk eller alder. 
 • Skade forårsaket av kjæledyr, som urinering, avføring, biting, gnaging, kloring og lignende.
 • Skade forårsaket av kondens/fukt.
 • Skade forårsaket av bakterier og insekter.
 • Underslag eller bedrageri.
 • Dyr. Likevel erstattes skade på innhold i akvarium som følge av bruddskade på akvarieglasset.
 • Utgifter til rekonstruksjon.
 • Vindskade på antenner, markiser og lignende.
 • Skade som består av at innfatning for isolerglass er utett/punktering uansett årsak.

 

 4.11 Bygningsmessig endring for rullestolbruker

 Dekkes  Dekkes ikke

Dersom et medlem av husstanden er blitt varig invalid som følge av ulykkesskade, erstattes nødvendige utgifter til bygningsmessige endringer tilpasset bruk av rullestol. Det samme gjelder dersom barn i husstanden blir født med handikap og har behov for rullestol.

 

Hvis det fysiske handikap først viser seg når barnet skal begynne å gå og da vil ha behov for rullestol, må det dokumenteres at barnet hadde dette handikapet ved fødselen.  Ovennevnte gjelder også adopterte barn hvis det kan legges fram dokumentasjon på at barnets handikap er medfødt.

 

Det er kun ombygningskostnader i den boligen som bebos ved forsikringstilfellets inntreden som erstattes. Selskapet skal gi en forhåndsgodkjennelse før ombygningsarbeidene starter.

 

Erstatningen er inntil 300 000 kroner ved hvert skadetilfelle. Forsikringstilfellet må ha inntruffet i forsikringstiden og utgiftene må være påløpt innen 10 år fra ulykken eller fødselstidspunktet.

 

 

 4.12 ID-tyveri

 Dekkes  Dekkes ikke

Forsikringen omfatter dekningene beskrevet i punktene nedenfor i de tilfellene sikrede har vært utsatt for eller mistenker å ha vært utsatt for ID-tyveri. ID-tyveri må være oppstått og dokumentert i forsikringstiden.

Med ID-tyveri menes situasjoner der en tredjemann benytter seg av sikredes identifikasjonsbevis med den hensikt å begå svindel eller kriminell handling.

Som identifikasjonsbevis skal forstås identitetskort (pass, førerkort, bankkort), online pålogging, elektronisk signatur, personnummer, kontonummer, kortnummer, lønnsslipp, utbetalingsanvisning og annet materiale som er egnet til å identifisere sikrede.

Enhver handling, eller flere gjentatte sammenhengende handlinger, som oppstår som følge av ett identitetstyveri er å betrakte som ett skadetilfelle. For assistanse er det ingen egenandel.

 

 

 4.12.1 Assistanse
 Dekkes  Dekkes ikke
 • Assistanse og rådgivning med sikte på å begrense skadeomfanget og forebygge økonomisk tap. 
 • Hjelp til å avklare om økonomiske uregelmessigheter har funnet sted og omfanget av disse.
 • Anbefaling av mulige tiltak med formål om å forhindre ytterligere misbruk og bidra til at tap blir erstattet. Mulige tiltak er hjelp til å skaffe til veie kontoutdrag, anmeldelse av uregelmessigheter, avvise urettmessige pengekrav og sperre kredittvurderingstiltak eller fjerne urettmessige anmerkninger i kredittvurderingsbaser.
 • Identitetstyveri knyttet til sikredes yrke eller næringsvirksomhet.
 • Handlinger utført av sikredes ektefelle, samboer, partner, barn eller foreldre.
 • Identitetstyveri som har oppstått som følge av sikrede eller sikredes nærmeste familie straffbare eller uaktsomme handlinger. Med nærmeste familie menes ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn/barnebarn/samboers barn og disse personers ektefeller/samboere.
 • Sikredes økonomiske tap ut over kostnader til juridisk bistand.
 • Kostnader knyttet til tap av ansiennitet eller tap av rykte.
 • Indirekte kostnader og tap.

 

 4.12.2 Juridisk bistand

 Dekkes  Dekkes ikke

Kostnader til juridisk bistand dekkes med inntil 1 000 000 kroner for å bistå sikrede i forbindelse med tvist ved de alminnelige domstoler som følge av ID-tyveri. Se pkt. 8.2 angående hvilke tvister som omfattes.

Juridisk bistand i forbindelse med tvist for å få endret betalingsanmerkninger som er en direkte følge av identitetstyveriet dekkes også med inntil kr 1 000 000 kroner.

