Juridisk

LOfavør Advokatforsikring

Å stå i en konflikt er vondt, spesielt hvis du ikke vet hva du skal gjøre for å løse problemet. Med juridisk hjelp fra LOfavør Advokatforsikring står du ikke alene.

Sjekk pris og bestill

Med LOfavør Advokatforsikring får medlemmer tilgang til dyktige advokater. Du betaler ingen timepris, kun 167 kroner i måneden. Flere forbund har inngått kollektiv avtale, og da er advokatforsikringen dekket av medlemskontingenten.

416 06 600

Tast 4, så 2

Fordeler

Ingen timespris

Koster kun 167 kr. i mnd.

WebHELP inkludert

Spørsmål og svar

 • Barne- og familierett omfatter blant annet forholdet mellom ektefeller, samboere, foreldre og barn – vi løser mange saker etter samlivsbrudd om økonomi, bosted og samvær.
 • Arv skaper dessverre konflikter i familien. Ikke alle er enige om hvem som skal arve hytta, og selv om de fleste saker løses utenfor retten, er det ofte behov for advokathjelp.
 • Førerkortbeslag i og utenfor arbeidsforhold skaper store vansker for både transportarbeidere og andre. Vi hjelper deg når du blir fratatt førerkortet urettmessig.
 • Krenkende nettpubliseringer øker i omfang. Vi kan hjelpe deg med å kreve innhold slettet, enten det rammer deg selv eller andre i husstanden.
 • Forbrukerkjøp av varer og tjenester dekkes også, for eksempel hvis du har kjøpt en bruktbil som plutselig havarerer, eller du mener du har betalt for mye for service.
 • Fast eiendom dekker nabotvister, husleierett og plan- og bygningsrett. Vi hjelper deg mot en problematisk nabo, huseier eller leietaker, eller hvis du trenger råd i en byggesak.
 • Forsikringssaker gjelder forsikringsoppgjør om bolig, båt, kjøretøy eller reise.
 • Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Fagforbundet Post og finans
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Handel og Kontor
 • Industri Energi 
 • Kabinansattes Forbund
 • Norges Offisers og spesialistforbund
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund
 • Norsk Flygerforbund 
 • Norsk Lokomotivmannsforbund
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Skolenes Landsforbund

1. Alminnelige vilkår

1.1 Hvem er dekket av forsikringen

LO er kollektiv forsikringstaker i forsikringsavtalen om Advokatforsikring som tilbys gjennom LOfavør. Forsikringen gjelder for medlem av LO som individuelt er tilsluttet avtalen, og for dennes husstand (heretter kalt Sikrede). Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og deres helt eller delvis hjemmeboende barn under 20 år.

Ved interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for medlemmet av Forbundet.

 

1.2 Forsikringsperiode

Forsikringen gjelder så lenge den kollektive forsikringsavtalen mellom LO og Selskapet (heretter kalt Selskapet) løper, og Sikrede er tilsluttet denne. Ved opphør av Sikredes medlemskap i LO, opphører også medlemskapet i den kollektive forsikringsordningen.

 

1.3 Rettshjelpbehovet må ha oppstått i forsikringsperioden

Forsikringen dekker Sikredes behov for nødvendig advokatbistand, såfremt rettshjelpbehovet advokatbistanden skal avhjelpe oppsto i forsikringsperioden.

 • I saker vedrørende ektefelleskifte regnes rettshjelpsbehovet for oppstått samtidig med lovens skjæringstidspunkt.
 • Ved samlivsbrudd regnes rettshjelpsbehovet for oppstått idet partene flytter fra hverandre.
 • I barnefordelingssaker regnes rettshjelpsbehovet for oppstått fra tidspunktet det første gang er begjært mekling ved familievernkontor i anledning den aktuelle saken.
 • I arveskifter regnes rettshjelpsbehovet for oppstått ved dødsfallet til arvelater.
 • I saker vedrørende krenkende nettpublisering regnes rettshjelpsbehovet for oppstått på publiseringstidspunktet.

