Forsikring

Fagforbundets uføre- livs- og ulykkesforsikring

Dette er en forsikringspakke som er spesielt tilrettelagt for Fagforbundets medlemmer og gir deg økt økonomisk trygghet om noe skulle skje deg eller din familie.
Forsikringen gir erstatning ved uførhet, dødsfall samt ulykke og vil utbetales i tillegg til eksisterende ordninger gjennom arbeidsforhold og tariffavtaler.

Du som er medlem av Fagforbundet Post og finans har en egen gruppeforsikring

Til Fagforbundet Post og finans gruppeforsikring

Uføreforsikring
Forsikringen gir deg rett til erstatning dersom du blir minst 50 % varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke. Erstatningen er en engangsutbetaling på kr 300 000 til fylte 42 år. Fra fylte 43 år blir utbetalingen redusert med kr 20 000 hvert år.

Fra fylte 52 til fylte 60 år er utbetalingen kr 100 000. Størrelsen på erstatningen avhenger av din alder på utbetalingstidspunktet.

Uføreforsikringen opphører ved fylte 60 år.

Ved sykemelding ut over 12 måneder utbetales 1 % av forsikringssummen hver måned til saken er endelig avgjort. Månedlig forskuttering utbetales tidligst måneden etter det tidspunkt SpareBank 1 mottar nødvendig dokumentasjon på at vilkårene for utbetaling er oppfylt.

Ved vedtak om varig uførhet utbetales det resterende som et engangsbeløp. Ved friskmelding blir restbeløpet ny forsikringssum.

- Utbetalingen starter etter at den forsikrede har vært sammenhengende sykemeldt i 12 måneder. Sykemeldingsperioden må være påbegynt før fylte 60 år.

- Blir du minst 50 % arbeidsufør innen to år etter at du meldte deg inn i forsikringen av en sykdom/lidelse som du hadde på innmeldingstidspunktet, og som det antas at du kjente til, har du ikke krav på erstatning.

Livforsikring Forsikringssummen på 400 000 kroner utbetales som et engangsbeløp til gjenlevende ektefelle/samboer eller øvrige arvinger dersom medlemmet dør. Erstatningen utbetales uansett dødsårsak og gjelder hele døgnet. Livsforsikringen gjelder til utgangen av det kalenderåret medlemmet fyller 67 år.

Ulykkesforsikring

Forsikringen gir rett til erstatning ved varig skade på kroppen som følge av en ulykke. For medlemmet og ektefelle/samboer gjelder forsikringen i fritiden, mens for barn under 20 år gjelder den i hele døgnet.

Begrensninger:
- Det er visse typer risikoaktiviteter som ikke dekkes av forsikringen, for eksempel fallskjermhopping, hanggliding, fjellklatring, hastighetsløp/trening med bil eller båt, dykking med tilførsel av luft/pustegass.
- Skade som følge av selvforskyldt beruselse, inntak av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler, dekkes ikke.
Ovennevnte begrensninger er et utdrag - se vilkår for ulykkesforsikring for fullstendig oversikt. Ved 100 % varig medisinsk invaliditet utbetales erstatningsbeløp avhengig av familiesammensetning på skadedagen.

Ved lavere invaliditetsgrad gis forholdsmessig erstatning ned til 5 % for medlem/ektefelle/samboer. Barn dekkes likevel fra første invaliditetsgrad. Forsikringssummen for barn gjelder per barn.

I tillegg dekker forsikringen behandlingsutgifter etter en ulykkesskade med inntil 5 % av forsikringssummen, etter nærmere regler. For behandlingsutgifter er egenandelen kr 1 000.

Ulykkesforsikringen opphører ved utløpet av det kalenderåret medlemmet fyller 67 år. Medlemmet kan deretter tegne en individuell ulykkesforsikring i SpareBank 1 som gjelder fram til fylte 75 år.

Forsikringen gjelder for alle som ikke har reservert seg.

Fagforbundet

KONTAKT FORBUNDET

23 06 40 00