Kostnadene skal godkjennes av selskapet på forhånd. Pkt. 8 angående rettshjelp gjelder også for juridisk bistand som følge av ID-tyveri.

 • Unntakene i punkt 4.12.1 gjelder også for dette punktet.
   

 

5. Erstatningsberegning

5.1 Oppgjørsmåter

Skaden kan erstattes på følgende måte:

 • reparasjon
 • gjenanskaffelse av tilsvarende, eller vesentlige tilsvarende, gjenstand
 • kontantoppgjør

Erstatningen kan ikke overstige det selskapet må betale for reparasjon eller gjenanskaffelse. Selskapet kan avgjøre hvilken oppgjørsform, reparatør eller leverandør som skal benyttes.

Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, erstattes arbeidspenger med 75 prosent i forhold til normalpriser. Det beregnes ikke merverdiavgift av arbeidspenger ved kontantoppgjør.

5.2 Hvordan erstatningen blir beregnet

Skaden fastsettes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenanskaffelse til samme, eller vesentlig samme, stand som umiddelbart før skaden inntraff, ut fra prisene på skadedagen. Gjenanskaffelseprisen kan ikke settes høyere enn det selskapet må betale for gjenstanden. Verdien av gjenstanden etter skade trekkes fra.

Der det er angitt summer i forsikringsbevis eller vilkår, erstattes skaden inntil de angitte summer.

5.3 Erstatningsregler for innbo

Fradrag i reparasjons- og gjenanskaffelseprisen vurderes på grunn av alder, slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet (verdiforringelse). Er verdiforringelsen mindre enn 1/3 av gjenanskaffelseprisen, gjøres det likevel ikke fradrag.

Gjenstander eieren har overtatt brukt, enten ved arv, gave eller kjøp, erstattes etter sin omsetningsverdi som brukt.

Innbo og løsøre som har nedsatt anvendelighet og som ikke er i bruk erstattes etter sin omsetningsverdi som brukt.

5.3.1 Spesielle fradragsregler:
Gjenstander: Fradragsfrie år: Fradrag per påbegynt år, maks 80 %:
Hvite-/brunevarer og andre elektriske maskiner/apparater 5 10 %
Mobiltelefon 1 20 %
Elektronisk utstyr med tilbehør, for eksempel datamaskin, spillkonsoll og lignende. 1 10 %
Sykkel 5 20 %
Briller 1 10 %

 

5.3.2. Smykker og edelt metall

Smykker og andre gjenstander av edelt metall, erstattes med gjenanskaffelsespris.

5.3.3 Samleinteresse

Gjenstander med samleinteresse, som antikviteter, kunstverk, ekte tepper, våpen, mynt-, seddel- og frimerkesamlinger og lignende, etter sin omsetningsverdi som brukt.

5.3.4 Totalskade

Blir minst 75 % av innboets samlede verdi totalskadet i en og samme hendelse gjøres det ikke fradrag etter reglene i punkt 5.3 første ledd eller punkt 5.3.1. Med totalskade menes at det ikke er mulig å reparere eller sette tilbake gjenstandene i samme eller vesentlig samme stand.

5.4 Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Reglene om skjønn i Generelle vilkår legges til grunn.

5.5 Gjenstander som kommer til rette

Kommer gjenstander til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å kjøpe gjenstanden tilbake fra selskapet. Erstatningen må i så fall tilbakebetales til selskapet.

5.6 Spesielt for ID-tyveri

Så snart sikrede oppdager at han/hun har vært utsatt for ID tyveri plikter sikrede:

 • Varsle alle sine bank- og kredittkortforbindelser og sperre alle kort.
 • Politianmelde forholdet.
 • Skriftlig melde fra til selskapet.
 • Fremskaffe opplysninger og tilgjengelige dokumenter om forhold som har betydning i saken.

6. Egenandel

I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på 3 000 kroner, hvis ikke annet framgår av de spesielle egenandelsbestemmelsene nedenfor. Se også punkt 11.2 om egenandelsfordeler for husstander med flere medlemmer.

Skal erstatningen avkortes/settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrukket. Har sikrede flere forsikrede ting i selskapet som er berørt ved en og samme hendelse, trekkes bare en egenandel – den høyeste.

Når det gjøres fradrag for verdiforringelse i henhold til punkt 5 og dette fradraget overstiger den avtalte egenandel, trekkes kun den del som overstiger egenandelen. Utgjør fradraget mindre enn den avtalte egenandel, trekkes kun egenandel.