 

Det er en forutsetning for dekning at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på, først kom til Sikredes kjennskap i forsikringsperioden.

 

1.4 Karantene

For alle saker gjelder en karantenetid på 6 måneder. Med dette menes at forsikringen bare dekker saker der rettshjelpbehovet ble kjent for Sikrede senere enn 6 måneder etter Sikredes tilslutning til forsikringsavtalen.

 

1.5 Melding om skade

Sikrede må melde skaden/rettshjelpbehovet til Selskapet uten ugrunnet opphold. Dersom Selskapet ikke har fått melding om skaden/rettshjelpbehovet innen ett år etter at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på ble kjent for Sikrede, mistes retten til dekning.

 

1.6 Norsk, svensk og dansk verneting

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk, svensk eller dansk rett, og som har norske, svenske eller danske domstoler som verneting. Ved tvil om dekning i Sverige eller Danmark er det de

svenske/danske vilkårene som gjelder, disse er tilgjengelig på www.helpforsakring.se og www.helpforsikring.dk.

 

1.7 Forsikringen gjelder ikke

 • Saker vedrørende næringsforhold
 • Tvister mot Selskapet, eller saker der det er interessemotsetning mellom Sikrede og Selskapet
 • Saker som gjelder Sikredes forsettlige eller svikaktige handling eller unnlatelse
 • Saker som har sammenheng med skader som følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller naturkatastrofer, terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer eller andre tilsvarende hendelser.

 

2. Dekningsområder

2.1 Til og med klagebehandling

Sikrede, i egenskap av privatperson, har rett til forebyggende juridisk rådgivning, samt advokatbistand under dialog og forhandlinger med motpart og ved klage til offentlig klageinstans, innen følgende rettsområder tilknyttet fast eiendoms rettsforhold:

 • Plan- og bygningsrett
 • Sameie
 • Eierseksjon og borettslag

 

Advokatbistand for de nevnte punkter gis frem til saken er behandlet i sameiet, boligselskapets egne organer eller avsluttet ved vedtak i relevant offentlig klageinstans.

 

2.2 Til og med domstolsbehandling

Sikrede, i egenskap av privatperson, har også rett til forebyggende juridisk rådgivning, samt advokatbistand under dialog og forhandlinger med motpart og for domstolen, innen følgende rettsområder:

 • Familierett
 • Barnerett, avgrenset til foreldretvist om samvær, fast bosted og/eller foreldreansvar for barn etter barneloven der meklingsattest foreligger, samt uenighet om barnebidrag og farskap. Advokatbistanden er begrenset til bistand i én tvist, initiert av Sikrede selv, for hvert av Sikredes barn. Dersom Sikrede er saksøkt gjelder ikke denne begrensningen. Se for øvrig punkt 4.
 • Arverett
 • Forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, og privat kjøp/salg av varer. Dette gjelder forutsatt at kjøpsavtalen er inngått mens Sikrede er omfattet av forsikringsavtalen og at tvistesummen er over kr 3.000
 • Fast eiendoms rettsforhold, avgrenset til:
  • Etablerte rettigheter, herunder eiendomsrett, grenser, servitutter og festeforhold, men med unntak av panterettigheter
  • Ekspropriasjon av eiendom og rettigheter der Sikrede er den som må gi fra seg retten
  • Naboforhold etter naboloven eller grannegjerdeloven
  • Leie/utleie

Advokatbistand under fast eiendoms rettsforhold gis i saker knyttet til eiendom som er

