Forsikring

NOF Familie

Denne forsikringspakken består av alle de vanligste personforsikringene. Pakken sørger for at du og din familie får økonomisk trygghet hvis noe skulle skje med deg og din ektefelle/samboer eller barn.

Vær oppmerksom på at alle beløpene under er beregnet ut fra folketrygdens grunnbeløp (G). Per 1. januar 2022 er G-beløpet som gjelder for ordningen kr 106 399

.

Dødsfallsdekning
Forsikringen gir en utbetaling ved dødsfall, og gjelder for deg som er medlem og din ektefelle eller samboer*. Utbetalingen skal sikre de gjenværende økonomisk, og gjør det mulig å for eksempel nedbetale huslån eller annen gjeld.

Forsikringen gjelder uansett dødsårsak, hele døgnet og i hele verden.
Forsikringssummene finner du i tabellen under.

Hvis ektefelle/samboer dør innen to år etter at vedkommende kom med på forsikringen, og dødsfallet skyldes en kjent sykdom eller lidelse, har du ikke krav på erstatning.
 

Uføreforsikring
Om du blir ufør, vil du oppleve en kraftig reduksjon i inntekten din, samtidig som utgiftene forblir det samme. Skulle uførheten være varig, kan du få en engangsutbetaling som kan brukes til å nedbetale gjeld eller på andre måter redusere de faste utgiftene dine. 
Forsikringssummene finner du i tabellen under.

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig uførhet og gjelder for deg som er medlem og din ektefelle eller samboer*. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke som har inntruffet i forsikringstiden og må bli vurdert til å være varig av Fremtind. Forsikringen gir rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet når du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 2 år.

Uføreforsikring med forskuttering:
Forsikringen gir rett til månedlig utbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 1 år og sykepengeperioden er opphørt. Den månedlige utbetalingen utgjør 1 % av forsikringssummen.

Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter at sykepengene er opphørt, men ikke lenger tilbake enn 3 år fra meldt krav, jf FAL (Forsikringsavtaleloven). Dersom du tidligere har mottatt månedlig utbetaling fra forsikringen, trekkes dette fra forsikringssummen når erstatningen utbetales.

Arbeidsuførhet som starter innen 2 år etter at forsikringen har trådt i kraft, og skyldes sykdom som den forsikrede hadde ved innmelding, gir ikke rett til erstatning

Internasjonale operasjoner
Disse forsikringene gjelder også i internasjonale operasjoner og dekker dødsfall og arbeidsuførhet som følge av krigshandlinger fra første dag i tjenesteområder med krigsrisiko.

Kritisk Sykdom
Forsikringen gir en utbetaling på 2 G dersom du som medlem, din ektefelle eller samboer* eller deres barn under 20 år blir rammet av alvorlig sykdom. Utbetalingen kan dere bruke til det dere trenger, enten det er til behandling, å ta seg fri for å være mer sammen, eller annet.

Viktig! Du må være fullt arbeidsdyktig for å omfattes av de tre forsikringene som er beskrevet ovenfor.  De som på inntredelsestidspunktet i forsikringen ikke er fullt arbeidsdyktige, trer tidligst inn i forsikringen når kravet om full arbeidsdyktighet er oppfylt.

Familieulykkesforsikring (skade som følge av ulykkeshendelse)
Noen ulykker kan få varig utfall ved at kroppen får en funksjonsnedsettelse, såkalt medisinsk invaliditet. Det kan være mindre skader, som et røket korsbånd, til store skader i ryggen. Jo mer alvorlig skaden er, jo høyere blir erstatningen. Erstatningen kan brukes fritt, for eksempel til å gjøre tilpasninger i hverdagen eller hjemmet.

Ulykkesforsikring gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke og dekker deg som medlem, din ektefelle/samboer og barn under 20 år. 
Forsikringen dekker i tillegg behandlingsutgifter etter en ulykkesskade som ikke dekkes av de offentlige trygder eller fra annet hold (dette etter regler i vilkåret). 
Forsikringssummene finner du i tabellen under.

Familieulykkesforsikringen opphører når medlemmet fyller 70 år.

Spesielle regler for samboere

* For samboere gjelder reglene om at dere må ha hatt minimum 2 års felles adresse i Folkeregisteret, eller felles barn.

For medlemmer som av hensyn til tjenesten er pålagt å benytte adresse i forlegningen, kan det likevel aksepteres annen dokumentasjon enn utskrift fra Folkeregisteret for toårs botid.

NOF

KONTAKT FORBUNDET

98 28 33 10
post@nof.no

Forsikringssummer

Alder Hovedmedlem/samboer/ektefelle
t.o.m 45 22,00 G
46 21,16 G
47 20,33 G
48 19,49 G
49 18,66 G
50 17,82 G
51 16,98 G
52 16,15 G
53 15,31 G
54 14,48 G
55 13,64 G
56 12,80 G
57 11,97 G
58 11,13 G
59 10,30 G
60-64 7,00 G
65-69 3,00 G
Alder Medlem Alder Ektefelle/samboer
t.o.m 40 16,00 G t.o.m 25 11 G
41 15,39 G 26 10,7 G
42 14,78 G 28 10,2 G
43 14,18 G 30 9,6 G
44 13,57 G 32 9,1 G
45 12,96 G 34 8,5 G
46 12,35 G 36 8,0 G
47 11,74 G 38 7,4 G
48 11,14 G 40 6,9 G
49 10,53 G 42 6,8 G
50 9,92 G 44 5,3 G
51 9,31 G 46 5,1 G
52 8,70 G 48 4,7 G
53 8,10 G 50 4,1 G
54 7,49 G 52 3,6 G
55 6,88 G 54 3,0 G
56 6,27 G 56 2,5 G
57 5,66 G 58 2,1 G
58 5,06 G 60 1,9 G
59 4,45 G    
60 3,88 G    

Uføredekningen opphører ved fyllte 60 år

Tabell A
Medlemmer under 60 år

Familiesammensetning

Forsikringssum i antall G v/100% varig medisinsk invaliditet

Medlem

Ektefelle/samboer

Pr barn

30 G

30 G

25 G

Medlem

Ektefelle/samboer

35 G

35 G

   

Ytelsene i denne tabell gjelder frem til den dag medlemmet fyller 60 år

Tabell B
Medlemmer 60 år og eldre

Familiesammensetning Forsikringssum i antall G v/100% varig medisinsk invaliditet

Medlem

Ektefelle/samboer

Pr barn

10 G

10 G

Medlem

Ektefelle/samboer

10 G

10G

   

Ytelsene i denne tabell gjelder fra og med den dag medlemmet fyller 60 år

I tillegg til invaliditetsdekningen som fremgår av tabellen over, omfatter forsikringen dekning ved barns død som følge av ulykkesskade. Ved barns død utgjør forsikringssummen 1G per barn.

Forsikringsoversikt

For å få oversikt over alle dine forsikringer gjennom LOfavør, kan du logge deg inn til forsikringsoversikten hos Fremtind. Her finner du dine forsikringsbevis, kan melde skade og mye mer.

Logg inn

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade