Forsikring

SL Uføre- og ulykkesforsikring

Gruppeforsikringen (uføre- og ulykkesforsikring) er en av fordelene du kan få som medlem i Skolenes landsforbund Den er spesielt tilpasset våre medlemmer og er et sikkerhetsnett i tillegg til ordninger du har gjennom det offentlige, arbeidsforhold og tariffavtaler. Forbundets gruppeforsikring består av to deler

1 Uføreforsikring

 Uføreforsikring med rask utbetaling Med denne uføreforsikringen får du en fast månedlig utbetaling på 1 % av forsikringssummen allerede etter 12 måneders sykemelding, hvis du er minst 50 % sykemeldt. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt selskapet mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt. Hvis du blir minst 50 % varig ufør, vil du etter 2 år års sykdom, får utbetalt forsikringssummen som et engangsbeløp. For medlemmer under 41 år utgjør forsikringssummen 379.584 kroner (3,2 G) ved minst 50 % varig uførhet i 20234

For deg som mottar ytelser fra NAV Mottar du ytelser fra NAV (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon), kan du ikke være med på uføreforsikringen. Du kan likevel bli med på ulykkesforsikringen (til en lavere pris). Blir du arbeidsufør innen to år etter at du meldte deg inn i forsikringen av en sykdom/lidelse som du hadde på innmeldingstidspunktet og som det antas at du kjente til, har du ikke krav på erstatning

2. Ulykkesforsikring for hele familien

Gjelder deg som medlem, din ektefelle/samboer og barn under 20 år. Forsikringen utbetales ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke i fritiden. For barn gjelder forsikringen hele døgnet. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales erstatning avhengig av familiesammensetning. Ved lavere invaliditetsgrad gis forholdsmessig erstatning helt ned til 10 %. Barn dekkes likevel fra første invaliditetsgrad.

I tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter etter en ulykkesskade med inntil 5 % av forsikringssummen etter nærmere regler. For behandlingsutgifter er egenandelen 1 000 kroner. Medlemmer mellom 60 og 70 år kan kun tegne ulykkesforsikring. Forsikringen opphører ved utgangen av det kalenderåret du fyller 70 år. Du får tilsendt egen faktura for denne forsikringen i slutten av måneden. Alle forsikringssummene er fritatt fra inntektsskatt og kommer i tillegg til eventuelle andre forsikringer du får utbetalt

Har du reservert deg mot forsikringen, men ønsker den likevel? Da må du ta kontakt med forbundskontoret

SL

KONTAKT FORBUNDET

99 35 60 60 skolenes@skolenes.no