 • Sikredes primærbolig eller fritidsbolig i Norge (ikke landbrukseiendom).
 • Førerkortbeslag i trafikksaker ved kjøring utenfor arbeidsforhold, forutsatt at påstått lovovertredelse ikke er knyttet til kjøring i ruspåvirket tilstand eller kjøring med for høy hastighet. Rådgivning gis frem til oppnevnelse av offentlig forsvarer. Sikrede må kunne dokumentere behov for førerkort i arbeidssammenheng.
 • Krenkende nettpublisering. Sikrede har krav på juridisk bistand og/eller nødvendige tiltak for sletting og/eller avindeksering av lovstridig og krenkende innhold i åpne og fritt tilgjengelige kilder på internett, dog begrenset til publiseringer på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Advokatbistand for de nevnte punkter gis frem til saken er løst ved forlik eller behandlet i de ordinære tvisteløsningsorganer.

 

2.3 Unntak

Forsikringen omfatter ikke:

 • Saker etter barnevernloven
 • Saker om kjøp/salg av fast eiendom, herunder saker om nyoppføring eller total rehabilitering av boenhet/fritidseiendom
 • Saker om odels- og åsetesrett, og reindrift
 • Utlendingssaker, herunder saker om asyl, opphold og familieinnvandring

 

3. Dekningsomfang

Sikrede har krav på advokatbistand etter punkt 2 med inntil 15 timer juridisk rådgivning i året i saker der det ikke foreligger tvist. Ved tvist dekkes inntil 2 millioner kroner per forsikringstilfelle etter punkt 2.1 eller punkt 2.2. Se bestemmelser i punkt 6, Selskapets plikter og rettigheter, om hvilke sakskostnader som dekkes innenfor maksimalgrensen.

Det er oppstått tvist dersom det foreligger uenighet om et krav, eller en motpart unnlater å ta stilling til et krav innen rimelig tid.

For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på kr 3 000..

 

4. Advokatmekling

For de tilfeller begge parter i en tvist har advokatforsikring/rettshjelpsdekning hos Selskapet og det derfor foreligger en interessekonflikt, har de Sikrede rett til advokatmekling. Dette såfremt begge parter samtykker til dette og saken er egnet for slik mekling. Dersom meklingen ikke lykkes vil begge parter ha rett til advokathjelp fra advokat etter eget valg i tråd med dekningen i pkt. 2 og 3.

I foreldretvister etter barneloven som tidligere er behandlet og avsluttet ved domstolen, enten ved rettsforlik, heving av sak, dom eller kjennelse, hvor Sikrede fikk advokatbistand gjennom Selskapet, gjelder en karantenetid på to år fra avgjørelsen er rettskraftig. Etter to år tilbyr Selskapet ytterligere advokatbistand med inntil 10 timer advokatmekling. Advokatmekling tilbys såfremt vilkårene under punkt 1 er oppfylt, det foreligger en ny tvist vedrørende samme barn, Sikrede tidligere har benyttet seg av bistand etter punkt 2.2, og begge parter samtykker til slik mekling. Sikrede har før det har gått to år rett til juridisk rådgivning i tråd med punkt 2.2 og 3.

 

5. Sikredes plikter

Det legges til grunn at Sikrede opptrer lojalt overfor Selskapet, herunder at alle relevante dokumenter vedkommende har tilgang til, og som kan ha betydning for saken og dekningen under denne forsikringen, legges frem for Selskapet og advokaten. Videre er det en forutsetning at alle spørsmål fra advokaten besvares ærlig og etter beste evne. Sikrede skal på eget tiltak straks gi opplysninger om alle forhold som kan ha betydning for saken, og skal stille seg til disposisjon, vise frem eiendom, gjenstander og dokumenter etc. i den grad saken krever det. Sikrede plikter å informere om eventuelle andre relevante forsikringsordninger vedkommende måtte være berettiget til.

Sikrede skal ikke selv ta skritt i saker uten at dette er avtalt med advokaten. Se for øvrig punkt 6. For de tilfeller Sikrede oppdager at han/hun er utsatt for ulovlig og krenkende publisering på internett, plikter Sikrede snarest mulig å politianmelde forholdet. Anmeldelsen og bekreftelse på mottatt anmeldelse skal sendes Selskapet snarest mulig. Alternativt kan Sikrede kontakte Selskapet for å få advokatbistand til å politianmelde forholdet.