6.1 Ved montert skadeforebyggende tiltak

Dersom FG* - godkjente sikkerhetstiltak er montert og i drift på skadetidspunktet, reduseres avtalt egenandel med inntil 3 000 kroner for

 • tyverialarm ved tyveriskader
 • brannalarm ved brannskader
 • gjennomført el-kontroll, NEK-405-2 ved brannskader
 • vannalarm/automatisk vannstopper på hovedinntaket ved innvendige rørskader
 • skade som alene rammer sikkerhetsutstyret som framgår over

6.2   Spesielle egenandeler  

 Gjenstand/dekning Sum
 Sykkel 3 000
 Sykkel registrert i FG-godkjent sykkelregister 1 500
Kun knust eller sprukket skjerm på mobiltelefon
(Andre skader på mobiltelefon se punkt 6)
500
 Bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen 1 500
Ansvar 3 000
Rettshjelp 3 000 
pluss 20 % av overskytende utgifter
Juridisk bistand ved ID tyveri 3 000 
pluss 20 % av overskytende utgifter
Naturskade Egenandel fastsatt i henhold til
lov om naturskadeforsikring, for tiden 8 000
6.2.1 Studentmedlemmer

For elever, studenter og lærlinger som omfattes av LO`s rammeavtale for student-/elevmedlemskap er det ingen egenandel. Skader under 1 000 kroner erstattes ikke. For naturskade og rettshjelp gjelder tabellen over. 

* FG = Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd

 7. Ansvar

7.1 Hva forsikringen omfatter

Sikredes rettslige erstatningsansvar for skade, i egenskap av privatperson. Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til 5 000 000 kroner for hvert skadetilfelle.

Forsikringen omfatter ikke

a)     Ansvar som bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti.

b)     Ansvar for skade på ting som tilhører en annen, men som sikrede selv eller noen annen på sikredes vegne tar hånd om for leie, lån, bruk og oppbevaring.

c)     Ansvar for oppreisning etter skadeserstatningsloven, jf. §§ 3-5 og 3-6, bøter og lignende.

d)     Ansvar overfor medlemmer av den sikredes familie, herunder ektefelle/samboer, foreldre/steforeldre/fosterforeldre/svigerforeldre, søsken, barn/stebarn/fosterbarn/barnebarn/samboers barn og disse personers ektefeller/samboere.

e)     Ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som disponeres av sikrede, eller der sikrede eller dennes familie har vesentlig eierinteresse.

f)      Ansvar som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget framdriftsmotor, båt, vannjet, vannscooter, luftfartøy eller registrert trav- eller galopphest som trenes for eller deltar i løp.
Likevel erstattes ansvar som eier, fører eller bruker av
- rullestol, selvgående gressklipper, snøfreser og lignende som ikke kan oppnå en hastighet
  over 25 km/t
- hangglider/paraglider uten motor
- fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 HK, kano, kajakk

- seilbrett/surfebrett
- modellfly

g)     Ansvar for skade på ting oppstått ved maskingravings-, sprengnings-, pelings- eller rivingsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. Likevel erstattes sikredes ansvar i egenskap av byggherre for bygg under oppføring på den forsikrede eiendom.

h)     Det objektive foreldreansvaret for barns skadeforvoldelse, jf. skadeserstatningslovens § 1-2, nr. 2.

i)      Ansvar i yrke eller erverv.

j)      Ansvar for skade som sikrede har voldt forsettlig, jf. forsikringsavtaleloven § 4-9 og 4-14.

k)     Ansvar ved forurensning dersom årsaken til forurensningen ikke er tilfeldig og plutselig.

l)      Ansvar ved overføring av smittsom sykdom.

m)   Styreansvar.

n)     Ansvar som eier av fast eiendom.

7.2 Hvilke skader som erstattes

 • Personskade, det vil si død, skade eller sykdom som er påført en person.
 • Tingskade, det vil si løsøre, dyr eller fast eiendom som er tapt eller påført fysisk skade.
 • Økonomisk tap som følge av den fysiske skaden.

Skaden må være konstatert i forsikringstiden. Alle skader som skyldes samme skadevoldende begivenhet, regnes som ett skadetilfelle, og relateres til det tidspunkt da første skade ble konstatert.

7.3 Sikredes plikter ved skadetilfelle

Blir det reist erstatningskrav mot sikrede, eller det kan ventes at krav vil bli reist, må selskapet underrettes så raskt som mulig. Ved erstatningskrav mot sikrede eller direkte mot selskapet, plikter sikrede for egen regning

 • å gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for sikrede, og som selskapet trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen
 • å utføre de undersøkelser og utredninger selskapet finner nødvendig
 • å møte ved forhandlinger eller rettergang

Uten selskapets godkjennelse må sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav.

