Personvernerklæring

Det skal være lett for deg å få informasjon og nærmere forklaring om ditt personvern og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Her kan du lese mer om hva det innebærer for deg når du besøker våre kanaler og benytter deg av fordeler i fordelsprogrammet til LO og LO-forbundene.

Behandlingsansvarlig

Det er det forbundet i LO som du er medlem i, som er ansvarlige for å behandle dine personopplysninger for å oppfylle avtalen om ditt medlemskap i forbundet, herunder levere obligatoriske (kollektive) forsikringer. LOfavør AS hjelper forbundet med dette og er forbundenes databehandler.

I tillegg tilbyr vi deg å registrere deg hos oss, installere vår app, og vi gir deg anledning til å samtykke i å motta informasjon og markedsføring direkte fra oss i LOfavør. For disse behandlingene er vi med selskapet LOfavør AS, org. nr. 964 422 206 det behandlingsansvarlige foretak. Du kan kontakte oss på post@lofavor.no eller telefon 916 06 600.  

Personvernombudet er vårt kontaktpunkt for Datatilsynet. Personvernombudet kan også hjelpe deg med å ivareta dine rettigheter eller hjelpe deg med å få svar på spørsmål om dine personopplysninger behandlet av oss. Personvernombud i LOfavør AS nås ved å sende e-post til personvern@lofavor.no

Personvernerklæring utvidet

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Formålet med vår behandling av personopplysninger er at vi skal levere informasjon og tjenester til deg, og videreformidle bestillinger og informasjon til leverandører som er med i fordelsprogrammet. Konkret innebærer dette: 

 • Administrasjon av medlemskapet, som for eksempel gjennomføring av transaksjoner, kommunikasjon, betalinger og faktureringer
 • Markedsføring av produkter og tjenester i medlemsprogrammet LOfavør
 • Produktutvikling og analyser av kundeatferd
 • Leveranse av egne digitale tjenester som LOfavør-appene og ”Min side” 

Dine opplysninger kan også bli brukt til test og vedlikehold av våre tjenester og systemer, for at vi skal kunne sikre at våre tjenester fungerer slik de skal. 

Hvis vi bruker dine personopplysninger ut over det som er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg eller som vi er pålagt ved lov, vil det være basert på at vi har en berettiget interesse eller et frivillig samtykke fra deg

For å kunne betjene deg som medlem, trenger vi personopplysninger. Her kan du se hvordan vi henter inn, registrerer og utleverer slike opplysninger.

Innsamling av personopplysninger fra deg som medlem og fra andre

De personopplysningene vi registrerer om deg vil vi som regel innhente fra deg som medlem ved at du har meldt deg inn i et forbund i LO. Vi vil ved medlemsregistrering og under det løpende medlemskapet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel disponenter. Dette er opplysninger vi får fra forbundet ditt.

Ønsker vi å innhente opplysninger fra deg som ikke er nødvendige for ivaretakelse av medlemskapet, skal vi først informere deg om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til.

Noen ganger innhenter vi opplysninger fra andre, for eksempel fra kilder hos offentlige og private virksomheter. Dette kan være markedsrelaterte eller demografiske opplysninger, som vi blant annet henter fra Folkeregistret og Eiendomsregisteret.

Utlevering av personopplysninger

Internt i LOfavør

De personopplysningene forbundene i LO og LOfavør behandler er underlagt taushetsplikt. Noen deles internt mellom forbundene og LOfavør som deres fordelsprogram. Det omfatter personopplysninger som navn, fødselsnummer, fagforbund, når du ble medlem, adresse, kontaktinformasjon og andre opplysninger som er nødvendig for at LOfavør skal kunne oppfylle sine plikter overfor det forbundet du er medlem av. 

LOfavør deler også nødvendige opplysninger om deg til leverandører som du har kollektive avtaler med gjennom ditt medlemskap. Dette gjelder leverandørene SpareBank 1, Fremtind, Help Forsikring og Norsk Fokehjelp. Dette er nødvendig for å oppfylle avtaler med deg.

Når du er pålogget LOfavør sine tjenester vil vi ved bestilling overføre personopplysninger som er nødvendig for leverandøren for å kunne levere produktet til deg. Opplysningene sendes ikke leverandør før du aktivt bekrefter en bestilling.

LOfavør  ønsker også å dele flere opplysninger om deg for at de enkelte selskapene bedre skal kunne tilpasse råd og tilbud til deg. Denne delingen vil bare skje dersom du frivillig har samtykket til det.