Dersom Sikrede over tid unnlater å besvare henvendelser fra advokaten eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen falle helt eller delvis bort.

 

6. Selskapets plikter og rettigheter

Forsikringen dekker advokatbistand så langt saken er omfattet av forsikringsvilkårene. Selskapet kan avslå dekning av advokatbistand dersom advokaten som representerer Sikrede vurderer det slik at kravet ikke vil føre frem.

 

Etter innmelding av sak vil Sikrede bli kontaktet av advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre. Hvis Sikrede ønsker at saken skal håndteres av en advokat etter Sikredes eget valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand fra advokat etter Sikredes valg, dekkes etter forespørsel fra Sikrede. Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 4.

 

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Sikrede av annen advokat enn den Selskapet utpeker, plikter Sikrede etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.

 

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn den Selskapet utpeker at Selskapet senest én uke etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over eventuelt øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Sikrede ved rettslig tvist i rettsapparatet, må timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans.

 

Selskapet dekker inntil to millioner kroner per forsikringstilfelle. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 4. Advokatbistanden- og meklingen dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).

 

I de tilfeller der saken håndteres av advokat som er utpekt av Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader og rettsgebyrer ved prosess, så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på to millioner kroner per forsikringstilfelle. For advokatmekling i foreldretvister gjelder uansett en dekning på inntil 10 timer som beskrevet i punkt 4.

I saker der Sikrede begjærer konkurs eller offentlig skifte av felleseiebo eller dødsbo, dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til dekning av boomkostninger av forsikringen.

 

Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnader. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten.

 

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig. Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Sikrede gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Sikredes interesser. Selskapet legger til grunn at det har Sikredes tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller allerede eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter.

 

7. Nemndsbehandling

Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Ett av medlemmene i nemnden skal oppnevnes av Forbundet. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

 

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

 

Dersom Sikrede etter nemndbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes rimelige og nødvendige advokatkostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

Sikrede kan også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda, se nærmere informasjon på www.finansklagenemnda.no.

 

8. Bakgrunnsrett

Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler, Forsikringsavtaleloven, gjelder for forsikringsavtalen.

 

Last ned engelske forsikringsvilkår for individuell advokatforsikring

1. Alminnelige vilkår

 

1.1 Hvem er dekket av forsikringen

LO er kollektiv forsikringstaker i forsikringsavtalen om Advokatforsikring for grupper av LO-medlemmer som tilbys gjennom LOfavør. En avdeling/klubb/forening eller annen undergruppe i LO-forbund (heretter kalt Gruppen) kan tilsluttes den kollektive avtalen med virkning for alle medlemmer av Gruppen som ikke har reservert seg. Forsikringen gjelder for medlem av LO som kollektivt er tilsluttet avtalen gjennom Gruppen, og for dennes husstand (heretter kalt Sikrede). Med husstand menes inntil to voksne som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold, og deres helt eller delvis hjemmeboende barn under 20 år.

 

I tilfelle tvist eller interessemotsetning mellom husstandsmedlemmer, gjelder forsikringen kun til fordel for medlemmet av Gruppen. Dersom flere i husstanden er medlem av LO-forbund eller Grupper med tilsvarende Advokatforsikring fra HELP Forsikring (heretter kalt Selskapet) for alle medlemmer, er likevel begge parter i husstanden dekket ved en tvist eller interessemotsetning, og det vil bli oppnevnt to uavhengige advokater.

 

1.2 Forsikringsperiode

Forsikringen gjelder så lenge den kollektive forsikringsavtalen mellom LO og Selskapet løper og Sikrede er tilsluttet avtalen gjennom Gruppen. Ved opphør av medlemskapet i Gruppen, opphører også medlemskapet i den kollektive forsikringsordningen.

