Forsikringen gjelder deg som medlem hvis du blir utsatt for en ulykke i fritiden. 

Forsikringen er en del av medlemskapet til flere LO-forbund. Sjekk om ditt forbund er omfattet lenger ned på denne siden.

Visste du at?

 • Forsikringen dekker deg i fritiden i hele verden og frem til du fyller 70 år.
 • Forsikringen dekker behandlingsutgifter, varig medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykke.

Dette bør du vite!

 • Dette er en god grunnpakke og vil komme i tillegg til eventuelle andre forsikringer. Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver for å få avdekket dine behov.
 • Ved arbeidsuførhet og sykdom trenger du egne forsikringer.
 • Du trenger egen reiseforsikring. Vi anbefaler LOfavør Reiseforsikring.
 • De aller fleste har behov for forsikringer som dekker andre hendelser og har høyere forsikringssummer både på deg selv og din familie. 

Ved å logge inn på min side vil du se hvilke forsikringer du har i ditt medlemskap.

Medlemmer av disse forbundene har forsikringen som en del sitt medlemskap*:

 • EL og IT forbundet
 • Fellesforbundet
 • Forbundet for Ledelse og Teknikk
 • Handel og Kontor
 • Industri Energi
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Post og Kommunikasjonsforbund
 • Norsk Transportarbeiderforbund

*Det kan være at du ikke har forsikringen gjennom ditt medlemskap. Logg inn på min side eller sjekk medlemskapet ditt for å være helt sikker.

Forsikringen dekker ulykkesskader i fritiden - både ved død og varig medisinsk invaliditet. Forsikringen gjelder frem til medlemmet har fylt 70 år.

Dette er en kollektiv ordning, og de fleste medlemmer i privat sektor har denne forsikringen gjennom medlemskapet sitt. Forsikringen kan ikke kjøpes av enkeltmedlemmer.

Noen av fordelene med produktet
Dekker ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet* eller død.Dekker behandlingsutgifter til lege, tannlege, fysioterapi og lignende etter ulykkesskade som ikke dekkes av folketrygden eller fra annet hold, med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet. Dekker deg som medlem. 

*Med varig medisinsk invaliditet menes livsvarig skade på kroppen, eller tap av kroppsdeler, sanser eller nedsatt funksjon i disse.

Forsikringssum ved død/invaliditet/behandling (i kroner):

  Medlemmer som har ektefeller/ samboer* eller livsarvinger Enslige medlemmer
Død 100 000,- 10 000,-
Invaliditet 200 000,-** 200 000,-**
Behandlingsutgifter***  10 000,- 10 000,-

*Samboere må ha to års botid dokumentert fra Folkeregisteret, eller felles bopel og felles barn.
**Ved lavere invaliditetsgrad enn 100%, reduseres erstatningenforholdsmessig. Egenandelen på kr 1000,- vil bli fratrukket ved behandlingsutgifter.
** Med behandlingsutgifter menes de utgifter til lege, tannlege, fysioterapi og lignende som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold

Slik beregnes erstatningen ved invaliditet:

Forsikringssummene oppgitt ved invaliditet gjelder ved 100 prosent livsvarig medisinsk invaliditet. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig helt ned til 1 prosent. Blir man for eksempel 60 prosent invalid vil erstatningen utgjøre 60 prosent av forsikringssummen.

Egenandel

Det er 1 000 kroner i egenandel ved behandlingsutgifter.

Begrensninger

Vi gjør oppmerksom på at visse begrensninger gjelder for forsikringen, for eksempel for en del sports- og risikoaktiviteter.

Hva slags forsikring er dette?
Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden i hele verden og gjelder for deg som er medlem. Forsikringen gjelder fram til fylte 70 år. Den dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Dekker denne det samme som en reiseforsikring?
Nei. Vi anbefaler deg å ha LOfavør reiseforsikring i tillegg til denne forsikringen. Utbetalinger fra denne forsikringen kommer i tillegg til andre forsikringer du har.

Hva er forskjellen på denne og yrkesskadeforsikring?
Yrkesskadeforsikring, som alle arbeidsgivere må ha for sine ansatte, dekker bare yrkessykdommer og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben

Last ned  forsikringsbevis i pdf format  her.

