Ansvars- og ulykkesforsikring

En ekstra trygghet for deg som er selvstendig næringsdrivende og medlem i et LO- forbund er å tegne en ansvars- og ulykkesforsikring som dekker økonomisk tap dersom du kommer opp i erstatningsansvar og en ulykkesforsikring som dekker deg hvis du blir utsatt for en ulykke som skjer på fritiden. 

Kontakt meg om forsikringen

Ansvarsforsikringen er en forsikring som dekker erstatningsansvar du kan komme i for å ha påført en tredjeperson eller tredjepersons ting en skade. Det vil si ansvar for skade på andre enn deg selv, og da både personskader og tingsskader.

Ulykkesforsikringen er en dekning det er viktig å ha hvis du er selvstendig næringsdrivende og dermed ikke er ansatt et sted og omfattet av en yrkesskadeforsikring.

10% rabatt på forsikringen

Standard forsikringssum er 10 millioner kroner per skadetilfelle.

Rådgivere som hjelper deg med å tilpasse forsikringen

Spørsmål og svar

I produktet ligger det bedriftsansvarsforsikring og produktansvarsforsikring.
Bedriftsansvar er en forsikring mot skader man påfører andre under utøvelse av virksomheten, produktansvar er ansvar for skader produkter man produserer, distribuerer og selger påfører en tredjemann.
Skadeeksempel for produktansvar kan være forgiftning som følge av feil ved produktet, brann som følge av feil ved produktet som igjen påfører noen et økonomisk tap på grunn av feil ved produkter man er ansvarlig for gjennom utøvelse av virksomheten.
Standard forsikringssum er 10 millioner kroner og gjelder per skadetilfelle.

Ansatte forsikres mot disse hendelsene:

  • Heldøgnsdekning for medisinsk invaliditet og død
  • Medisinsk invaliditet 20 G, død 5 G
  • Behandlingsutgifter dekkes
  • Forsikringssummen utbetales ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.
    Graden av varig medisinsk invaliditet bestemmer størrelsen på utbetalingen - dekker fra 1 til 100 prosent
  • Forsikringen dekker også behandlingsutgifter opp til 5 prosent av forsikringssummen.
  • Forsikringssummen utbetales ved dødsfall som følge av ulykke.