Forsikring

Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring

Ved innmelding i forbundet kunne du velge å bli med på forbundet sin gruppeforsikring.
Dette er en forsikringspakke som er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie.
Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og vil utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler.
Under kan du lese mer om den og hvordan du kan kjøpe forsikringen.

Vil du bli med på et senere tidspunkt må du levere egenerklæring om helse

Du som er medlem av Fagforbundet Post og finans har en egen gruppeforsikring
Til Fagforbundet Post og finans gruppeforsikring

Uføreforsikring
Om du blir ufør, vil du oppleve en kraftig reduksjon i inntekten din, samtidig som utgiftene forblir det samme. Skulle uførheten være varig, kan du få en engangsutbetaling som kan brukes til å nedbetale gjeld eller på andre måter redusere de faste utgiftene dine.
​Forsikringssummene finner du i tabellen under.

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved varig uførhet og gjelder for deg som er medlem. Arbeidsuførheten må skyldes sykdom eller ulykke som har inntruffet i forsikringstiden og må bli vurdert til å være varig av Fremtind. Forsikringen gir rett til utbetaling ved varig arbeidsuførhet når du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 2 år.

Uføreforsikring med forskuttering:
Forsikringen gir rett til månedlig utbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 1 år og sykepengeperioden er opphørt. Den månedlige utbetalingen utgjør 1 % av forsikringssummen.

Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter at sykepengene er opphørt, men ikke lenger tilbake enn 3 år fra meldt krav, jf FAL (Forsikringsavtaleloven). Dersom du tidligere har mottatt månedlig utbetaling fra forsikringen, trekkes dette fra forsikringssummen når erstatningen utbetales.

Viktig ! Arbeidsuførhet som starter innen 2 år etter at forsikringen har trådt i kraft, og skyldes sykdom som den forsikrede hadde ved innmelding, gir ikke rett til erstatning.

Uføreforsikringen opphører ved fylte 60 år.

Livsforsikring
Forsikringssummen på 400 000 kroner utbetales som et engangsbeløp til gjenlevende ektefelle/samboer eller øvrige arvinger dersom medlemmet dør. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak og gjelder hele døgnet og i hele verden.

 Livsforsikringen gjelder til utgangen av det kalenderåret du fyller 67 år.

Ulykkesforsikring (skade som følge av ulykkeshendelse)
Forsikringen gir rett til erstatning ved varig skade på kroppen som følge av en ulykke. For deg og ektefelle/samboer gjelder forsikringen i fritiden, mens for barn under 20 år gjelder den i hele døgnet. For samboere er det krav om felles adresse i folkeregisteret i 2 år, eller felles barn.

Noen ulykker kan få varig utfall ved at kroppen får en funksjonsnedsettelse, såkalt medisinsk invaliditet. Det kan være mindre skader, som et røket korsbånd, til store skader i ryggen. Jo mer alvorlig skaden er, jo høyere blir erstatningen. Erstatningen kan brukes fritt, for eksempel til å gjøre tilpasninger i hverdagen eller hjemmet.

Ulykkesforsikring gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som følge av en ulykke og dekker deg som medlem og barn under 20 år. 
Forsikringen dekker i tillegg behandlingsutgifter etter en ulykkesskade som ikke dekkes av de offentlige trygder eller fra annet hold (dette etter regler i vilkåret).
​Forsikringssummene finner du i tabellen under.

Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales erstatningsbeløp avhengig av familiesammensetning på skadedagen.

Ved lavere invaliditetsgrad gis forholdsmessig erstatning ned til 5 % for medlem/ektefelle/samboer. Barn dekkes likevel fra første invaliditetsgrad. Forsikringssummen for barn gjelder per barn.

I tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter etter en ulykkesskade med inntil 5 % av forsikringssummen, etter nærmere regler. For behandlingsutgifter er egenandelen kr 1 000.

Ulykkesforsikringen opphører ved utløpet av det kalenderåret du fyller 67 år. Du kan deretter tegne en individuell ulykkesforsikring i Fremtind som gjelder fram til fylte 75 år.

Forsikringen gjelder for alle som ikke har reservert seg ved innmelding i forbundet.
Dersom man reserverer seg mot Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring ved innmelding, men ombestemmer seg på et senere tidspunkt, kreves det helseerklæring.

Fagforbundet Post og finans

KONTAKT FORBUNDET

23 06 40 00

Forsikringssummer

  Uføreforsikring Forskuttering
år engangsutbetaling månedlig utbetaling
t.o.m 42 300.000 3.000
43 280.000 2.800
44 260.000 2.600
45 240.000 2.400
46 220.000 2.200
47 200.000 2.000
48 180.000 1.800
49 160.000 1.600
50 140.000 1.400
51 120.000 1.200
52 100.000 1.000
Familiesammensetning Forsikringssum
Enslig medlem 3.000.000

Medlem

Ektefelle/samboer

1.500.000

1.500.000

Medlem

Ektefelle/samboer

Barn under 20 år

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Ved barns død utbetales kr  100.000