 

1.3 Tidspunkt for rettshjelpsbehov

Forsikringen dekker Sikredes behov for nødvendig advokatbistand, såfremt rettshjelpbehovet advokatbistanden skal avhjelpe oppsto i forsikringsperioden.

 • I saker vedrørende ektefelleskifte regnes rettshjelpsbehovet for oppstått samtidig med lovens skjæringstidspunkt.
 • Ved samlivsbrudd regnes rettshjelpsbehovet for oppstått idet partene flytter fra hverandre.
 • I barnefordelingssaker regnes rettshjelpsbehovet for oppstått fra tidspunktet det første gang er begjært mekling ved familievernkontor i anledning den aktuelle saken.
 • I arveskifter regnes rettshjelpsbehovet for oppstått ved dødsfallet til arvelater.
 • I saker vedrørende krenkende nettpublisering regnes rettshjelpsbehovet for oppstått på publiseringstidspunktet.

 

Rettshjelpsbehov som er oppstått før Sikredes tilslutning til LOs kollektive forsikringsavtale, dekkes ikke. Det er en forutsetning for dekning at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på, først kom til Sikredes kjennskap i forsikringsperioden.

 

1.4 Melding om skade

Sikrede må melde skaden/rettshjelpbehovet til Selskapet uten ugrunnet opphold. Dersom Selskapet ikke har fått melding om skaden/rettshjelpbehovet innen ett år etter at de forhold og/eller opplysninger som rettshjelpbehovet/saken bygger på ble kjent for Sikrede, mistes retten til dekning.

 

1.5 Norsk, svensk og dansk verneting

Forsikringen gjelder bare saker som reguleres av norsk, svensk eller dansk rett, og som har norske, svenske eller danske domstoler som verneting. Ved tvil om dekning i Sverige eller Danmark er det de svenske og danske vilkårene som gjelder, disse er tilgjengelig på www.helpforsakring.se og www.helpforsikring.dk.

 

1.6 Forsikringen gjelder ikke

 • Saker vedrørende næringsforhold
 • Tvister mot Selskapet, eller saker der det er interessemotsetning mellom Sikrede og Selskapet
 • Saker som gjelder Sikredes forsettlige eller svikaktige handling eller unnlatelse
 • Saker som har sammenheng med skader som følge av radioaktivitet, kjemiske katastrofer eller naturkatastrofer, terrorhandling, krig, revolusjon/opptøyer eller andre tilsvarende hendelser

 

2. Dekningsområder

 

2.1 Til og med klagebehandling

Sikrede, i egenskap av privatperson, har rett til forebyggende juridisk rådgivning, samt advokatbistand under dialog og forhandlinger med motpart og ved klage til offentlig klageinstans, innen følgende rettsområder tilknyttet fast eiendoms rettsforhold:

 • Plan- og bygningsrett
 • Sameie
 • Eierseksjon og borettslag

 

Advokatbistand for de nevnte punkter gis frem til saken er behandlet i sameiet, boligselskapets egne organer eller avsluttet ved vedtak i relevant offentlig klageinstans.

 

2.2 Til og med domstolsbehandling

Sikrede, i egenskap av privatperson, har også rett til forebyggende juridisk rådgivning, samt advokatbistand under dialog og forhandlinger med motpart og for domstolen, innen følgende rettsområder:

