Forsikring

EL og IT Dødsfallsforsikring hovedmedlem og ektefelle/samboer

Dødsrisikoforsikring for uføre medlemmer
 

Du som allerede er ufør har en forsikring som utbetales ved død. Forsikringssummen er den
samme som for uføreforsikringen. Dette gjelderogså for deg som får utbetalt erstatning
for uførhet. Forsikringen utbetales også hvis din ektefelle/ samboer/registrerte partner dør som følge av sykdom eller ulykke.
Forsikringssummen er 5 G. Etter at du som medlem fyller 51 år reduseres forsikringssummen med 0,25 G per år. Etter at du som medlem har fylt 60 år er forsikringssummen 2,5 g

Forsikringen gjelder fram til du som medlem fyller 67 år.

EL og IT

KONTAKT FORBUNDET

23 06 34 00
firmapost@elogit.no