Forsikring

NOFs Gruppeforsikring Familie med ulykke

Dette er en forsikringspakke som består av Dødsfallsdekning, Uføreforsikring, Ulykkesforsikring inkludert behandlingsutgifter og Kritisk sykdom. Nye medlemmer kan velge enten NOF Familie eller NOF Singel.

Dødsfallsdekning
Forsikringen gir en utbetaling ved død og gjelder for deg som er medlem og din ektefelle/ samboer/registrerte partner. Forsikringen gjelder uansett dødsårsak, hele døgnet og i hele verden. Ektefelle/samboer og registrert partner er også dekket av Kritisk sykdom dersom du har NOF familie.

Uføreforsikring med forskuttering (arbeidsufør – nedsatt arbeidsevne) Forsikringen gir rett til månedlig utbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 1 år. Den månedlige utbetalingen utgjør 1 % av forsikringssummen.

Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke som har inntruffet i forsikringstiden. Forsikringen gir også rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet når du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 2 år. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke som har inntruffet i forsikringstiden og må bli vurdert til å være varig av SpareBank 1.

Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt Selskapet mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt. Dersom du tidligere har mottatt månedlig utbetaling fra forsikringen, trekkes dette fra forsikringssummen når erstatningen utbetales.

Dødsfallsdekning og Uføreforsikring
Disse forsikringene gjelder også i internasjonale operasjoner og dekker dødsfall og arbeidsuførhet som følge av krigshandlinger fra første dag i tjenesteområder med krigsrisiko.

Ulykkesforsikring (skade som følge av ulykke)
Forsikringen kommer til utbetalingen hvis du som medlem eller din ektefelle/samboer/registrerte partner eller barn under 20 år utsettes for en ulykke som ender med en invaliditetsgrad.
For deg som medlem og barn gjelder forsikringen hele døgnet.
For ektefelle/samboer/registrert partner gjelder forsikringen kun i fritiden.
Denne forsikringen dekker i tillegg behandlingsutgifter etter en ulykkesskade som ikke dekkes av de offentlige trygder eller fra annet hold.

Kritisk sykdom
Forsikringen gir en utbetaling på 2 G dersom du som medlem eller dine barn blir rammet av alvorlig sykdom.
Ektefelle/samboer og registrert partner er også omfattet av Kritisk sykdom dersom du har NOF familie. På denne måten sikrer du deg et økonomisk grunnlag som kan gi en viss frihet i en periode.
Med alvorlig sykdom menes en rekke alvorlige sykdommer som kreft, hjerteinfarkt, nyresvikt, MS m.v.  Løpende karenstid er 6 måneder.

NOF

KONTAKT FORBUNDET

98 28 33 10 post@nof.no