Forsikringsbevis  LOfavør Fritidsulykkesforsikring

 

Du er forsikret i henhold til avtale mellom Landsorganisasjonen i Norge og SpareBank 1 Skadeforsikring AS. Dette beviset er en bekreftelse på at avtalen er inngått. Forsikringen er gyldig så lenge medlemskapet varer, og forfalt premie er betalt. 

I tillegg til den inngåtte forsikringsavtalen gjelder forsikringsvilkår for ulykkesforsikring, generelle vilkår for personforsikring, Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) og lovgivningen for øvrig.

Hvem er forsikret

Medlemmer yngre enn 70 år hos forsikringstakeren. Medlemmets familie er ikke dekket av forsikringen.

Hvor gjelder forsikringen

Forsikringen gjelder i fritid i hele verden. Utenfor Norden gjelder forsikringen ved midlertidig opphold av inntil 12 måneders varighet. Ved permanent utreise fra Norden, opphører forsikringen allerede på utreisetidspunktet.

Hva forsikringen omfatter

Dødsfall, varig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykkesskade i fritiden. 

Forsikringssummer Dødsfall 100% varig invaliditet
Medlem med ektefelle/samboer eller livsarvinger 100.000 200.000
Medlem uten ektefelle/samboer eller livsarvinger  10.000 200.000
Behandlingsutgifter – egenandel kr 1.000 Inntil 10.000

Fritid

Det tidsrom som ikke omfattes av Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 65.

Ulykkesskade

Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig ytre fysisk begivenhet (ulykkestilfelle) som rammer forsikrede i forsikringstiden.

Psykisk skade, f eks sjokk, regnes ikke som ulykkesskade med mindre det ved samme ulykkestilfelle er oppstått en skade på kroppen som medfører erstatningsmessig invaliditet.

Livsvarig medisinsk invaliditet

Med livsvarig medisinsk invaliditet menes skade på kroppen vurdert uavhengig av skadelidtes arbeidsevne. Invaliditeten fastsettes uavhengig av yrke, sosial status og individuelle anlegg og baseres på Helse- og omsorgsdepartementets invaliditetstabell.

Rett til erstatning

Utbetaling av dødsfallserstatning skjer til gjenlevende ektefelle/samboer, livsarvinger, testamentsarvinger eller øvrige arvinger etter loven. Disse er begunstiget i den rekkefølge de her er nevnt. Denne begunstigelsesklausul er ufravikelig.

Annen utbetaling enn dødsfallserstatning skjer til den skadelidte eller til person som i henhold til fullmakt opptrer på skadelidtes vegne.

Ektefelle/ Registrert partner

Registrert partner i henhold til Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr. 47 er i denne forsikring likestilt med ektefelle.

En person regnes ikke som ektefelle lenger enn til det tidspunkt det er avsagt dom for, eller gitt bevilling til, separasjon eller skilsmisse, selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

Samboer

Som samboer regnes person som den forsikrede lever sammen med i ekteskapslignende forhold når det av Folkeregisterets registrering av flyttedato fremgår at vedkommende har hatt samme bopel som den forsikrede i de siste to år, samt person som har felles bopel og felles barn med den forsikrede. Hvis det på det tidspunkt forsikringstilfellet inntrådte forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap/registrert partnerskap kunne inngås, anses vedkommende ikke som samboer.

En person regnes ikke som samboer lenger enn til det tidspunkt det foreligger faktisk samlivsbrudd eller til det tidspunkt ovennevnte samboerdefinisjon av annen grunn ikke lenger er oppfylt.

Behandlingsutgifter

Forsikringen dekker også utgifter etter en ulykkesskade til lege, tannlege og lignende som ikke dekkes fra annet hold, etter de regler om behandlingsutgifter som er gitt i vilkår FPE-520.109 pkt 2.2. Forsikringen dekker ikke merutgifter til opphold eller behandling i private sykehus eller hos privatpraktiserende leger uten offentlige driftstilskudd. Forsikringen dekker ikke behandlingsutgifter for personer som bor eller oppholder seg utenfor Norden.

