Forsikring

NFFs Gruppelivsforsikring

Forsikringspakke med utbetaling av skattefritt engangsbeløp til deg selv hvis du blir arbeidsufør eller dine nærmeste ved dødsfall. Gjelder hele døgnet i hele verden

Gruppelivsforsikringen gjelder for deg som er yrkesaktiv eller uførepensjonert og ikke har reservert deg mot hele eller deler av forsikringen.
Gruppelivsforsikringen kommer til utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Det utbetales 5 G hvis du som medlem dør. Gruppelivsforsikringen opphører ved fylte 67 år.

Uføreforsikringen  kommer til utbetaling dersom du er vurdert som minst 50 % varig arbeidsufør og uførheten har vart i minimum 2 år. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt selskapet mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt.

Utbetaling ved langtids sykemelding Ved sykemelding ut over 12 måneder utbetales 1 % av forsikringssummen hver måned til saken er endelig avgjort. Ved vedtak om varig uførhet utbetales det resterende som et engangsbeløp. For å få rett til utbetaling på forsikringen, må den sammenhengende sykemeldingsperioden være påbegynt før fylte 60 år.

Vær oppmerksom på at du kan ha reservert deg mot forsikringen ved innmelding.
Har du reservert deg , men ønsker forsikringen alikevel kan du ta kontakt med NFF på  post@fengselogfriomsorg.no