Hus og hjem

Strøm

Strøm er en viktig del av hverdagen vår, men å velge en god strømavtale er ikke nødvendigvis så enkelt.

Se tilbud og bestill

Gjennom LOfavør kan du velge mellom to gunstige strømavtaler. Det er ingen vits i å bruke mer penger på strøm enn nødvendig. Finn enkelt den strømavtalen som passer for deg.

KONTAKT OSS

416 06 600

Tast 5, så 4

Fordeler

LOfavør Topp 3

Strømavtale med prisgaranti

LOfavør Innkjøpspris

Strøm til spotpris

Spørsmål og svar

 • Strømprisen måles mot en referanseliste av de største variabel-avtalene til de største leverandørene i landet, til ordinære vilkår.
 • Strømprisen settes på forhånd og kan endres med umiddelbart varsel.
 • Prisene er inkludert kostnader til myndighetspålagte elsertifikatkostnader, og en prissikringskostnad på 4,99 øre per kWh for å sikre lik strømpris over hele landet.

Dersom du ønsker forutsigbarhet for dine strømutgifter kan vi anbefale LOfavør Topp 3. Dette er ganske enkelt en strømavtale med prisgaranti. Vi garanterer at avtalen din alltid er blant de tre rimeligste, sammenlignet med variabel avtalene til et utvalg av Norges største strømleverandører.

 • Månedsbeløp: 16,-
 • Strømpris: se oppdaterte priser her
 • Månedsbeløpet faller bort ved årlig strømforbruk over 16.000 kWh

Inkludert i avtalen får du Trippelgaranti som dekker kostnadene for både strøm og nettleie hvis du blir syk, arbeidsledig eller opplever å måtte betale egenandel for elektriske feil. Den er kostnadsfri i fire måneder, deretter er prisen 1,50 kr/dag. Tjenesten er helt uforpliktende, og du kan når som helst avbestille hvis du ønsker det.

For deg som vil ha en avtale som normalt gir billigere strøm over tid, så er LOfavør Innkjøpspris, eller spotpris som det også kalles, et godt alternativ.

 • Månedsbeløp: 16,-
 • Strømpris: Innkjøpspris
 • Påslag: 4,99 øre/kWh (inkl. elsertifikat)

Påslaget inkluderer lovpålagte kostnader for elsertifikat, som innebærer at du som forbruker er med på å finansiere kraft produsert fra fornybare energikilder.

Inkludert i avtalen får du Trippelgaranti som dekker kostnadene for både strøm og nettleie hvis du blir syk, arbeidsledig eller opplever å måtte betale egenandel for elektriske feil. Den er kostnadsfri i fire måneder, deretter er prisen 1,50 kr/dag. Tjenesten er helt uforpliktende, og du kan når som helst avbestille hvis du ønsker det.

Annen nyttig informasjon

1. Generelle vilkår for Fjordkraft

 1. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin Standard kraftleveringsavtale, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder særvilkår  av 01.01.2017 for avtalen. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i "Standard kraftleveringsavtale". 
 2. Ved bestilling gir kunden Fjordkraft fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub.
  • innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av Fjordkraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier fra Elhub
 3. Dersom strømanlegget er profil-avregnet må Fjordkraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.
 4. Dersom man har samtykket får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra Fjordkraft konsernet, Fjordkraft Fordel og kjente merkevarer per e-post, sms og sosiale medier. Som kunde regnes alle personer over 18 år som er tilknyttet målepunktet. Trøndelagkraft og Fjordkraft mobil er en del av Fjordkraft konsernet. Samtykket er gyldig inntil man melder seg av, og betyr at man kan få informasjon om aktuelle nyheter og tilbud etter endt kundeforhold. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra Fjordkraft.
 5. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler Fjordkraft all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at Fjordkraft har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
 6. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. 

Kort oppsummering av punkt 1:

Så snart du har gitt oss din måleravlesning, ordner vi alt det praktiske for deg. Som takk for at du blir kunde gir vi deg nye fordeler hver måned.

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.
 2. Fjordkraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle Fjordkrafts forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk. 
 3. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden Fjordkraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
 4. Ved flytting må kunden ta kontakt med Fjordkraft for videreføring av strømavtalen før flyttedato.
 5. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. Fjordkraft gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av Fjordkraft som leverandør på den nye adressen.
 6. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 7. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 8. Fjordkraft kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side, via direkte skriv til kunde eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.
 9. Dersom Elhub (kraftbransjens felles datasenter) sender timesverdier for kundes forbruk, og kunde har timesavregnet strømavtale blir hver time avregnet med gjeldende timespriser. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden.

Kort oppsummering av punkt 2:

Det kan ta et par uker før alt det praktiske rundt strømleveransen er ordnet. I mellomtiden vil vi foreta en rutinemessig kredittsjekk. Som kunde kan du logge inn på Min side. Der finner du oppdaterte priser og info om endringer.

3. Betalingsvilkår

Når Fjordkraft er betalingsmottaker:

 1. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra Elhub gjennom året, kan få avregning månedlig eller annenhver måned.
 2. Kunder faktureres når forbruksverdi er klar, og betalingsfrist settes tidligst 10 dager etter faktura produksjonsdato. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, skjer vanligvis månedlig. Fakturering gjøres på verdier oversendt fra Elhub.