Behandlingsutgifter betales i inntil to år fra skadedagen. Behandlingsutgiftene per skadetilfelle er begrenset til 5 % av forsikringssummen ved varig medisinsk invaliditet for skadelidte. 

For behandlingsutgifter fratrekkes en egenandel på kr. 1.000.

Spesialrisiko og begrensninger i ulykkesforsikringen

Selskapet dekker:

Skade oppstått under utøvelse av fritidsaktiviteter/sport og bedriftsidrett. Se likevel unntakene under, samt begrensningen som omhandler behandlingsutgifter i vilkår FPE-520.109 pkt 2.2 d).

Uten særskilt avtale dekker Selskapet ikke skade oppstått under:

(disse unntakene gjelder ikke barn under 16 år)

 • fjellklatring
 • seilflyging, hanggliding
 • flyging med mikrolette og ultralette fly
 • ballongflyging
 • fallskjermhopping (inklusive såkalt paragliding)
 • off-pistkjøring, heliskiing, paraskiing og lignende
 • Ø  sportsdykking med tilførsel av luft eller pustegass. Dekning kan avtales ned til maksimalt 40 meters dyp

Selskapet dekker ikke skade oppstått under:

 • boksing eller kickboksing
 • bobsleigh-aking
 • trening til eller deltakelse i hastighetsløp med båt, motorkjøretøy eller lignende. Unntaket gjelder ikke trialkjøring
 • basehopping
 • brevandring utenfor Norden
 • galopp- og travkonkurranser

Forsikringen omfatter ikke skade som skyldes:

 • sykdom eller sykelig tilstand/disposisjon, herunder søvngjengeri.
 • besvimelse
 • medisinske komplikasjoner oppstått under undersøkelse, medisinsk behandling, fysikalsk behandling eller lignende – eller frivillig inntak av medikamenter. Forsikringen dekker likevel skade som oppstår under behandling foreskrevet av lege på grunn av en dekningsmessig ulykkesskade.
 • smitte gjennom bakterier, virus eller annen smittekilde, for eksempel insektstikk/bitt.
 • flåttbitt er under enhver omstendighet unntatt.
 • sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon (Aids eller andre HIV-relaterte sykdommer eller tilstander) eller sykdom forårsaket av Hepatitt-B-virus, med mindre smitten er overført i forbindelse med en ulykkesskade.
 • deltakelse i slagsmål eller kriminell handling, hvis ikke deltakelsen skyldes en nødsituasjon.
 • forgiftning gjennom mat, drikke eller nytelsesmiddel.
 • misbruk av sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler.
 • påvirkning av lys eller temperatur, med mindre skaden er oppstått ved en ufrivillig nødsituasjon.

(Unntakene i de fire siste punktene ovenfor, gjelder ikke for barn under 16 år.)

Følgende sykdommer eller sykelige tilstander erstattes ikke, såfremt dette ikke, etter vurdering på medisinsk grunnlag, viser seg å være utløst av en ulykkesskade:

 • Betennelsestilstander, reumatiske sykdommer, artrose, osteochondrose, spondylose samt brudd som følge av patologisk prosess, osteoporose eller prolaps
 • ME og andre tretthetssyndromer
 • Hjerte- /karsykdommer
 • Nevroser

Ervervsmessig dykking

 • Uten særskilt avtale dekker selskapet ikke skade som inntreffer under ervervsmessig dykking.

Ekspedisjoner og oppdagelsesreiser

 • Selskapet dekker ikke skade som inntreffer under ekspedisjoner og oppdagelsesreiser.

Forsett / uaktsom fremkalling av forsikringstilfellet

 • Ø  Har den forsikrede forsettelig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig jf FAL § 13 – 8. Bestemmelsen

 omfatter selvmord eller forsøk på selvmord med mindre kravstilleren kan sannsynliggjøre at dette skyldes en akutt sinnsforvirring (på grunn av ytre årsaker) og ikke sinnslidelse i medisinsk forstand.

 • Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort jf FAL § 13 – 9.
 • Bestemmelsen om forsett eller grov uaktsomhet gjelder ikke dersom forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling.

