Forsikring

EL og IT Forbundets uføre- og ektefelleforsikring

Dette er en uføreforsikring for deg som medlem og en dødsrisikoforsikring for din ektefelle/samboer/registrerte partner. Forsikringen gjelder fram til du som medlem fyller 67 år.

Uføreforsikring - Forsikringen gir deg rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet, forsikringssummen er på 5.5 G. Hele forsikringssummen utbetales når du har vært minst 50 % varig ufør.
Forsikringssummen utbetales tidligst to år etter første sykemeldingsdag. Utbetalingen starter allerede fra 13. sykemeldingsmåned. Det betyr at forskudd utbetales fra det tidspunktet du går over fra sykepenger til arbeidsavklaringspenger fra NAV. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt selskapet mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt. Dødsrisikoforsikring for uføre medlemmer Du som allerede er ufør har en forsikring som utbetales ved død.

Dette gjelder også for deg som får utbetalt erstatning for uførhet. Ektefelleforsikring Forsikringen utbetales hvis din ektefelle/ samboer/registrerte partner dør som følge av sykdom eller ulykke. Forsikringssummen er 5 G. Etter at du som medlem fyller 51 år reduseres forsikringssummen med 0,25 G per år. Etter at du som medlem har fylt 60 år er forsikringssummen 2,5 g

Vær oppmerksom på at du kan ha reservert deg mot denne forsikringen

KONTAKT FORBUNDET

23 06 34 00 firmapost@elogit.no