Forsikring

NFFs uføreforsikring

NFF`s Uføreforsikring hjelper deg som medlem økonomisk ved arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller ulykke. Forsikringen  blir utbetalt i sin helhet hvis du blir minst 50 prosent varig arbeidsufør. Uførheten må ha vært sammenhengende i minst to år som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden. Forsikringen gjelder frem til du som medlem fyller 60 år.

Uføreforsikringen  kommer til utbetaling dersom du er vurdert som minst 50 % varig arbeidsufør og uførheten har vart i minimum 2 år. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt selskapet mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt.

Utbetaling ved langtids sykemelding Ved sykemelding ut over 12 måneder utbetales 1 % av forsikringssummen hver måned til saken er endelig avgjort. Ved vedtak om varig uførhet utbetales det resterende som et engangsbeløp. For å få rett til utbetaling på forsikringen, må den sammenhengende sykemeldingsperioden være påbegynt før fylte 60 år.

Det kreves ingen helseopplysninger fra deg ved innmelding i forbundet.
Vær likevel oppmerksom på at hvis du blir arbeidsufør innen to år etter innmelding – og uførheten skyldes sykdom eller skade som du hadde før innmeldingen og som du visste om – vil det ikke bli utbetalt erstatning.

Ved innmelding er det en forutsetningen for inntredelse i uføreforsikringen at det enkelte medlem er fullt arbeidsdyktig. Medlemmer som ikke er fullt arbeidsdyktige kan ikke under noen omstendighet omfattes av uføreforsikringen, og trer tidligst inn i forsikringen når kravet om full arbeidsdyktighet er oppfylt. Ved slikt tilfelle er medlem i stedet omfattet av dødsfallsforsikring for uføre medlemmer.

Med ”full arbeidsdyktig” menes at forsikrede er frisk, dvs. ikke er sykmeldt, og er til stede på jobb uten helsemessige restriksjoner eller tilrettelegginger i arbeidsrutiner eller oppdrag. Tilsvarende gjelder arbeidstakere i deltidsstilling, under forutsetning av at den reduserte arbeidstiden ikke er helsemessig, men praktisk betinget. Arbeidstakere som av helsemessige årsaker har redusert stilling, anses ikke som fullt arbeidsdyktige.

Vær oppmerksom på at du kan ha reservert deg mot forsikringen ved innmelding.
Har du reservert deg , men ønsker forsikringen alikevel kan du ta kontakt med NFF på  post@fengselogfriomsorg.no

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Min Side LOfavør

Logg inn på LOfavør MinSide og få fullstendig oversikt over fordelene du har og fordelene du kan skaffe deg.

Min Side