Fagforbundets stønadskasse gir familien din økonomisk førstehjelp når du dør. Forsikringen gjelder kun medlemmer av Fagforbundet.

Visste du at?

  • Forsikringen gjelder deg som medlem og gir lik utbetaling uavhengig av alder.
  • Forsikringen gir en engangsutbetaling på 19 377 kroner.

Dette bør du vite!

  • Har du lån og familie trenger du høyere forsikringssummer ved dødsfall.
  • Du kan også ha behov for uføreforsikringer for deg og dine.
  • Forbundet har i tillegg gruppeforsikring som du kan bli med på. Den gir erstatning ved uførhet, dødsfall og ulykke.

Hva er Fagforbundets Stønadskasse?

Fagforbundets Stønadskasse er en engangsutbetaling til etterlatte ved medlemmets bortgang. Utbetalingen inngår ikke i dødsboet og utbetales etter følgende prioritert rekkefølge: gjenlevende ektefelle/registrert partner/samboer, livsarvinger, testamentarvinger eller dødsbo/øvrige arvinger etter loven

Hvor mye er betalingen på?

Erstatningen er 1/5 G (G= grunnbeløpet i folketrygden).

Hva gjør jeg dersom jeg mister et familiemedlem som er medlem i Fagforbundet?

Ektefelle/samboer/registrert partner skal henvende seg direkte til SpareBank 1 Forsikring for å få utbetaling. Ring telefon 21025058 – tastevalg 2 (kl. 0900-1500) eller elektronisk www.meldeskade.no. Pårørende må oppgi; medlemmets/avdødes fødselsnummer (11 siffer), ektefelle/samboers fødselsnummer (11 siffer) og kontonummer som pengene skal betales til.

Andre arvinger må sende inn fullstendig utfylt skjema for dødsfall, vedlagt aktuelle attester. Når Fagforbundet sentralt har mottatt alle dokumentene, bekreftes medlemskap/dekning nederst på dødsfallsskjemaet og alle dokumenter oversendes til SpareBank 1 for utbetaling. Behandlingstiden er vanligvis inntil 1 måned. Utbetaling fra Stønadskassen settes inn på aktuell konto, uten ytterligere informasjon. Ved dødsfall i 2019 er beløpet kr 19.377,- (Fratrukket evt. tidligere utbetaling.)

Hva skjer dersom man også har Fagforbundets Gruppeforsikring?

Medlemmer kan også omfattes av Fagforbundets Gruppeforsikring og kan derfor motta to utbetalinger. Denne forsikringen gjelder ut året medlemmet fyller 67 år.

Last ned vilkår i pdf format her.

Forsikringsvilkår V4000 av 01.01.2015

Gruppelivsforsikring – Fagforbundets stønadskasse

Disse vilkår avløser ”Vilkår nr. V2000 Gruppelivsforsikring - dødsfallsdekning” av 01.01.2014. Vilkårene gjelder fra 01.01.2015.

Vilkårene regulerer gruppelivsforsikring for Fagforbundets stønadskasse.

Definisjoner

1.1    Selskapet

SpareBank 1 Forsikring AS, Foretaksregisteret NO 915 651 321, er i det følgende kalt Selskapet.

1.2    Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring som en forening eller et forbund tegner for å ivareta medlemmenes interesser som yrkesutøvere.

1.3    Forsikringstakeren

Fagforbundet, Foretaksregisteret NO 971 075 252, er i det følgende kalt Forsikringstakeren

1.4    Avtale, forsikringsvilkår og lovgivning

For forsikringen gjelder disse vilkår samt de bestemmelser som blir avtalt mellom Forsikringstakeren og Selskapet, jf pkt 2. Dessuten gjelder Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr 69 – i det følgende kalt FAL – og lovgivningen for øvrig. Vilkårene går foran der de skiller seg fra lovbestemmelser som kan fravikes ved avtale.

Ved krav om utbetaling ved dødsfall, er det de vilkår som gjaldt da dødsfallet inntraff som skal benyttes.

1.5    Forsikrede

Med forsikrede menes medlem av Forsikringstakeren som er med i gruppelivsforsikringen. Med forsikrede menes også ”medlem” som nevnt i FAL.

1.6    Ektefelle/Registrert partner

En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig. Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr 47, er i disse vilkår likestilt med ektefelle.

1.7    Samboer

Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold når det av Folkeregisterets registrering av flyttedato fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede i de siste to år, samt person som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Hvis det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som samboer.

En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

2.     Forsikringsavtalen

Selskapets ansvar trer tidligst i kraft fra det tidspunkt endelig forsikringsavtale mellom Forsikringstakeren og Selskapet er inngått. Forsikringsavtalen skal regulere de forhold som fremgår av FAL § 19-2. I tillegg kan avtalen inneholde bestemmelser om andre forhold som de to parter ønsker særskilt regulering av.

