Forsikring

NNNs uføreforsikring

Dette er en forsikring som er spesielt tilrettelagt for NNNs medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om du skulle bli langtids sykemeldt eller varig arbeidsufør.

Utbetaling ved langtids sykemelding
Ved sykemelding ut over 12 måneder utbetales 1 % av forsikringssummen hver måned til sakener endelig avgjort. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt Selskapet mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt. Ved vedtak om varig uførhet utbetales det resterende som et engangsbeløp. Ved friskmelding blir restbeløpet ny forsikringssum. Sykemeldingsperioden må være påbegynt før fylte 60 år.

Utbetaling ved varig arbeidsuførhet
Blir du erklært minst 50 % varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke utbetales resten av forsikringssummen som et engangsbeløp. For å få rett til utbetaling på forsikringen, må den sammenhengende sykemeldings-perioden være påbegynt før fylte 60 år.

NB! Blir du minst 50 % arbeidsufør innen to år etter at du meldte deg inn i forsikringen av en sykdom/ lidelse som du hadde på innmeldingstidspunktet, og som det antas at du kjente til, har du ikke krav på erstatning for varig uførhet.
Du må være 100 % arbeidsdyktig når du blir med på NNNs Uføreforsikring.
 

Les mer og bestill her

Forsikringene gjelder for de som har tilsluttet seg ordningen ved å betale separat faktura.

NNN

KONTAKT FORBUNDET

23 10 29 60
firmapost@nnn.no