Forsikring

NAFs Gruppeforsikring

Forsikringspakke med utbetaling av skattefritt engangsbeløp til deg selv hvis du blir arbeidsufør eller til dine nærmeste ved dødsfall. Gjelder hele døgnet i hele verden.
Utbetaling fra NAFs Gruppeforsikring kommer i tillegg til utbetaling av eventuelle uføre eller etterlattepensjoner eller andre forsikringer.

Uføreforsikring
Forbundet er meget tilfreds med å kunne tilby nye medlemmer under 60 år en gunstig uføreforsikring uten krav om helsevurdering.
I 2024 gir forsikringen rett til utbetaling på inntil kr 474 480, dersom du blir minst 50 % varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke inntruffet i forsikringstiden før fylte 60 år. Beløpet reduseres med 5 prosent hvert år fra fylte 44 år,

Ved sykemelding utover 12 måneder utbetales 1 prosent av forsikringsummen hver måned til saken er avgjort, eller beløpet er brukt opp. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt SpareBank 1 mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt. Ved vedtak om varig arbeidsuførhet utbetales det resterende beløpet som engangsbeløp. Ved friskmelding blir restbeløpet ny forsikringssum.

Utbetaling av engangsbeløpet vil tidligst skje når uførheten har vart i 2 år. Størrelsen på utbetalingen avhenger av din alder den dag vilkårene for utbetaling er oppfylt.

Blir du arbeidsufør innen to år etter at forsikringen trådte i kraft på grunn av sykdom, lyte eller mén som du hadde på innmeldingstidspunktet,  og som det antas at du kjente til, har du ikke krav på erstatning. (Denne begrensningen gjelder ikke for medlemmer av forsikringen som er innmeldt i forsikringen basert på egenerklæring om helse, etter først å ha reservert seg mot forsikringen).

Dødsfallsforsikring
Gjelder for nye medlemmer under 67 år uten krav til helsevurdering. I 2024 gir forsikringen rett til
utbetaling på inntil kr 474 480 ved død i forsikringstiden. Beløpet reduseres med 5 prosent hvert år
fra fylte 51 år. Fra 60-67 år foretas ingen reduksjon av beløpet,

Slik sikrer du deg NAFs Gruppeforsikring
Alle nye medlemmer, som er 100 % arbeidsdyktige, vil motta informasjon om medlemstilbudet
og muligheten for å reservere seg mot forsikringen.
Forsikringspakken betales av det enkelte medlem og kommer i tillegg til medlemskontingenten. Du får tilsendt egen giro.

 

NAF

KONTAKT FORBUNDET

22 40 10 60
norsk@arbmand.no