Vi vil også utlevere personopplysninger til annet foretak i konsernet eller konserngruppen, så fremt utlevering er nødvendig for å tilfredsstille konsernbaserte styrings-, kontroll- og/eller rapporteringskrav fastsatt i, eller i medhold av lov. 

Til andre private og offentlige virksomheter

Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre tredjeparter når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Hvis det er lov og vi ikke bryter taushetsplikten, kan personopplysninger utleveres våre samarbeidspartnere til fordelsprogrammet. Eksempler på dette kan være om du vil se kontoinformasjonen din hos en av våre leverandører eller bestiller en tjeneste fra en leverandør som krever dine personopplysninger, som for eksempel med bestilling av forsikrings- eller bankprodukter. For å gjennomføre transaksjoner på en sikker måte kan vi også utlevere opplysninger til tredjeparter i en betalingstransaksjon.

Overføring av personopplysninger til våre databehandlere anses ikke som utlevering.

Bruk av databehandlere

LOfavør har inngått avtaler med leverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysningene som deles med våre leverandører. Vi bruker kun databehandlere i EU/EØS. Våre leverandører kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det de er innhentet til.

Lagring av personopplysninger i medlemsregisteret

Data fra forbund og fordelsleverandører

Medlemsregisteret består av data fra 24 LO-forbund. Disse dataene inneholder personopplysninger om medlemmene samt deres medlemskap i kollektive forsikringsordninger. 

I tillegg mottas og lagres data fra fordelsleverandører. Disse dataene varierer i innhold og format, men inneholder informasjon om medlemmenes bruk av fordelene. Fødselsnummer benyttes som identifikator (nøkkel). For alle disse dataene er LOfavør databehandler.

Fagforeningsmedlemskap er klassifisert som Særlig kategori av personopplysning, tidligere kalt sensitiv personopplysning. Behandlingen av personopplysninger som har med dette å gjøre, skal følge bestemmelsene i Personvernforordningens Artikkel 9 om behandling av særlige kategorier av personopplysninger.

Øvrige personopplysninger i medlemsregisteret er nøytrale personopplysninger, dvs. navn, adresser, fødselsdato, hvilke selskap medlemmet har avtaleforhold i og hvilke fordeler medlemmet benytter/har benyttet.

Medlemsregisteret hos LOfavør

Medlemsregisteret lagrer personopplysninger om medlemmer i LO, deres medlemskap i kollektive forsikringer og andre individuelle fordeler. Dette lagres i en database som står innenfor SpareBank1 sitt sikkerhetsnettverk. Data lagres uendelig, siden det enda ikke er etablert sletterutiner. For at LOfavør skal kunne levere sine digitale tjenester og samhandle disse i LOfavør sine kanaler, speiles medlemsregisteret hos Oracle. Medlemsdata som lagres i skytjenester hos Oracle for å levere innhold til "Min side", LOfavør-appen og infosenteret i LOfavør, lagres i Frankfurt og Amsterdam. Alle data lagres i EU og behandles etter personvernforordningen i EU, kjent som GDPR

Data til leverandører i fordelsprogrammet

Til leverandører i fordelsprogrammet leveres aktive medlemmer, deres forbundstilhørighet og forsikringer og andre fordeler. Det leveres også utmeldte medlemmer siste 2 måneder, slik at leverandører kan avslutte fordelen kunden hadde som medlem.

Leveransene gjøres på forskjellige måter. Enkelte leverandører får data levert i tabeller i deres egne databaser. For andre har vi tilrettelagt views som de kan lese data fra, og noen får levert filer via SFTP, SSH File Transfer Protocol, til deres servere som de kan lese data fra.

Som medlem av et forbund i LO og bruker av fordeler i LOfavør, behandler vi personopplysninger om deg. Her finner du informasjon om dine rettigheter.

Innsynsrett

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Dine personopplysninger er i hovedsak bli gjort tilgjengelig på ”min side” på lofavor.no og i LOfavør-appen. Dersom du ikke har registrert deg for bruk av ”min side” eller LOfavør-appen, eller på annen måte kan lese elektroniske dokumenter, kan vi sende deg informasjonen på papir. Du kan ved skriftlig henvendelse til oss kreve innsyn i:

 • Registrerte personopplysninger.
 • Beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles
 • Informasjon om vår behandling av opplysningene
 • Hvilke sikkerhetstiltak vi har for å ivareta informasjonssikkerheten ved behandling av personopplysninger.