 • Familierett
 • Barnerett, avgrenset til foreldretvist om samvær, fast bosted og/eller foreldreansvar for barn etter barneloven der meklingsattest foreligger, samt uenighet om barnebidrag og farskap. Advokatbistanden er begrenset til bistand i én tvist, initiert av Sikrede selv, for hvert av Sikredes barn. Dersom Sikrede er saksøkt gjelder ikke denne begrensningen. Se for øvrig punkt 4.
 • Arverett
 • Forbrukerkjøp av varer og håndverkertjenester, og privat kjøp/salg av varer. Dette gjelder forutsatt at kjøpsavtalen er inngått mens Sikrede er omfattet av forsikringsavtalen og at tvistesummen er over kr 3.000
 • Fast eiendoms rettsforhold, avgrenset til: o Etablerte rettigheter, herunder eiendomsrett, grenser, servitutter og festeforhold, men med unntak av panterettigheter
  • Ekspropriasjon av eiendom og rettigheter der Sikrede er den som må gi fra seg retten
  • Naboforhold etter naboloven eller grannegjerdeloven
  • Leie/utleie

Advokatbistand under fast eiendoms rettsforhold gis i saker knyttet til eiendom som er Sikredes primærbolig eller fritidsbolig i Norge (ikke landbrukseiendom).

 • Førerkortbeslag i trafikksaker ved kjøring utenfor arbeidsforhold, forutsatt at påstått lovovertredelse ikke er knyttet til kjøring i ruspåvirket tilstand eller kjøring med for høy hastighet. Rådgivning gis frem til oppnevnelse av offentlig forsvarer. Sikrede må kunne dokumentere behov for førerkort i arbeidssammenheng.
 • Krenkende nettpublisering. Sikrede har krav på juridisk bistand og/eller nødvendige tiltak for sletting og/eller avindeksering av lovstridig og krenkende innhold i åpne og fritt tilgjengelige kilder på internett, dog begrenset til publiseringer på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

 

Advokatbistand for de nevnte punkter gis frem til saken er løst ved forlik eller behandlet i de ordinære tvisteløsningsorganer.

 

2.3 Unntak

Forsikringen omfatter ikke:

 • Saker etter barnevernloven
 • Saker om kjøp/salg av fast eiendom, herunder saker om nyoppføring eller total rehabilitering av boenhet/fritidseiendom
 • Saker om odels- og åsetesrett, og reindrift
 • Utlendingssaker, herunder saker om asyl, opphold og familieinnvandring

 

3. Dekningsomfang

Sikrede har krav på advokatbistand etter punkt 2 med inntil 15 timer juridisk rådgivning i året i saker der det ikke foreligger tvist. Ved tvist dekkes inntil 2 millioner kroner per forsikringstilfelle etter punkt 2.1 eller punkt 2.2. Se bestemmelser i punkt 6, Selskapets plikter og rettigheter, om hvilke sakskostnader som dekkes innenfor maksimalgrensen.

 

Det er oppstått tvist dersom et krav er bestridt, eller en motpart unnlater å ta stilling til kravet innen rimelig tid.

 

For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på kr 3 000.

 

4. Advokatmekling

For de tilfeller begge parter i en tvist har advokatforsikring/rettshjelpsdekning hos Selskapet og det derfor foreligger en interessekonflikt, har de Sikrede rett til advokatmekling. Dette såfremt begge parter samtykker til dette og saken er egnet for slik mekling. Dersom meklingen ikke lykkes vil begge parter ha rett til advokathjelp fra advokat etter eget valg i tråd med dekningen i pkt. 2 og 3.

 

I foreldretvister etter barneloven som tidligere er behandlet og avsluttet ved domstolen, enten ved rettsforlik, heving av sak, dom eller kjennelse, hvor Sikrede fikk advokatbistand gjennom Selskapet, gjelder en karantenetid på to år fra avgjørelsen er rettskraftig. Etter to år tilbyr Selskapet ytterligere advokatbistand med inntil 10 timer advokatmekling.

Advokatmekling tilbys såfremt vilkårene under punkt 1 er oppfylt, det foreligger en ny tvist vedrørende samme barn og Sikrede tidligere har benyttet seg av bistand etter punkt 2.2, og begge parter samtykker til slik mekling. Sikrede har før det har gått to år rett til juridisk rådgivning i tråd med punkt 2.2 og 3.