  Generelt:
 3. Kunden gir Fjordkraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til Fjordkraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan Fjordkraft uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til Fjordkraft avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet.
 4. Kunden gir videre Fjordkraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til Fjordkraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av Fjordkraft ved at det utbetales fra Fjordkraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 5. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med Fjordkraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av Fjordkraft AS.
 6. Faktura sendes som hovedregel til kunden som papirfaktura. Fjordkraft anbefaler e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
 7. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, minimum 12 dager fra produksjon av faktura, kan Fjordkraft eller Fjordkrafts innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Fjordkraft benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
 8. For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr.
 9. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Fjordkraft utbetales bare beløp over 50 kr.
 10. Dersom kunden har valgt "Full Kontroll" gjelder også vilkår for Full Kontroll.
 11. Dersom kunden har valgt "Trippelgaranti" gjelder også vilkår for Trippelgaranti.
 12. Inkludert i avtalen er Fjordkraft 100 % Fornøyd. Dersom kunden ikke er fornøyd med avtalen, kan kunden etter 3 måneder fra oppstart av kundeforholdet få tilbakebetalt fastbeløpet for perioden kundeforholdet varer. Kunden betaler kun for strømmen som er brukt, inkludert nettleie og eventuelle tilleggstjenester. Garantien avgrenses til å gjelde de 3 første månedene etter leveringsoppstart. Fjordkraft 100 % Fornøyd kan ikke gjøres gjeldende etter 4 måneder fra oppstart.
 13. Dersom kunden mottar en fordel/rabatt/bonus kan Fjordkraft kreve bindingstid og evt. bruddgebyr. Betingelser for bindingstid avtales i kundens kontrakt.

Kort oppsummering av punkt 3:

Som kunde får du fornøydgaranti med på kjøpet, og du kan velge elektronisk faktura dersom du vil unngå fakturagebyr.

4. Betingelser for LO Favør Topp 3

 1. LOfavør Topp 3 er en variabel kraftprisavtale. Strømprisen prises i øre per kWh. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder strømprisen kostnader til kjøp av elsertifikater. Inkludert i strømprisen er en prissikringskostnad som sikrer lik strømpris for alle kunder uavhengig av hvor i landet de bor. Avtalen har et fast månedlig beløp som er uavhengig av strømprisen. Kunder med årsforbruk over 16.000 kWh betaler ikke dette fastbeløpet. 
 2. LOfavør Topp 3 gir kunden en garanti for at den totale strømprisen for et kalenderår skal være en av de tre billigste, målt mot en representativ referanseliste over landets største leverandører av variabel strømpris-avtaler. Referanseprisene hentes ukentlig fra strømpris.no og leverandørenes hjemmesider. Garantien beregnes ved et årlig strømforbruk på 20.000 kWh. Ukeprisene vektes i forhold til Fjordkrafts privatkunders forbruksprofil, slik at eksempelvis prisene om vinteren teller mer enn prisene om sommeren. Referanselisten kan endres fra år til år. Prissikringskostnaden inngår ikke i prisgarantien.
 3. Med bakgrunn i prisgarantien kan strømprisen endres umiddelbart etter at dette er varslet på Fjordkrafts nettsider. Kunden varsles ikke spesielt ved prisendringer.
 4. Ved offentlig regulering av kraftmarkedet eller ved andre endringer av betydning for LOfavør Topp 3, kan Fjordkraft foreta endringer i kontraktsvilkårene for å tilpasse disse til de endrede forhold. Videre forbeholder Fjordkraft seg retten til, ved etablering av nye prisområder eller ved vesentlige avvik i innkjøpspris mellom ulike prisområder eller andre endringer av betydning for garantien, å foreta nødvendige tilpasninger i LOfavør Topp 3. I slike tilfeller vil kundene bli varslet på Fjordkrafts nettsider.
 5. Avtalen om kjøp av LOfavør Topp 3 løper inntil den blir sagt opp av en av partene, med 2 ukers oppsigelsestid.

5. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. 

MEDLEMSFORDELER

Fint for deg. Bra for mange.

LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er medlem i et LO-forbund. Vi har fremforhandlet avtaler som gir deg trygghet i privatlivet, og som er bra for samfunnet vi lever i. Fint for deg. Bra for mange.

Om LOfavør

Meld deg inn i et LO-forbund
LOfavør Appen

Finn fordelene i appen!

Med LOfavør appen vår har du alltid medlemskortet og fordelene dine i lomma. Få mer ut av medlemskapet ditt, last ned appen nå.

Last ned

Vi har valgt Fjordkraft som samarbeidspartner

LOfavør har valgt Fjordkraft som leverandør av strøm for medlemmene. Fjordkraft er en nasjonal strømleverandør som hver dag leverer strøm til tusenvis av hjem, og til store og små arbeidsplasser, over hele landet. 

Fjordkraft garanterer at kundene alltid får en god strømavtale. Hos Fjordkraft betaler du selvfølgelig ikke for strømmen før du bruker den, og er du ikke fornøyd får du penger tilbake. Selskapets kundesenter har vunnet flere priser for beste kundeservice.