3.     Opplysningsplikt

Ved forsikringens ikrafttredelse og ved senere utvidelse, har Selskapet rett til å be om opplysninger som kan ha betydning for dets vurdering av risikoen. Forsikringstakeren og de forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på Selskapets spørsmål. De skal også av eget tiltak gi opplysninger om særlige forhold som de må forstå er av vesentlig betydning for Selskapets vurdering av risikoen.

Dersom opplysningsplikten er forsømt, gjelder det som er fastsatt i FAL §§ 13-2 til 13-4 om Selskapets ansvar. Tilsvarende gjelder ved utvidelser av forsikringen.

4.     Ikrafttredelse og premiebetaling

4.1    Ikrafttredelse og kontantklausul

Selskapets ansvar løper fra det tidspunkt som fremgår av avtalen. Forsikringen trer likevel ikke i kraft før Forsikringstakeren har innbetalt første premie til Selskapet.

4.2    Forskuddsvis premie

Forsikringstakeren betaler premien forskuddsvis til Selskapet under ett for alle de forsikrede som omfattes av avtalen.

Første premie forfaller til betaling den dag forsikringen gjelder fra. Se likevel pkt 4.1 om kontantklausul. De senere premier forfaller til betaling på de forfallsdager som er fastsatt i avtalen.

4.3    Betalingsfrist

Betalingsfrist for premien er en måned fra den dag Selskapet har sendt premievarsel til Forsikringstakeren. Blir premien ikke betalt i rett tid, trer forsikringen ut av kraft i henhold til bestemmelsene i FAL §§ 14-2 og 14-3.

4.4    Renter

Forsikringstakers eller forsikredes plikt til å betale renter av premien fremgår av Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976 nr 100.

4.5    Beregning av premie

Beregning av premien skjer en gang i året, første gang når forsikringen trer i kraft.

5.     Tilslutning og helseopplysninger ved ikrafttredelse

5.1    Tilslutning

Gruppelivsforsikring etableres som en obligatorisk forsikringsordning. Forsikringen etableres som selvadministrerende, dvs at Selskapet ikke registrerer navn på den enkelte forsikrede.

5.2    Helseopplysninger

Det er ikke krav til arbeidsdyktighet eller til helseerklæring.

6.     Utvidelse/innmeldinger og helseopplysninger

6.1    Utvidelse/innmeldinger

Med utvidelse av forsikringen menes enten at forsikringssummen blir forhøyet for en eller flere av de forsikringen allerede omfatter, eller at nye personer innmeldes i forsikringen.

6.2    Helseopplysninger

For utvidelser gjelder de samme krav til helseopplysninger som ved forsikringens ikrafttredelse.

7.     Begrensninger i Selskapets ansvar

Har den forsikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, herunder tatt eller forsøkt å ta sitt eget liv, gjelder bestemmelsene i FAL § 13-8.

8.     Begrensninger i disposisjonsretten

Uforfalte krav mot Selskapet kan ikke overdras, jf FAL § 19-13. Rettigheter etter gruppelivsforsikringen kan heller ikke pantsettes.

9.     Utbetaling av erstatning

9.1    Melding om dødsfall

Forsikringssummen utbetales ved den forsikredes død i forsikringstiden. Ved den forsikredes død skal Forsikringstakeren så raskt som mulig sende melding til Selskapet vedlagt dødsattest/skifteattest. Legitimasjon/dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til å motta erstatningen ettersendes så snart den foreligger.

9.2    Øvrige opplysninger og dokumenter

For Selskapets videre behandling av saken skal den som fremmer krav etter forsikringen fremskaffe de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige for vedkommende, og som Selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet og utbetale erstatningen. Den som gir uriktige eller ufullstendige opplysninger som han eller hun vet eller må forstå kan føre til at det blir utbetalt en erstatning han eller hun ikke har krav på, kan miste ethvert erstatningskrav mot Selskapet etter denne og eventuelle andre forsikringsavtaler i Selskapet i anledning samme hending, jf FAL § 18-1.

9.3    Renter

Selskapets plikt til å betale renter er regulert i FAL § 18-4.

9.4    Foreldelse

Krav mot Selskapet foreldes i henhold til bestemmelsene i FAL § 18-6.

9.5    Erstatningsmottaker

Ved dødsfall utbetales erstatning til gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger eller testamentsarvinger. Disse personer er begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt. Beløpet inngår ikke i dødsboet.

Denne begunstigelse kan fravikes etter nærmere avtale. Melding om dette skal gis skriftlig av den enkelte på eget skjema.

Finnes ikke begunstigede i henhold til første eller annet avsnitt, tilfaller beløpet dødsboet.

10.  Uttredelse/utmelding av forsikrede

10.1   Melding til uttrådt foreningsmedlem

Når et foreningsmedlem trer ut av den gruppe som forsikringsavtalen omfatter, opphører forsikringen tidligst 14 dager etter at skriftlig påminnelse er sendt. Forsikringstakeren plikter å sende påminnelse til det uttrådte foreningsmedlem. Forsikringstakeren holder Selskapet skadesløs for erstatningsutbetalinger for dødsfall etter fristen ovenfor og som skyldes at Forsikringstakeren har forsømt sin plikt til å sende påminnelse om opphør til foreningsmedlemmet.

