Forsikring

NOFs Gruppeforsikring

Denne forsikringspakken er tilpasset din profesjon og livsfase og består av Dette er en Dødsfallsdekning, Uføreforsikring med forskuttering, Ulykkesforsikring inkludert behandlingsutgifter og Kritisk sykdom. Nye medlemmer kan velge enten NOF Familie eller NOF Singel.
Har du forsikringen finner du den på Min Side hos LOfavør

Min Side

Dødsfallsdekning
Forsikringen gir en utbetaling ved død og gjelder for deg som er medlem. Forsikringen gjelder uansett dødsårsak, hele døgnet og i hele verden.

Ektefelle/samboer og registrert partner er også dekket av dødsfallsdekningen dersom du har NOF familie.

Uføreforsikring med forskuttering
Forsikringen kan gi deg månedlig utbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 1 år. Den månedlige utbetalingen utgjør 1 % av forsikringssummen. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt Selskapet mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt.
Forsikringen gir også rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet når du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 2 år. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke som har inntruffet i forsikringstiden og må bli vurdert til å være varig.
Dersom du tidligere har mottatt månedlig utbetaling fra forsikringen, trekkes dette fra forsikringssummen når erstatningen for varig uførhet utbetales.

Ektefelle/samboer og registrert partner er også dekket av uføreforsikringen dersom du har NOF familie.

Ulykkesforsikring (skade som følge av ulykke)
Forsikringen kommer til utbetalingen hvis du som medlem eller din ektefelle/samboer/registrerte partner eller barn under 20 år utsettes for en ulykke som ender med en invaliditetsgrad.
Forsikringen gjelder hele døgnet.
Denne forsikringen dekker i tillegg behandlingsutgifter etter en ulykkesskade som ikke dekkes av de offentlige trygder eller fra annet hold.

Kritisk sykdom
Forsikringen gir utbetaling dersom du som medlem eller dine barn blir rammet av alvorlig sykdom.
Med alvorlig sykdom menes en rekke alvorlige sykdommer som kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, nyresvikt, MS m.v.  Vilkårene gir fullstendig oversikt over alle sykdommer som er dekket.
Sykdom/lidelse som har vist symptomer innen 3 måneder etter at forsikringen har trådt i kraft dekkes ikke.

Internasjonale operasjoner
Når forsikringen har trådt i kraft omfatter forsikringen, i tillegg til sivil risiko, også dødsfall og arbeidsuførhet som følge av krigshandlinger fra første dag i tjenesteområder med krigsrisiko.

Lurer du på om du har denne forsikringen gå inn på Min Side
Vær oppmerksom på at dette er bare utdrag av forsikringen.
  Vilkår NOFs Gruppeforsikring familie
  Vilkår NOFs Gruppeforsikring Singel

NOF

KONTAKT FORBUNDET

98 28 33 10 post@nof.no