Nå blir du sikret advokathjelp, også i privatlivet!

Nå har vi inngått en kollektiv avtale om LOfavør Advokatforsikring, som også trygger deg i privatlivet. Med forsikringen får du tilgang til dyktige advokater i HELP. Du betaler ingen timepris, kun 71 kroner per måned, og får hjelp til saken er løst.

Reserver deg her

Forsikringen betales via faktura fra Help forsikring, hvor første forhåndsbetaling skjer i oktober. Du kan bruke forsikringen fra og med 1. november.

FO

KONTAKT FORBUNDET

91 91 99 16
kontor@fo.no
par i sofa

Med advokatforsikring får du:

- Ubegrenset juridisk rådgivning og fullverdig advokathjelp i konflikter og rettssaker innen rettsområdene som er dekket av forsikringen.

- Dekning av juridiske kostnader opp til 3 millioner kroner i en tvist når saken må løses ved klagebehandling eller i retten.*

- Tilgang til viktige, digitale juridiske kontrakter, samt advokathjelp i forbindelse med opprettelse av kontrakter.

- Husstandsdekning for deg som medlem, din ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år.

* For advokatbistand i tvister påløper en egenandel på 3 000 kroner. Se fullstendige vilkår her.

Du må reservere deg innen 15. september hvis du ikke ønsker forsikringen

Hvis du ikke ønsker advokatforsikring gjennom den nye kollektive avtalen, må du reservere deg innen 15. september 2023. Vi anbefaler at du setter deg godt inn i hva forsikringen dekker før du reserverer deg. Det vil ikke være mulig å bestille eller avbestille forsikringen på et senere tidspunkt til denne prisen.

Reserver deg her

Dette kan du bruke forsikringen til:

Arv

Arv og arveoppgjør kan være årsak til dype konflikter i en familie. Ta de riktige grepene for å unngå at konflikter oppstår! Lag testament hvis du ønsker enn annen fordeling enn det loven legger til rette for.

Samboer/ekteskap

Få et tryggere samliv med en samboerkontrakt eller ektepakt. Dette gir dere forutsigbarhet. Du er også sikret advokathjelp ved konflikter, samlivsbrudd eller skilsmisseoppgjør.

Barn

Det er veldig ofte behov for advokathjelp når det oppstår konflikter om barnefordeling, samvær og fast bosted. HELPs advokater jobber for å sikre barnets beste i konflikter. 

Kjøp/forbrukerkjøp

Det er ikke uvanlig at man trenger hjelp av en advokat etter et mislykket kjøp av en vare eller tjeneste. Kanskje du har kjøpt en bruktbil som har havarert, et kjøkken som ikke blir levert, eller du opplever at en håndverker ikke gjør jobben som avtalt.

Naborett og fast eiendom

Plan- og bygningsloven, husleieloven og naboloven er eksempler på lover som sikrer dine rettigheter, men stiller også en rekke krav til deg. Få advokathjelp enten du leier eller leier ut, eller trenger hjelp med å få en byggesak godkjent hos kommunen.

Andre rettsområder

Hjelp i saker knyttet til ID-tyveri, netthets og urettmessige førerkortbeslag. Du får også hjelp i forsikringssaker knyttet til hus, kjøretøy og reise. Hvis du for eksempel er uenig i forsikringsoppgjøret ditt.

Spørsmål og svar

Å bruke advokat privat koster ca. 1 500–2 000 kroner for en time, og det blir raskt 10 timer hvis det er en sak det tar litt tid å løse. Da snakker vi fort om 15–20 000 kroner. Til sammenligning koster ubegrenset rådgivning for de som har advokatforsikring som medlemsfordel gjennom FO kun 852 kroner i året! I tillegg har du nær ubegrenset tilgang til advokat dersom du havner i en rettssak innen de vanligste privatrettslige områdene.