 

5. Sikredes plikter

Det legges til grunn at Sikrede opptrer lojalt overfor Selskapet, herunder at alle relevante dokumenter vedkommende har tilgang til, og som kan ha betydning for saken og dekningen under denne forsikringen, legges frem for Selskapet og advokaten. Videre er det en forutsetning at alle spørsmål fra advokaten besvares ærlig og etter beste evne. Sikrede skal på eget tiltak straks gi opplysninger om alle forhold som kan ha betydning for saken, og skal stille seg til disposisjon, vise frem eiendom, gjenstander og dokumenter etc. i den grad saken krever det. Sikrede plikter å informere om eventuelle andre relevante forsikringsordninger vedkommende måtte være berettiget til.

 

Sikrede skal ikke selv ta skritt i saker uten at dette er avtalt med advokaten. Se for øvrig punkt 6. For de tilfeller Sikrede oppdager at han/hun er utsatt for ulovlig og krenkende publisering på internett, plikter Sikrede snarest mulig å politianmelde forholdet. Anmeldelsen og bekreftelse på mottatt anmeldelse skal sendes Selskapet snarest mulig. Alternativt kan Sikrede kontakte Selskapet for å få advokatbistand til å politianmelde forholdet.

 

Dersom Sikrede over tid unnlater å besvare henvendelser fra advokaten eller på annen måte ikke oppfyller sine plikter i henhold til disse forsikringsvilkårene, kan retten til dekning under denne forsikringen falle helt eller delvis bort.

 

6. Selskapets plikter og rettigheter

Forsikringen dekker advokatbistand så langt saken er omfattet av forsikringsvilkårene. Selskapet kan avslå dekning av advokatbistand dersom advokaten som representerer Sikrede vurderer det slik at kravet ikke vil føre frem.

 

Etter innmelding av sak vil Sikrede bli kontaktet av advokat som har særskilt kompetanse på rettsområdet som saken gjelder, og som vil være ansvarlig for å følge opp saken videre. Hvis Sikrede ønsker at saken skal håndteres av en advokat etter Sikredes eget valg, meldes dette til Selskapet straks, om mulig ved registrering av saken. Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand fra advokat etter Sikredes valg, dekkes etter forespørsel fra Sikrede. Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 4.

 

Selskapet svarer ikke for advokatkostnader som overstiger godtgjørelse fastsatt av retten. Der saken ved rettslig tvist i rettsapparatet er håndtert for Sikrede av annen advokat enn den Selskapet utpeker, plikter Sikrede etter anmodning fra Selskapet, å begjære at retten fastsetter advokatens godtgjørelse i medhold av tvisteloven § 3-8.

 

Det er en forutsetning for dekning av kostnader til annen advokat enn den Selskapet utpeker at Selskapet senest én uke etter oppdragets slutt har mottatt spesifisert timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader knyttet til oppdraget. Der slik advokat har representert Sikrede ved rettslig tvist i rettsapparatet, må timeliste og oppgave over evt. øvrige sakskostnader under enhver omstendighet være mottatt av Selskapet senest én uke etter forkynnelsen av sakens avgjørelse i den enkelte instans.

 

Selskapet dekker inntil to millioner kroner per forsikringstilfelle. Innenfor denne maksimalgrensen dekkes Sikredes rimelige og nødvendige advokatbistand i saken. Advokatmekling dekkes som bestemt i punkt 4. Advokatbistanden- og meklingen dekkes med en timesats begrenset oppover til den offentlige salærsatsen (jf. Salærforskriften § 2).

I de tilfeller der saken håndteres av advokat som er utpekt av Selskapet, dekkes i tillegg idømte sakskostnader og rettsgebyrer ved prosess, så langt den samlede dekningen ikke overstiger maksimalgrensen på to millioner kroner per forsikringstilfelle. For advokatmekling i foreldretvister gjelder uansett en dekning på inntil 10 timer som beskrevet i punkt 4.