7.4 Selskapets plikter ved skadetilfelle

Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger egenandelen, plikter selskapet

 • å utrede om det foreligger erstatningsansvar
 • å forhandle med skadelidte
 • å føre saken for domstolene om nødvendig

Selskapets egne kostnader i forbindelse med saken kommer i tillegg til forsikringssummen.

Utgifter til ekstern advokat- og annen sakkyndig bistand som er valgt eller godkjent betales av selskapet.

Dersom erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles kostnadene etter partenes økonomiske interesse i saken.

Er selskapet villig til å inngå forlik i saken eller betale kravet innenfor forsikringssummen, betaler selskapet ikke videre utgifter ved saken.

Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte.

Framsettes krav om erstatning direkte mot selskapet, skal selskapet varsle sikrede så raskt som mulig og holde sikrede underrettet om videre behandling av kravet. Selskapets innrømmelse overfor skadelidte binder ikke sikrede.

8. Rettshjelp

8.1 Hva forsikringen omfatter

 • Nødvendige utgifter til advokat, rettshjelpere jf. domstolloven § 218, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson.
 • Rettshjelputgifter for juridiske personer som dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelser og lignende erstattes ikke.
  Likevel erstattes sikredes andel av utgifter når nevnte juridiske personer representerer sikrede i den egenskap som er nevnt over.
 • Utgifter til rettsbehandling.
 • Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, erstattes når det er godkjent av selskapet på forhånd.
 • Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak.
 • Idømte saksomkostninger erstattes i første instans.
 • Idømte saksomkostninger erstattes ikke når sikrede er ankende part eller motanker.
 • Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.

Den samlede erstatning ved hver tvist er 100 000 kroner, se erstatningsberegning punkt 8.3.

8.2 Hvilke tvister som erstattes

Tvist som har oppstått mens forsikringen var i kraft. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler, jf. domstolloven § 1.

8.2.1 Definisjon av tvist

Med tvist menes at et krav er framsatt og bestridt. Vedvarende taushet hos motpart vil kunne anses som tvist. Med saksanlegg menes utgifter fra og med forberedende arbeid med forliksklage/stevning.

8.2.2 Tvist oppstått etter at boligen er solgt, eller ved kjøp av ny bolig

Dersom den forsikrede leilighet, se definisjon punkt 8.2.3 c), er solgt og forsikringen i selskapet opphørte i forbindelse med salget, erstattes rettshjelputgifter ved tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier.

Ved tvist med selger i forbindelse med kjøp av ny bolig som sikrede ennå ikke har flyttet inn i og avtalt egen forsikring på, erstattes rettshjelputgifter dersom nåværende bolig var forsikret i selskapet på kjøpstidspunktet. Dette gjelder også tvist med selger ved kjøp av tomt for bygging av egen bolig.

8.2.3 Tvister som ikke erstattes

a)     Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv.

b)     Tvist som gjelder fast eiendom utenfor Norden eller rene avtaletvister.

c)     Tvist som gjelder annen fast eiendom enn leilighet som bebos av sikrede. Med leilighet menes her bolig hvor sikrede ikke selv kan kjøpe bygningsforsikring med rettshjelpdekning. Se likevel punkt 8.2.2 vedrørende tvist ved kjøp av ny bolig.

d)     Tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker.

e)     Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til sikredes leilighet. Dette punktet gjelder ikke ved ID-tyveri.

f)      Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs- eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurs- eller akkordskyldner.

g)     Tvist som gjelder motorkjøretøy, arbeidsmaskin med egen framdriftsmotor, båt, vannjet,, vannscooter, luftfartøy, registrert trav-/ galopphest, eller når sikrede er part i egenskap av eier, fører eller bruker av slik.
Likevel erstattes tvist som gjelder
- rullestol,  selvgående gressklipper, snøfreser og lignende, som ikke kan oppnå en hastighet
  over 25 km/t
- hangglider/paraglider uten motor
- fritidsbåt med lengde til og med 14 fot og påhengsmotor til og med 10 HK, kano, kajakk

- seilbrett/surfebrett
- modellfly

h)     Straffesak og ærekrenkelsessak. Likevel erstattes sikredes utgifter når denne i slik sak krever erstatning av den som er mistenkt, siktet eller saksøkt.

i)      Ekspropriasjonssak eller skjønnssak hvor sikrede søker å tilegne seg rettighet over annen eiendom.

j)      Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. Utgifter til advokat under forvaltningsbehandlingen erstattes ikke.

k)     Tvist i saker om personskade, hvis ikke motpart eller dennes forsikringsselskap skriftlig har avslått å erstatte sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Likevel erstattes utgifter i saken etter saksanlegg, hvor saksomkostningsspørsmålet avgjøres av retten i henhold til tvistelovens bestemmelser. Dette gjelder også ved voldgift.

