Forsikring

Fagforbundets Livsforsikring

Livsforsikring
Dette er en  dekning under Fagforbundets Uføre - livs og ulykkesforsikring som er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg.

Du som er medlem av Fagforbundet Post og finans har en egen forsikring.

Forsikringen gir erstatning ved dødsfall  og vil utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler.

Forsikringssummen på 400 000 kroner utbetales som et engangsbeløp til gjenlevende ektefelle/samboer eller øvrige arvinger dersom medlemmet dør.
Erstatningen utbetales uansett dødsårsak og gjelder hele døgnet. Livsforsikringen gjelder til utgangen av det kalenderåret medlemmet fyller 67 år.

Fagforbundet Post og finans

KONTAKT FORBUNDET

23 06 40 00