Forsikring

EL og IT Forbundets uføre- og ektefelleforsikring

Dette er en uføreforsikring for deg som medlem og en dødsrisikoforsikring for din ektefelle/samboer/registrerte partner. Forsikringen gjelder frem til du som medlem fyller 67 år.

Uføreforsikringen gir deg rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet. Forsikringssummen er på 5.5 G. Forsikringssummen utbetales tidligst to år etter første sykemeldingsdag. Utbetalingen starter allerede fra 13.sykemeldingsmåned. Det betyr at forskudd utbetales fra det tidspunktet du går over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger fra NAV. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt Fremtind mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt. Hele forsikringssummen utbetales når du har vært minst 50% varig ufør. 

Du som allerede er ufør, har en dødsrisikoforsikring som utbetales ved død. Dette gjelder også deg som får utbetalt erstatning for uførhet.

Ektefelleforsikringen utbetales hvis din ektefelle/samboer/registrerte partner dør som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringssummen er 5G. Etter at du som medlem fyller 51 år reduseres forsikringssummen med 0,25G per år. Etter at du som medlem har fylt 60 år er forsikringssummen 2,5G.
Vær oppmerksom på at du kan ha reservert deg mot denne forsikringen.

EL og IT

KONTAKT FORBUNDET

23 06 34 00
firmapost@elogit.no