Dine egne saksomkostninger er vanligvis en stor kostnad i en rettsprosess. I tillegg kommer motpartens saksomkostninger som du kan dømmes til å betale hvis du taper saken. Disse omkostningene kommer i tillegg til at du taper kravet ditt. Denne "totalrisikoen" kalles prosessrisiko. Med advokatforsikring faller prosessrisikoen helt bort. HELP dekker disse utgiftene, og du slipper å ende opp med tapt sak og en regning på mange hundre tusen kroner.

Forsikringen betales via faktura fra Help forsikring, hvor første forhåndsbetaling skjer i oktober. Du kan bruke forsikringen fra og med 1. november. Forsikringen gjelder så lenge du er medlem, eller til avtalen sies opp mellom forbundet og forsikringsselskapet.

Som medlem betaler du 3000 kroner i egenandel hvis saken din blir en rettslig tvist, mens for saker som løses uten at det oppstår en tvist vil du ikke betale mer enn 71 kroner i måneden.

Reservasjonsretten gjelder kun før medlemsfordelen innføres. Det er ikke mulig å reservere seg etter fristen 15. september 2023.

Yrkesaktive:
Dersom du takker nei til denne medlemsfordelen , vil du ikke få anledning til å bestille forsikringen gjennom medlemskapet ditt senere.

Pensjonister:
Dersom du ikke takker ja til denne medlemsfordelen innen 30.11.2023 vi du ikke kunne bestille forsikringen gjennom medlemskapet senere.

Forsikringen dekker kun private forhold, og ikke spørsmål som gjelder næringsforhold. Den dekker heller ikke strafferett, skatterett, kjøp og salg av fast eiendom og kjøp og salg av varer og tjenester som har kostet mindre enn 6000 kroner. Injurier og barnevernssaker er heller ikke dekket. Dette er spesielle områder, og generelt dekker forsikringen de fleste typer saker du kan støte på som privatperson. Se nærmere om dekninger og begrensninger i forsikringsvilkårene.

Arbeidsrelaterte spørsmål og saker er også unntatt fra forsikringen, da medlemmene er godt dekket på dette området gjennom egne advokater i LO.

En advokat kan brukes i alle typer saker, både som rådgiver for å unngå konflikt, for å svare på juridiske spørsmål, og for å løse problemer som oppstår.

Det er vanlig å bruke advokat for å skrive ulike typer testamenter, brev og kontrakter, i bilsaker, for å klage på kjøp av varer og tjenester eller forsikringsoppgjør, og i konflikter knyttet til arv og samlivsbrudd.

Med husstandsdekning menes inntil to voksne personer som lever sammen i ekteskap eller ekteskapslignende forhold. Forsikringen dekker også hjemmeboende barn under 20 år, med adresse i husstanden. I tillegg omfattes barn under 20 år som er borteboende grunnet videregående opplæring.

Dersom husstandsmedlemmet er medlem i et LO-forbund med en kollektiv forsikringsavtale med HELP og har reservert seg mot ordningen grunnet husstandsdekning, er begge likevel fullt ut dekket av forsikringsordningen, både hva angår juridisk rådgivning og advokatbistand ved tvist.

Du kan lese mer på help.no/fellesorganisasjonen. Du kan også ringe HELP på tlf 22 99 99 99 hver dag mellom kl. 08.30 og 16.30, eller kontakte HELP Forsikring på post@help.no.

Vi har valgt HELP som samarbeidspartner

Vi har valgt HELP  som vår samarbeidspartner. Advokatforsikring er en helt ny måte å tenke advokathjelp på, og HELP er det eneste forsikringsselskapet i Norge som spesialiserer seg på advokatforsikring. Sammen ønsker vi å gjøre advokattjenester tilgjengelig for alle, og dermed bidra til økt rettssikkerhet i samfunnet.
Siden starten i 2005 har HELP sine advokater hjulpet mennesker gjennom mer enn 100.000 saker.