Retting og sletting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. LOfavør kontrollerer dine opplysninger opp mot medlemsregister i ditt forbund, folkeregisteret og andre kilder. 

LOfavør sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den enkelte behandling av personopplysninger er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. 

Begrensing av personopplysninger

Du har rett til å kreve begrensning av behandling av egne personopplysninger. Begrensning av behandling kan innebære at personopplysningene ikke kan brukes til noe, men at vi fortsatt kan lagre dine opplysninger. 

Har du et særlig behov for at vi begrenser antall ansatte som skal ha tilgang til, og innsyn i, dine personopplysninger, kan vi vurdere det. Du må ha en særlig grunn for dette og kunne begrunne hvorfor du mener det har vært et uautorisert oppslag. 

Ved å begrense eller skjerme dine opplysninger innebærer det en vesentlig reduksjon av vår mulighet for å følge opp deg som medlem. Nærmere vilkår og informasjon om begrensning av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

LOfavør kan gjenoppta behandlingen av personopplysningene dersom det er aktuelt for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Eller om det er for å verne en annen persons rettighet.  

Få utlevert dine egne opplysninger

Du har rett til å få med deg dine egne opplysninger du har gitt oss i et strukturert og maskinlesbart format. Ønsker du dine data utlevert kan du ta kontakt med oss. 

Innsigelse mot behandling

I noen tilfeller har du rett til å protestere på en behandling av personopplysninger (innsigelsesrett) LOfavør gjør. Din innsigelsesrett vil vi vurdere ut i fra din særlige situasjon, det kan for eksempel være dersom du har spesielt behov for beskyttelse av identitet eller om du tilhører en særlig sårbar gruppe i samfunnet. Nærmere vilkår og informasjon om din rett til å ha innsigelser mot behandling av personopplysninger får du ved å kontakte oss.

Du har rett til å protestere på behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Du velger selv hvilke samtykker du gir oss. Skulle du ønske å reservere deg mot direkte markedsføring, ber vi om at du kontakter oss.

Automatiserte avgjørelser

Med automatiserte avgjørelser menes avgjørelser som foretas av dataprogrammer uten menneskelig innblanding eller påvirkning. Når slike avgjørelser har juridisk eller tilsvarende vesentlig betydning for deg, kan LOfavør bare gjøre dette når det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg, når lovgivningen krever det eller når det er basert på et samtykke du har avgitt. Et praktisk eksempel på automatisert behandling som kan ha vesentlig betydning for deg, er kredittsjekk.

Når vi utfører slike automatiserte avgjørelse har du blant annet rett til å be om menneskelig inngripen i behandlingen og til å få en forklaring på avgjørelsen som er tatt. Mer informasjon om vilkår og dine rettigheter får du ved å kontakte oss.  

Vi ønsker å gi deg best mulig service, rådgivning og informasjon ved hjelp av vår kunnskap om ditt medlemskap og de medlemsfordelene i LOfavør du benytter gjennom medlemskapet ditt. Her får du mer informasjon om hvordan vi gjør det. 

Service, informasjon og markedsføring

Ved hjelp av personopplysninger, interesse- og personprofiler tilpasser vi kommunikasjon, rådgivning, informasjon og tilbud om medlemsfordeler for at de skal oppleves som relevante og nyttige. Opplysningene om deg blir også brukt i analyser og utvikling av produkter og tjenester. Mye av denne tilpasningen skjer i LOfavør sine egne kanaler som på nettsider og i LOfavør-appene ved automatiserte tjenester. Dette innebærer av våre digitale kanaler tilpasser innholdet ut i fra atferd i kanalene, personopplysninger og hvilke produkter du benytter.

Samtykker

For at LOfavør skal kunne gi deg tilpasset informasjon, råd og tilbud må vi først få ditt samtykke til dette. Samtykkene ber vi om når du registrerer deg i LOfavør-appen og på mine sider ved å informere deg med denne personvernerklæringen, og eget samtykke når du registrerer deg på nyhetsbrevet vårt. Samtykkene du har gitt oss vil du til enhver tid finne på lofavor.no under ”Mine sider”. Du kan når som helst endre ditt samtykke på «Min side».

LOfavør er en del av medlemskapet ditt. Uten samtykke fra deg, vil vi kunne benytte opplysninger om deg til medlemsoppfølging og markedsføring: ditt navn, kontaktopplysninger, fødselsdato, forbundstilhørighet og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om.