Når det kan antas at forutgående sykelig tilstand eller anlegg hos den forsikrede, sammen med ulykkesskaden har medvirket til den invaliditet som begrunner erstatningskravet, reduseres erstatningen i forhold til den betydning den forutgående tilstand eller anlegg har hatt for den forsikredes endrede tilstand.

Krig, terrorhandling, opptøyer og lignende

Selskapet dekker ikke forsikringstilfeller som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med krig eller krigslignende handling (enten krig er erklært eller ikke) – herunder terrorhandling. Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som har til hensikt å forårsake alvorlige person- eller tingskader eller annet betydelig tap for å utøve innflytelse av politisk, religiøs eller annen ideologisk art eller for å skape frykt i befolkningen. Terrorhandling utenfor krigsområde anses ikke som krigshandling og vil være dekket.

Uten særskilt avtale dekker ikke forsikringen skader inntruffet under krig eller alvorlig uro i områder hvor det er krig/uro før innreise til området/landet. Opplysninger om slike områder fåes ved henvendelse til selskapet.

Selskapet dekker likevel skade inntruffet under krig når en reisende befinner seg i et område hvor det bryter ut krig eller alvorlige uroligheter.

Øvrige begrensninger

For øvrig gjelder for ulykkesforsikringen de begrensninger som følger av SpareBank 1 Skadeforsikrings forsikringsvilkår for ulykkesforsikring og generelle vilkår for personforsikringer.

Meldefrist

Den som har rett til erstatning etter ulykkesforsikring, mister retten dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen 1 år etter at den berettigede fikk kjennskap til de forhold som begrunner kravet. Jfr. FAL §§ 18-1 og 18-5.

Foreldelse

Krav på forsikringssum foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da den berettigede fikk nødvendig kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest 10 år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff.

Forsikredes plikter ved ulykke

Forsikrede skal snarest søke lege og følge legens anvisninger og behandlingsopplegg. Hvis denne plikt ikke overholdes, kan retten til erstatning reduseres eller falle bort.

Opphør

Ved oppsigelse fra en av partene, opphører forsikringen ved utløpet av forsikringsåret.

Forsikringen opphører ved medlemmets død.

Klagemuligheter

Dersom det er noe du ikke er fornøyd med:

 • Ring oss på 915 02 300.
 • Send elektronisk  klage på sparebank1.no/klage.
 • Send skriftlig klage til SpareBank 1 Forsikring Klageservice, Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo.

Blir vi ikke enige kan vår avgjørelse ankes til Klagenemnda for LOfavør Kollektiv hjemforsikring, Grunnforsikring og Fritidsulykkeforsikring.

Du kan også klage saken inn til Finansklagenemnda.

Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister – FOSS

Alle skader som meldes et skadeforsikringsselskap, registreres i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister (FOSS). Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over alle skader som tidligere er meldt på samme kunde – også skader i andre forsikringsselskaper. Forsikringstaker har innsynsrett i registeret etter personopplysningslovens § 18.

Personopplysningsloven

I SpareBank 1 Skadeforsikring AS er administrerende direktør ansvarlig for behandlingen av personopplysninger selskapet registrerer eller innhenter om deg. Personopplysningene er nødvendige for å opprette og for å administrere forsikringsordningene. Personopplysninger kan bli utlevert til banker/selskaper i SpareBank1 alliansen, reassurandører og til offentlige myndigheter som kan kreve slike opplysninger utlevert. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger om deg som behandles og sikkerhetstiltakene ved behandlingen. Du kan også kreve retting av registrerte personopplysninger som er uriktige eller ufullstendige.

Vi har valgt SpareBank 1 som samarbeidspartner innen forsikring

De har lang erfaring med forsikring og scorer høyt på kundetilfredshet – både før og etter skade. Om du samler forsikringene dine kan du få inntil 20 % i samlerabatt.

Vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver i SpareBank 1, slik at du kan føle deg trygg på at du har forsikringene du trenger. De kan nås på telefon og chatt hver dag hele året mellom kl. 07-24.

Kontakt meg om forsikringen

416 06 600

Tast  1 så  3