I saker der Sikrede begjærer konkurs eller offentlig skifte av felleseiebo eller dødsbo, dekkes ikke rettsgebyrer eller forskudd til dekning av boomkostninger av forsikringen.

 

Selskapet svarer ikke for kostnader som er pådratt uten Selskapets forutgående samtykke. Selskapet svarer heller ikke for eventuelle kostnader som oppstår ved bytte av advokat. Selskapet har rett til å holde motparten ansvarlig for sakskostnader. Slik erstatning tilfaller Selskapet og Selskapet kan kreve sakskostnadene betalt direkte til seg fra motparten.

 

Alle opplysninger Selskapet mottar i forbindelse med sitt arbeid behandles fortrolig. Det vil likevel være behov for å kommunisere en del av de opplysninger Sikrede gir Selskapet til andre, for eksempel ved bruk av sakkyndige og annen nødvendig kommunikasjon for å ivareta Sikredes interesser. Selskapet legger til grunn at det har Sikredes tillatelse til å gi opplysninger som nevnt. Med mindre annet er avtalt eller forutsatt, har Selskapet rett til å opplyse om et potensielt eller allerede eksisterende klientforhold for å forklare interessekonflikter.

 

7. Nemndsbehandling

Dersom Sikrede er uenig i en avgjørelse om å avslutte saksbehandlingen eller ikke forfølge kravet videre, kan vedkommende kreve at avgjørelsen overprøves av Selskapets uavhengige nemnd. Nemnden består av tre personer, hvorav minst ett medlem skal ha bakgrunn fra forbrukerorganisasjon eller fra offentlig virksomhet som arbeider med forbrukersaker, og minst ett medlem skal ha juridisk kompetanse. Ett av medlemmene i nemnden skal oppnevnes av Forbundet. Nemndsbehandling skjer uten kostnad for klageren.

 

Nemnden avgjør om saksbehandlingen skal fortsette for Selskapets regning eller avsluttes. Sikrede skal orienteres om utfallet av nemndens behandling. Nemndens formann har anledning til å avvise klager som klart ikke vil føre frem.

 

Dersom Sikrede etter nemndbehandling velger å føre saken videre på egenhånd og for egen kostnad, og vinner frem med sin sak, dekkes rimelige og nødvendige advokatkostnader. Vurderingen gjøres med bakgrunn i tvistelovens regler om fastsettelse av sakskostnader.

Sikrede kan også velge å legge frem saken for Finansklagenemnda, se nærmere informasjon på www.finansklagenemnda.no.

 

8. Bakgrunnsrett

Lov av 16. juni 1989 nr 69 om forsikringsavtaler, Forsikringsavtaleloven, gjelder for forsikringsavtalen.


Last ned engelske forsikringsvilkår for kollektive advokatforsikringer

Annen nyttig informasjon

Forsikring for klubber og foreninger

LOfavør tilbyr advokatforsikring for klubber og foreninger som ikke har tegnet kollektiv avtale. Ved inngåelse av avtale for klubb/forening vil forsikringen gjelde for alle nye medlemmer, med reservasjonsrett for eksisterende medlemmer. Forsikringen bestilles av klubben/foreningen gjennom LOfavør. Premien er kr 81.- pr medlem per måned i 2020.

Forsikringen kan bestilles gjennom å ta kontakt på medlemstelefon 416 06 600. Tast 3 og deretter 1 for å få mer informasjon om ordningen. Dere kan også sende en mail til post@lofavor.no

Brosjyre LOfavør Advokatforsikring

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
LOfavør Appen

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt HELP som samarbeidspartner

Vi har valgt HELP Forsikring som vår samarbeidspartner. Advokatforsikring er en helt ny måte å tenke advokathjelp på, og HELP er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på advokatforsikring. Sammen ønsker vi å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle, og dermed bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet.

Siden starten i 2005 har HELP sine advokater hjulpet mennesker gjennom mer enn 100.000 saker.