Reservasjonsrett

Dersom du ikke ønsker tilbud fra oss, kan du reservere deg. Ta kontakt med oss, så vil vi registrere din reservasjon. Oppfølging av dine tjenesteavtaler som vi er pliktig til vil fortsatt skje, selv om du har reservert deg mot markedsføring. 

Lydopptak av telefonsamtaler og videomøter, og lagring av annen kundekommunikasjon  

LOfavør kan i noen tilfeller gjøre lydopptak av telefonsamtaler og videomøter med medlemmer og samarbeidspartnere. Dette gjør vi enten for sikkerhet, dokumentasjon eller for å gjennomføre intern opplæring. I noen tilfeller kan vi være pålagt å gjøre opptak av kundesamtaler.

Som hovedregel ber vi medlemmer om samtykke når vi ønsker å gjøre opptak av telefonsamtaler eller videomøter. Dette får involverte parter informasjon om i begynnelsen av samtalen eller møtet.

Vi kan finne tilbake til lydopptak ved hjelp av telefonnummer, samtaletidspunktet, og hvem som utførte samtalen. Annen kommunikasjon kan også finnes ved hjelp av din identitet.

LOfavør kan bli lovpålagt til å utlevere informasjon til offentlige myndigheter, og andre som ifølge loven kan kreve det. Informasjon kan også bli utlevert til Finansklagenemnda – blant annet i forbindelse med behandling av klagesaker.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker innsyn i opptak som er lagret. Du må oppgi telefonnummer og tidspunkt for samtalen.

Lagring av samtaler på chat 

Innlogget på lofavor.no og mobil-apper: Hvis du starter en chat når du er innlogget på lofavor.no, vil den bli lagret og knyttes til deg som medlem. Dette gjør vi for å kunne gi deg best mulig service når du er i kontakt med oss senere, og som dokumentasjon ved eventuelle tvistesaker.

Ikke innlogget i våre kanaler: Starter du chat fra LOfavørs nettsider uten å være innlogget, er samtalen anonym. Chaten lagres for bruk i statistikk og evaluering av service, men kan ikke knyttes til deg som medlem.

Mobilappene våre trenger noen ganger tilganger til funksjoner og informasjon på telefonen din. Appene ber bare om de tilgangene som er nødvendige for at de skal fungere, og det innebærer bare dine data og appen. Vi kan ikke se dataene på mobilen din.

Slik fungerer det med iPhone

På iPhone får du spørsmål om tilganger når appen har bruk for dem, og du bestemmer om du vil si ja eller nei. Hvis du velger å ikke gi tilgang, kan noen tjenester i appen være begrenset. 

Hvis du for eksempel velger å ikke dele kamera med ”Husk Hva Du Har”-appen, vil du ikke kunne ta bilder og legge til disse. 

Slik fungerer det med Android

På Android får du spørsmål om å gi tilganger i det du installerer appen og det er ikke mulig å si nei hvis du vil bruke den. 
LOfavør-appen ber om tilgang til:

 • Internett, slik at du kan bruke appen via nettet.
 • Lokasjon, slik at veihjelpsbeviset kan gi deg informasjon om hvor du er når du har behov for veihjelp
 • Å sende deg pushvarlser, slik at du kan motta informasjon om oppdateringer vi gjør i appen

Husk Hva Du Har-appen ber om tilgang til:

 • Internett – appen trenger tilgang til internett for at du skal kunne overføre data mellom appen og lagringsplassen av bildene
 • Bildemappen på telefonen, slik at du kan ta bilder med appen og overføre disse til lagring
 • Telefonstatus - på grunn av bakover-kompatibilitet til eldre versjoner av Android trenger applikasjonen tilgang til "telefonsamtaler". Dette var i eldre versjoner en standard innstilling. 

Du kan selv bestemme om du vil godkjenne tillatelsene eller ikke, men vær oppmerksom på at appene ikke vil fungere som tiltenkt dersom tilgangene slås av. Android krever at du godkjenner alle eller ingen. LOfavør har ikke mulighet til å se dine data på din mobil. Husk at det viktigste for deg når du gir tilgang, er at du har tillit til oss som leverandør av mobilapplikasjoner. 

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss: post@lofavor.no 

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsiden våre, samtidig som vi kan yte vårt beste for å gi deg det du trenger. 

Analyseverktøy, statistikk og måling av adferd gjør oss bedre

Nettsidene til LOfavør benytter seg av informasjonskapsler (også kalt cookies). Dette er små biter data som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En informasjonskapsel tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder.  