8.3 Erstatningsregler for rettshjelp

Samlet erstatning ved hver tvist er begrenset til 100 000 kroner selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i flere forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpforsikring under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Uforsikrede parter holdes utenfor ved erstatningsberegningen.

Selskapets ansvar er alltid begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd.

Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod.

Tvist må snarest mulig meldes skriftlig til selskapet, senest ett år etter at tvisten er oppstått og advokat er engasjert. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet, eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler.

Sikrede velger selv den advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget.

Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp, og omkostninger forårsaket uten rimelig grunn må sikrede betale selv.

Før saksanlegg erstatter forsikringen rimelige og nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner. Etter saksanlegg erstattes utgifter som etter rettens skjønn var nødvendige for å få saken betryggende utført, i henhold til tvistelovens § 20-5.

Er det flere parter på samme side med tilsvarende interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand.

Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves erstattet under forsikrin­gen.

Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak.

Ved krav om oppgjør skal salærkrav dokumenteres med spesifisert timeliste og timesats.

Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandelen er betalt.

Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening.

8.3.1 Saksomkostninger ved forlik

Har sikrede blitt tilkjent saksomkostninger i første instans og saken blir anket, skal selskapet godkjenne forliket dersom partene ønsker å bære hver sine omkostninger. Uten slik godkjennelse bærer sikrede omkostningene selv.

9. Yrkesskade

Dersom sikrede i egenskap av privatperson betraktes som arbeidsgiver i henhold til lov om yrkesskadeforsikring 16. juni 1989 nr. 65, § 2a, står selskapet ansvarlig overfor den skadelidte som er å betrakte som arbeidstaker, i henhold til samme lov.

Yrkesskadeforsikringsloven gjelder ikke for

 • ulønnet arbeid eller verv som utføres for privatpersoner eller for private organisasjoner, foreninger m v.
 • enkeltstående arbeidsoppdrag som utføres for privatpersoner
 • arbeid som utføres for privatpersoner når gjennomsnittlig arbeidstid utgjør mindre enn 10 timer pr uke

For yrkesskadeforsikring er det ingen sumbegrensning eller egenandel. Erstatningen beregnes etter gjeldende forskrifter om standardisert erstatning etter lov av 16. juni 1989 nr. 65 om yrkesskadeforsikring.

10. Når medlemmet faller bort

Hvis medlemmet dør i tidsrommet 1. januar - 30. juni, utløper forsikringen 31. desember samme år. Hvis dødsfallet inntrer i tidsrommet 1. juli - 31. desember, utløper forsikringen 30. juni påfølgende kalenderår.

Gjenlevende ektefelle/samboer/registrert partner kan fortsette med den kollektive ordning ved å innbetale årspremien forskuddsvis til SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Den etterlatte inntrer da som forsikringstaker i stedet for "medlemmet" ifølge vilkårene.

11. Fordeler for husstander/bokollektiv med flere medlemmer

11.1 Forhøyede forsikringssummer

Når vilkårene begrenser erstatningssummene til faste kronebeløp, erstattes inntil det beløp som svarer til antall medlemmer. Dette gjelder når flere personer i samme husstand/bokollektiv har LOfavør Kollektiv hjemforsikring (medlem). Den forhøyede dekningen gjelder for punktene 3.1, 3.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 og 4.11.

SpareBank 1 Skadeforsikrings samlede erstatningsplikt er begrenset til denne forhøyede erstatningsgrensen, selv om flere sikrede blir rammet av skade ved ett og samme tilfelle.

11.2 Egenandel

I de tilfeller flere personer i samme husstand/bokollektiv har LO Favør Kollektiv hjemforsikring, fratrekkes ikke egenandel ved skader, bortsett fra ved rettshjelp, juridisk bistand ved ID-tyveri og naturskade se punkt 6.2.

Imidlertid vil det ved skade i henhold til punkt 4.10 kun erstattes skader som er større enn 1 000 kroner.

12. Fordeler for flere medlemmer på samme arbeidsplass

Ved skade på ting som brukes i fellesskap av flere sikrede, og som befinner seg på eller i tilknytning til arbeidsplassen, fratrekkes ingen egenandel.

test

815 32 600