Hvis påminnelse som nevnt i første avsnitt ikke blir sendt, opphører forsikringen i forhold til foreningsmedlemmet tidligst to måneder etter at medlemmet trådte ut av gruppen.

Reglene i første og annet avsnitt gjelder ikke ved uttredelse på grunn av nådd aldersgrense i henhold til avtalen.

Ved forsikringstilfeller som inntreffer i forsikringstiden som beskrevet i første og andre avsnitt ovenfor, kan Selskapet gjøre fradrag i erstatningen i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og det utbetales erstatning fra denne.

11.  Rettigheter ved uttredelse

11.1   Fortsettelsesforsikring

Det tilbys ikke fortsettelsesforsikring ved uttredelse av forsikringen.

11.2   Premiefritak, gjenkjøps- og fripoliseverdi

Gruppelivsforsikringen er en ren risikoforsikring uten spareelement og har derfor ikke gjenkjøps- eller fripoliseverdi. Avtalen gir ikke rett til premiefritak ved arbeidsuførhet.

12.  Opphør av forsikringsavtalen

12.1   Opphør

Forsikringstakeren har bare rett til å si opp forsikringsavtalen fra utløpet av forsikringstiden (forsikringsåret). Varsel må være Selskapet i hende innen forsikringstidens utløp. Forsikringstakeren kan likevel si opp avtalen med minst én måneds varsel dersom forsikringsbehovet faller bort eller forsikringen flyttes til annet selskap.

Krever Selskapet at avtalens bestemmelser, forsikringsvilkårene eller premietariffen blir endret, kan Forsikringstakeren innen en måned etter at premievarsel er sendt si opp avtalen til opphør ved forsikringsårets slutt.

Forsikringen fornyes for ett år av gangen dersom Forsikringstakeren ikke nytter sin rett til oppsigelse, og dersom Selskapet ikke har varslet Forsikringstakeren minst to måneder før forsikringens utløp om at Selskapet ikke ønsker å forlenge forsikringen.

12.2  Varsel til de forsikrede

Hvis Forsikringstakeren eller Selskapet sier opp eller unnlater å fornye forsikringen, eller Selskapets ansvar opphører på grunn av Forsikringstakerens manglende premiebetaling, skal de forsikrede varsles ved skriftlig melding eller på annen forsvarlig måte. Forsikringen for den enkelte forsikrede opphører i så fall tidligst en måned etter at varsel er gitt eller den forsikrede på annen måte er blitt kjent med forholdet.

Forsikringstakeren plikter å sende meldingen til de forsikrede. Selskapet kan ha regressrett mot Forsikringstaker som forsømmer sin plikt til å sende slik påminnelse.

Ved forsikringstilfeller som Selskapet svarer for, kan Selskapet gjøre fradrag i erstatningen i den utstrekning vedkommende i mellomtiden er kommet inn under en tilsvarende forsikring og det utbetales erstatning fra denne.

12.3   Fortsettelsesforsikring ved opphør av avtalen

Det tilbys ikke fortsettelsesforsikring ved opphør av avtalen.

13.  Forbehold om rett til fremtidige endringer i forsikringsvilkår og premier

Selskapet kan ved forsikringens hovedforfall gjennomføre endringer i premier og forsikringsvilkår når forholdene tilsier at slike endringer er ønskelige eller nødvendige, jf FAL § 19-8.

14.  Krig, terrorhandling, opptøyer o. l.

Selskapet dekker ikke forsikringstilfeller som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med krig eller krigslignende handling (enten krig er erklært eller ikke) – herunder terrorhandling. Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling – herunder biologisk, kjemisk eller annen form for forurensning - som har til hensikt å forårsake alvorlige person- eller tingskader eller annet betydelig tap for å utøve innflytelse av politisk, religiøs eller annen ideologisk art eller for å framkalle frykt i befolkningen. Selskapet dekker heller ikke forsikringstilfeller som er forårsaket av opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden.

15.   Tvister

I samsvar med FAL § 20-1 er det etablert en nemnd for behandling av tvistesaker som administreres av Forsikringsklagekontoret. 

Så lenge en tvist er til behandling i nemnda, kan ikke Selskapet bringe den inn for de alminnelige domstoler. En sak nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten. 

Klage kan også bringes inn for SpareBank 1s klagenemnd for forsikringssaker (Klagenemnda).

16.   Lovvalg og verneting

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning denne ikke kommer i strid med Lov om lovvalg i forsikring av 27. november 1992 nr 111, eller det er gjort annen avtale.

Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale.

17.  Valuta

Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m. v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis.

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen forsikring

De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Kontakt meg om forsikringen

416 06 600

Tast 13