LOfavør benytter seg av anonymisert statistikk for å lage bedre brukeropplevelser på nett. Vi innhenter statistikk om hvordan sidene våre blir brukt, og i den forbindelse brukes informasjonskapsler for å kunne observere hvordan brukere navigerer seg gjennom et nettsted. Disse informasjonskapslene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Verktøyene vi benytter for å innhente statistikk er Google Analytics, Google Tag Manager,  Oracle og Hotjar. Formålet med informasjonen vi samler inn er å lage statistikk over: 

 • Hvor mange som besøker ulike sider
 • Hvor lenge besøket varer
 • Hvilke nettsteder brukerne kommer fra
 • Hvilke nettlesere som benyttes
 • Atferd på nettsidene våre og i appene, som klikkpunkter, navigasjon, kjøp, trafikk til leverandører o.l.

Denne informasjonen vil også kunne brukes til å segmentere hva slags innhold som vil bli prioritert presentert for deg. For eksempel et segment du er en del av, vil gi deg skreddersydd informasjon og produkter tilpasset dine behov ut i fra hvordan du navigerer på nettsidene og i appene våre. 

Informasjonskapsler (cookies) og sporing av adferd på nettsidene våre

Våre informasjonskapsler kan kun leses av LOfavør og deg selv, og brukes for eksempel for å se om du har besøkt nettstedet tidligere, tidspunktet for besøket og hvilket nettsted du kom fra. I de tilfeller Google Analytics benyttes, blir informasjonen om ditt bruk lagret på Googles servere i USA. Med Google Tag Manager samler vi inn informasjon om hvordan du navigerer på våre nettsider og klikker deg videre til våre leverandører. Dataene til våre tjenester hos Oracle lagres i EU. Informasjonskapselen samler blant annet inn IP-adressen din, men legger inn en kode som fjerner de siste sifrene fra IP-adressen din før informasjonen lagres av Google og Oracle. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå din geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere deg. LOfavør har databehandleravtaler med Google og Oracle som garanterer at brukere vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles uten aktivt samtykke fra den enkelte.

Ved hjelp av informasjonskapsler utstedt av tredjepart (3. parts cookies), kan du oppleve å få markedsføringsbudskap fra oss, basert på innhold og sider du har besøkt på våre nettsider, såkalt remarketing og retargeting. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen opplysninger som kan identifisere deg som bruker.

Du kan sperre for cookies og slette registrerte cookies i nettleseren, hvis du ønsker det. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at noen av nettsidene våre ikke fungerer slik de skal. På nettvett.no kan du se hvordan du administrerer bruken av informasjonskapsler. Et annet nyttig nettsted som forklarer cookies, interessebasert markedsføring og hvordan du administrerer dette i nettleseren din er EUs felles nettsted for slik informasjon: Your Online Choices (Norsk veiledning) 

Følgende informasjonskapsler benyttes på våre nettsider:

Google Analytics

Førstepartscookies (informasjonskapsler)

Kapsel/Cookie Formål Databehandler Levetid
JSESSIONID En økt-basert informasjonskapsel som identifiserer brukerenLOfavørBesøkøktens
varighet
LOfavør Besøkøktens
varighet
_ga Samler anonym statistikk om nettstedsbruk. F.eks. hvilke sider som blir besøkt mest og/eller hvilke knapper som blir klikket på Google Analytics 24 måneder
_gid Samler anonym statistikk om nettstedsbruk. F.eks. hvilke sider som blir besøkt mest og/eller hvilke knapper som blir klikket på Google Analytics 24 timer
_gat Brukes til å aktivere digital markedsføringsfunksjonalitet Google Analytics 1 minutt

Tredjepartscookies (informasjonskapsler)

Kapsel/Cookie Formål Databehandler Cookie levetid
CONSENT Sjekke om brukeren har gitt tillatelse til sporing Google Analytics Evig

Oracle Webserver

Viser nyttig statistikk som gjør at vi kan måle besøk og bruk av sidene. Informasjonen benyttes for å forbedre nettstedet.

JSESSIONID : Brukes for å angi den unike brukers sesjons-id på lofavor.no slik at korrekt informasjon kan leveres tilbake til brukerens nettleser.

ORA_OTD_JROUTE: Benyttes av lastbalanserer for å navigere trafikken fra klienten (enhet) tilbake til opprinnelig server (LOfavør). En «veiviser» mellom brukers nettleser/enhet og nettstedet.