Forsikring

NOFs Ulykkesforsikring

Forsikringen ligger i medlemsskapet til deg under 27 år og dekker ulykke i jobb og fritid, behandlingsutgifter, dødsfall og risikoaktiviteter.

NOF

KONTAKT FORBUNDET

98 28 33 10 post@nof.no

Spørsmål og svar

Her er de generelle vilkårene på forsikringen

Vilkår

- fjellklatring

- seilflyging, hanggliding

- flyging med microlette og ultralette fly

- ballongflyging

- fallskjermhopping (inklusiv såkalt paragliding)

- off-pistkjøring,heliskiing, paraskiing og lignende

- sportsdykking med tilførsel av luft og pustegass maksimalt til 40 meters dyp.

- boksing, bryting, judo, karate og annen kamp- og selvforsvarssport

- bobsleigh-aking

- trening til eller deltakelse i hastighetsløp med båt eller motorkjøretøy

– basehopping

- brevandring utenfor Norden

- ekspedisjoner

Forsikringssummene utbetales i henhold til familiesituasjonen på skadetidspunktet ut fra følgend tabell:

Familiesammensetning Død Medisinsk invaliditet 100%
Medlem 100 000 200 000
Ektefelle/samboer 100.000 200 000
Barn under 20 år (per barn) 1 G 200 000
     
Medlem 105.000 260.000
Ektefelle/samboer 105.000 260.000
     
Medlem 120.000 400.000
Barn under 20 år (per barn) 1 G 328.000
     
Medlem 30. 000 700.000

Behandlingsutgifter
Forsikringen dekker også utgifter etter en ulykkesskade til lege,tannlege og lignende som ikke dekkes fra annet hold, etter de regler om behandlingsutgifter som er fitt i vilkår FPE-520.109 punkt 2.2. Egenandel er kr 1000.-

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som rammer forsikrede i forsikringstiden.

Psykisk skade, f eks sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre det ved samme ulykkestilfelle er oppstått en skade på kroppen som medfører erstatningsmessig invaliditet/uførhet.

Snarvei Min Side

Logg inn og finn fordelene du har. Her finner du også forsikringsbeviset på denne forsikringen.

Min Side

Skade eller uhell?

Meld skade på nett. 

Meld skade